Til indhold

Hvordan søger jeg indflydelse

En god indsigt i institutionens budget er en forudsætning for at få indflydelse i budgetbehandlingen. Få inspiration til, hvordan du stiller kompetente spørgsmål til budgettet i SU/MED, og hvordan I kan opstille lokale retningslinjer for budgetbehandlingen.

Beslutninger om organisationens økonomi er i sidste ende ledelsens ansvar. Alligevel kan du som TR i mange tilfælde godt søge at få indflydelse og blive taget med på råd i forhold til en række konkrete ting. Især der hvor budgetprocesserne har betydning for kollegagruppen. Drøftelse af budgetter og regnskaber i SU/MED skal nemlig have fokus på arbejds- og personaleforhold. Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at få indflydelse på budgettet, fordi du har et detailkendskab til arbejdsgangene, som ledelsen ikke har.

Ifølge både statens Samarbejdsaftale og MED-rammeaftalerne i kommuner og regioner har ledelsen pligt til at informere medarbejderne om forhold, der gælder organisationens økonomiske situation, beskæftigelsen og større forandringer i organisationens arbejde.

 Gennem arbejdet i SU/MED vil du kunne:

 • Få informationer om arbejdspladsen
 • Være medbestemmende i forhold arbejds- og personaleforhold
 • Øve medindflydelse på beslutningsprocesserne

En god indsigt i institutionens budget er forudsætningen for indflydelse. En bonus ved at kende til budgetterne er desuden, at du står stærkere i de lokale lønforhandlinger.

Få indflydelse på udmøntningen af den økonomiske ramme

I både staten og kommunerne fastlægges de lokale budgetter som resultat af overordnede rammeudspil fra ministerierne. Indflydelse på næste års rammer skal ofte søges i starten af et kalenderår, når der skal sendes budgetoplæg ind til ministerier eller forvaltning. 

Det er væsentligt at søge indflydelse, når disse overordnede rammer skal udmøntes i lokale tiltag, hvilket ofte finde sted i slutningen af kalenderåret. Her gælder det om at være skarp og have de gode argumenter i orden, når det skal besluttes, hvor og hvordan eventuelle nedskæringer/udvidelser skal foretages og hvilke nye initiativer der skal tages.

Din styrke som tillidsrepræsentant er, at du har et detailkendskab til aktiviteterne på jeres institution. Du kan derfor hjælpe din ledelse med at forstå, hvad det konkret vil betyde, hvis der bliver sat flere eller færre midler af til lokal løndannelse, nye aktiviteter eller kompetenceudvikling.

Stil kompetente spørgsmål

For at kunne stille de gode spørgsmål til budgettet er det en god ide at være godt forberedt til budgetbehandlingen i SU eller MED. Du kan fx undersøge, hvordan regnskabstallene har udviklet sig over tid og sammenligne udviklingen med budgetposterne. Du kan også sammenligne med statistik fra nabokommunen/andre institutioner/landsgennemsnittet eller lignende. Her følger en række spørgsmål, der er oplagte at stille:

Relevante spørgsmål til budgettet

 • Hvor mange midler er der afsat til lokal løndannelse?
 • Hvor mange midler er der afsat til kompetenceudvikling?
 • Hvordan hænger budgetterede lønsumsmidler sammen med udsigterne og/eller planerne for aktivitets- og serviceniveauet?
 • Er den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret realistisk?
 • Holder forudsætningerne for budgettet?

Søg indflydelse på de lokale retningslinjer for budgetbehandling

Der kan være god mulighed for indflydelse i at være med til at præge, hvordan ledelsen kommunikerer og afrapporterer institutionens økonomi i SU eller MED.

I både Samarbejdsaftalen i staten og MED-rammeaftalerne i kommuner og regioner er det bestemt, at der skal aftales lokale retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Retningslinjerne fastlægger proceduren for, hvornår og hvordan kommunens/regionens/statens ledelse og medarbejdere drøfter budgettets konsekvenser. Ledelsen er altså forpligtet til at redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Som tillidsrepræsentant kan du forsøge at få indflydelse på fastsættelsen af de lokale retningslinjer for budgetbehandlingen i SU eller MED ved fx at insistere på:

 • At økonomi er et fast punkt på dagsordenen til møder i SU/MED
 • At budgettet fremlægges i en form, hvor konsekvenser for personaleforhold fremgår tydeligt
 • At der udarbejdes en plan eller et årshjul for drøftelse af budgetter, der følger den samlede tidsplan for institutionens budgetproces
 • At der fremlægges kvartalsmæssige budgetopfølgninger samt et afsluttet budget ved årets afslutning

Eksempel på lokale retningslinjer for budgetbehandling

Se et eksempel på, hvordan lokale retningslinjer for drøftelse af budget og økonomi på en større statslig undervisningsinstitution kan se ud.

Se eksempel
; ;