Til indhold

DM BIO-udvalget

DM BIO-udvalget varetager den politiske ledelse af DM BIO og er sammensat, så faglig bredde og forskellige uddannelsesbaggrunde er repræsenteret i udvalget.

Udvalgets myndighed

DM BIO-udvalget kan markere sig fagpolitisk og udvalget repræsenterer alene DM BIO. Udvalget har samme status som de udvalg, der er nedsat under DM's hovedbestyrelse.

Forpersonen for DM BIO-udvalget kan på linje med alle andre udvalgsforpersoner, sektorforpersoner mv. stille op til hovedbestyrelsen i den fælles organisation, men er ikke sikret en plads.

DM BIO-udvalget indstiller DM BIO’s budget, behandler og godkender aktivitetsplaner, fastlægger rammerne for DM BIO’s medier (fx nyhedsbrev).

DM BIO-udvalget kan nedsætte ekspertgrupper, der for en afgrænset periode går i dybden med at belyse et fagligt tema. Arbejdet kan herefter omsættes i såvel aktiviteter som kommunikation. Både arbejdende medlemmer, studerende og pensionister kan indgå i grupperne. Medlemskab af fagforeningen ikke er et krav for at deltage.

Hvem sidder i udvalget 

Udvalget består af 10 medlemmer - syv ordinære og tre studerende medlemmer. Se udvalget her

DM BIO-udvalget er et politisk udvalg, der varetager den politiske ledelse af DM BIO. Det sammensættes således, at det indeholder en bred repræsentation af køn, alder, geografi, sektor og DM BIO-fagligheder.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen og følger DM’s valgperiode. Studerende vælges dog kun for 1 år ad gangen af hensyn til deres studieforløb. Næste valgperiode går fra 1. januar 2025 til 31. december 2027.

Udvalgets medlemmer udpeges af DM’s hovedbestyrelse på baggrund af indstilling fra DM BIO-udvalget.

Valgprocedure

 • Udpegning

  Udvalget udpeges af DM’s hovedbestyrelse (HB) på baggrund af indstilling fra DM BIO-udvalget, efter en forudgående procedure*, hvor alle interesserede har haft mulighed for at søge udpegning. Der er mulighed for, at HB ved udpegningen til DM BIO-udvalget kan udpege suppleanter. Et medlem af DM BIO-udvalget kan højst genudpeges tre gange. 

  Udvalget konstituerer sig med en forperson og evt. en næstforperson ved sit første møde i udpegningsperioden. Et flertal i udvalget – fraregnet forpersonens stemme – kan vælge en anden forperson undervejs i perioden. 

  Opstår der en situation, hvor der pga. længere vakancer i valgperioden er for få udvalgsmedlemmer til at varetage opgaverne (dette vurderes af udvalget selv), og der ikke er suppleanter, så kan udvalget selvsupplere. Medlemmerne skal dog være gjort opmærksomme på, at der er mulighed for at melde sig.  

  *Sekretariatet driver processen om at orientere medlemmer tilknyttet DM BIO, fx via årsmødet, nyhedsbrev, SoMe og lignende. 

 • Indstilling

  Indstillingen om udvalgskandidatur skal indeholde basisoplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelse, motivation for at deltage i udvalgsarbejdet mm. Sekretariatet tilrettelægger en proces, så alle interesserede har haft mulighed for at søge udpegning.  

  Det er DM BIO-udvalget, som behandler alle indstillinger og sammensætter udvalg og suppleanter. 

  DM-udvalget udarbejder herefter en indstilling til DM’s hovedbestyrelse, som udpeger det endelige udvalg.

 • Udvalgets sammensætning

  DM BIO-udvalget består af op til 10 medlemmer. Heraf 7 ordinære pladser og 3 pladser til studerende, som besættes af op til 3 studerende. 

  De studerende medlemmer skal for så vidt muligt repræsentere de DM BIO-relevante uddannelsessteder* og udpeges vha. studenterforeningerne**. Såfremt studenterforeningerne ikke udpeger 3 studerende, kan DM BIO-udvalget indstille studerende. 

  * Aarhus Universitet, DTU Aqua, KU SCIENCE (Frederiksberg og Nørre Campus, Skovskolen), Erhvervsakademi Aarhus, Professionshøjskolen UCN, Syddansk Universitet.

  ** Foreningen af Naturressourcestuderende, Foreningen af landskabsarkitekturstuderende, Foreningen af biologi-bioteknologistuderende, DSL’s studenterråd og Sammenslutningen af Jordbrugsvidenskabsstuderende under Natural Sciences and Technical Sciences. 

 • Valgperiode

  Udpegningsperioderne følger DM’s valgperioder. Dvs. at ordinære medlemmer udpeges for en periode på tre år, og studerende medlemmer af en etårig periode af hensyn til deres studier.

  Næste udpegningsperiode starter 1. januar 2025. Studerende medlemmer kan fortsætte repræsentationen, selvom de afslutter studierne i løbet af perioden.

DM BIO-årsmøde

Årsmødet sætter retningen for arbejdet i DM BIO. Der er valg til DM BIO-udvalget, og deltagere på årsmødet vil få ny viden og mulighed for at præge arbejdet i det kommende år.

Årsmødet i 2023

DM BIO afholder årsmøde den 22. september i Spinderihallerne i Vejle.

Læs mere og tilmeld dig her

På årsmødet vil du være i selskab med en masse andre ”BIO-nørder”, som også synes, det er spændende at planlægge bæredygtige og klimavenlige byområder, udvikle klimavenlige og økonomisk rentable produktionsformer i landbruget, sikre god dyrevelfærd i husdyrbruget, styrke den vilde natur, fremme bæredygtig og klimavenlig adfærd og meget, meget mere.

DM BIO-forperson Gertrud Knudsen fortæller om DM BIO's første årsmøde.
; ;