Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
06. april 2020

Corona: Særlige udfordringer på uddannelses- og forskningsinstitutioner

DM er i dialog med ministeriet om problematikkerne for blandt andre ph.d.-studerende og tidsbegrænset ansatte. Læs, hvordan DM arbejder for at sikre ordentlige arbejdsforhold for dig, og hvad du selv kan gøre. Husk også, at du kan bruge til din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

I DM ved vi at den fysiske lukning af uddannelses- og forskningsinstitutionerne og hjemsendelsen af medarbejdere berører de enkelte medarbejdere på såvel det personlige som det arbejdsmæssige plan.

Vi er således fuldt bevidste om, at coronakrisen giver nogle helt særlige udfordringer og problemer for en række ansatte, som beskæftiger sig med undervisning og forskning.

Det kræver særlig opmærksomhed, og DM er via Akademikerne i løbende dialog med Uddannelses og Forskningsministeriet, hvor vi har rejst de særlige problematikker, som vi er opmærksomme på.

Ph.d.-studerende har store udfordringer

DM får en del henvendelser fra ph.d.-stipendiater, hvor hjemsendelse, nedlukning af grænserne mv. giver anledning til udfordringer, som vil forsinke uddannelsen.

De fortæller os fx, at laboratorieforsøg og andre forsøg og indsamling af empiri må udsættes, at forskningsophold bliver udskudt, forlænget eller afkortet, at undervisning bliver udskudt, og at de ikke kan modtage vejledning osv.

Atter andre forsinkes, fordi de ikke kan arbejde hjemmefra af forskellige grunde. De er måske afhængige af andre, har ikke har adgang til materialer og systemer eller skal passe børn.

Tidsbegrænset ansatte

Tilsvarende problematikker gør sig gældende for tidsbegrænset ansatte adjunkter, forskere og post.docs på blandt andet universitetsområdet. Men også på øvrige områder som professionshøjskoler og erhvervsakademier, sektorforskningsinstitutioner, maritime uddannelsesinstitutioner, diplom- og eksportingeniøruddannelsen samt hele det kunstneriske område, hvor hjemsendelserne kan få betydning for den enkeltes forskningsprojekt.

For varigt ansatte adjunkter, herunder tenuretrack-forløb og studieadjunkter forudses det, at der kan opstå problemer i forhold til at overholde de særligt fastsatte bedømmelsesfrister.

Det er en problematik, som ministeriet har taget konkret stilling til for så vidt angår lektorbedømmelser i henhold til bekendtgørelse om lektorkvalificering ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner

Her har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte besluttet at dispensere fra fristen, så alle adjunktperioder forlænges, svarende til den tid, hvor adjunkten har været hjemsendt som følge af COVID-19. 

Læs også Uddannelses- og Forskningsministeriets Q&A

Det kan du gøre

DM anbefaler, at du underretter din nærmeste leder og din eventuelle vejleder og sørger for at være i dialog med dem om de udfordringer du oplever, så udfordringerne i videst muligt omfang håndteres i en løbende dialog mellem dem og dig.

DM anbefaler også at du noterer, hvilke konsekvenser coronatiltagene har for dit ansættelsesforhold, fx i form af forsinkelser i dit forskningsprojekt og/eller i relation til din undervisning.

Det kan gå hen at være en nødvendig hjælp for dig, hvis deres projektplan skal revideres. Og det vil sandsynligvis være et krav i forhold til en eventuel forlængelse af et forskningsprojekt eller et ph.d.-stipendiat, at du kan dokumentere, at det er coronasituationen, der har forsinket dig.

Tag også gerne kontakt til din lokale tillidsrepræsentant, der kender til forholdene på din arbejdsplads.

Q&A om corona

Vi opdaterer løbende vores Q&A om corona.

Læs vores Q&A

Kontakt DM

Husk, du altid kan bruge din lokale tillidsrepræsentant eller kontakte DM.

Kontakt DM