Til indhold

Pasning af pårørende

Som offentlig ansat har du i visse situationer ret til fri fra dit arbejde eller mulighed for at aftale orlov, hvis en i din familie bliver alvorligt syg. Du har også i visse situationer ret til løn.

Alvorligt syge børn

Forældre med alvorligt syge børn under 18 år har under visse betingelser ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark i henhold til barselslovens § 26.

Ansatte, der har ret til dagpenge efter barselslovens § 26, har i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn.

Ansættelsesmyndigheden kan dog begrænse retten til tjenestefrihed med løn til en måned pr. barn pr. kalenderår. Ansættelsesmyndigheden kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed uden løn i dagpengeperioden.

Når du får fuld løn under din orlov, skal din arbejdsgiver have dagpengerefusion fra din bopælskommune.

Barn med handicap eller langvarig sygdom

Du kan få bevilget tabt arbejdsfortjeneste af kommunen, hvis du har et handicappet barn, og det er mest hensigtsmæssigt, at en af forældrene passer barnet hjemme. Ydelsen fastsættes på baggrund af din indtægt.

Du har ikke som ansat i staten et retskrav på tjenestefrihed til denne ordning, men arbejdsstedet kan give orlov, dog uden løn.

Som ansat i kommuner og regioner har du ret til tjenestefrihed uden løn svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiver har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til et år pr. barn.

Barn på hospital

Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt, har du ret til tjenestefrihed med løn, hvis du indlægges sammen med dit barn. Fraværet for begge forældre kan tilsammen ikke overstige fem dage inden for 12 måneder for ansatte i staten.

For ansatte i kommuner og regioner er der ret til frihed med løn i op til 10 dage inden for 12 måneder.

Nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan blive ansat af kommunen til at passe nærtstående familiemedlemmer med handicap eller alvorlig sygdom i en periode på op til seks måneder.

Kommunen betaler lønnen, som i 2016 er på 21.546 kroner om måneden. Du har ikke et retskrav på tjenestefrihed, men du kan søge din arbejdsplads om orlov uden løn.

Pasning af døende

Du kan af kommunen få bevilget plejevederlag, svarende til 1,5 x dagpengebeløbet, hvis du ønsker at passe en nærtstående døende i eget hjem. Som offentlig ansat har du ret til orlov med fuld løn i denne periode, og plejevederlaget udbetales til arbejdsgiver.

Force majeure

Du har ret til tjenestefrihed uden løn som følge af force majeure. Det er ved sygdom eller ulykke, hvor din umiddelbare tilstedeværelse er nødvendig.

Perioder med tjenestefrihed uden løn medregnes ikke i lønancienniteten, og der optjenes ikke pensionsret.