Det er en stor forandring, hvis jeres arbejdsplads skal flytte - og især hvis flytningen er til en helt anden del af landet. Her får du gode råd til den centrale opgave, du har som tillidsrepræsentant, i forbindelse med en flytning.

Hvis din arbejdsplads skal flytte, anbefaler DM, at du som tillidsrepræsentant går i dialog med ledelsen for at få så meget indflydelse som muligt. Det er afgørende, at I undgår forhastede beslutninger og udmeldinger. Derfor er noget af det vigtigste i forbindelse med en flytning, at du og dine kolleger får tid nok.

Helt konkret anbefaler vi i DM, at alle medarbejdere, der bliver berørt af en flytning, får god betænkningstid – gerne tre måneder - før de melder ud, om de vil flytte med eller ej. På den måde kan alle træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

Kom i dialog om flytningen

Tal om flytningen i jeres lokale samarbejdsudvalg (SU) og forsøg at få så meget indflydelse på flytningen som muligt. Drøft fx procedurer for flytningen, og tal om hvilke vilkår, I får som medarbejdere.

Vær opmærksom på, at hvis dele af jeres arbejdsplads flytter, kan I vælge en midlertidig tillidsrepræsentant, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, der hvor I flytter hen.

Har du brug for gode råd til dialogen med ledelsen, er du velkommen til at kontakte din DM-konsulent.

Tre fokuspunkter for dig, når arbejdspladsen flytter

Hvis jeres arbejdsplads skal flytte, kan du med fordel som tillidsrepræsentant fokusere på tre kernespørgsmål:

  • Afklar om flytningen er en væsentlig stillingsændring
  • Vær løbende i dialog med dit bagland
  • Husk tæt kommunikation

Her giver vi dig gode råd til hvordan, du kan gøre i praksis:

Er flytningen en væsentlig stillingsændring?

Det er vigtigt så hurtigt som muligt at få en melding fra jeres ledelse eller fra HR, om de ser flytningen af jeres arbejdsplads som en væsentlig eller en ikke-væsentlig stillingsændring.

Hvis flytningen betyder, at I får en væsentlig forlængelse af transporttiden fra hjem til arbejde, har I krav på en partshøring. Det betyder kort sagt at, I skal have mulighed for at komme med bemærkninger til stillingsændringen inden der træffes endelig afgørelse herom og I har også krav på at få et varsel for flytningen, som svarer til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.

Der er ikke et fast antal kilometer, der kan bruges som rettesnor til at vurdere, om en flytning er en væsentlig stillingsændring eller ej. Det beror altid på en konkret vurdering. Hvad der er en væsentlig ændring for én medarbejder, behøver altså ikke at være det for en anden.

I DM opfordrer vi dog til, at I forsøger at få hele flytningen anerkendt som en væsentlig stillingsændring. På den måde skal alle medarbejdere partshøres og har mulighed for at takke ja eller nej til jobbet – uden at det får konsekvenser for deres dagpengeret - i tilfælde af, at de takker nej og dermed kan betragte sig som opsagt.

Vær i dialog med dit bagland

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du kender dine kollegers ønsker og behov i forhold til flytningen. Det gælder både de kolleger, der flytter med, og dem, som ikke gør det.

I kan fx drøfte i klubben, hvordan I hjælper de kolleger godt videre, som ikke ønsker eller har mulighed for at flytte med. I kan også tale om, hvordan I får den nye arbejdsplads til at fungere. Måske kan faste hjemmearbejdsdage eller nedsat tid være en løsning? Drøft fx også, hvordan I får et godt arbejdsmiljø med mange pendlere.

Husk tæt kommunikation

Som tillidsrepræsentant er du måske selv i daglig kontakt med ledelsen og følger flytteprocessen tæt. Men det kan dine kolleger ikke nødvendigvis se.

Kommunikation er alfa og omega, når der sker forandringer. Manglende kommunikation kan skabe usikkerhed og gå ud over både jeres trivsel og produktivitet. Som tillidsrepræsentant har du en vigtig opgave med at minde ledelsen og HR om, at de skal kommunikere løbende – og gerne dagligt - ud i organisationen.

En mulighed er at lave en spalte på jeres intranet, hvor ledelsen dagligt kommunikerer om processen – også selvom der ikke sker noget. Det vidner om, at processen bliver taget alvorligt, og så kan det være med til at skabe tryghed, ro og tillid til, at det hele forløber ordentligt og retfærdigt.

Husk det psykiske arbejdsmiljø, når I skal flytte

Flytning af arbejdspladsen er en stor forandring. Både for dem, som skal flytte til en ny arbejdsplads og for dem, der mister kolleger. Kommunikation, inddragelse og støtte under hele processen er de tre vigtigste aktiviteter, når I skal arbejde med at tage hånd om arbejdsmiljøet.

Brug DM’s fire konkrete anbefalinger som inspiration til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan handle:

1. Inddrag arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen

Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen inddrages så tidligt som muligt – og er med gennem hele flytteforløbet. Formålet er at skabe en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse, så I får håndteret eller helt undgår uklarheder. Planlæg fx faste løbende møder mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse.

2. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind

Drøft, hvordan I på arbejdspladsen kan arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø under hele forandringsprocessen – både nu og i jeres fremtidige organisering. Overvej fx

  • Hvor meget kommunikation er der behov for?
  • Hvad er det især vigtigt at få information om?
  • Er der brug for at hente ekstern hjælp til at håndtere problemer?

3. Afklar roller, opgaver og forventninger

Det er vigtigt, at I får fordelt og afstemt roller, arbejdsopgaver og forventninger fra begyndelsen. Målet er at skabe et godt fundament for samarbejdet mellem fx arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og HR om flytteprocessen.

Det er også vigtigt at I får forventningsafstemt, hvad I kan få indflydelse på og hvor meget I kan forvente at blive involveret som medarbejdere og medarbejderrepræsentanter.

4. Pas på dig selv

Husk at passe på dig selv som tillidsrepræsentant i processen. Du kan finde flere gode råd og konkrete værktøjer til inddragelse, dialog og kommunikation i folderen om forandringsprocesser på arbejdsmiljøweb.

Find flere gode råd og konkrete værktøjer til inddragelse, dialog og kommunikation i folderen om forandringsprocesser på arbejdsmiljøweb.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje