Vedtægt

Del artikel:

Vedtægt for DM Kultur og Medier

§1 Navn

Sektorens navn er DM Kultur og Medier.

§2 Formål

Stk. 1. Sektorens formål er at bidrage til at fremme bedst mulige løn/indtægts-, arbejds- og levevilkår på sektorens arbejdspladser samt at organisere medlemmer på sektorens arbejdspladser omkring fagligt relevante spørgsmål og lokal udmøntning af sektornære politiske beslutninger.

§3 Opgaveområde og medlemmer

Stk. 1. Sektorens opgaveområde er ansatte ved museer, medier og forlag, biblioteker, arkiver, festivaler, sproghøjskoler, højskoler, offentlige kulturinstitutioner, kunstneriske uddannelsesinstitutioner (undtagen musikkonservatorier), folkekirken, naturparker, private kulturvirksomheder, private medievirksomheder og lignende kulturarbejdspladser på tværs af den offentlige og private sektor.

Stk. 2. Ledige DM-medlemmer, samt øvrige DM-medlemmer, der måtte ønske det, kan tilknytte sig sektoren, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ansatte ledere med kompetence til at ansætte eller afskedige medarbejdere, eller som har formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige medarbejdere, tilknyttes dog DM Leder.

§4 Sektorens organisering

Stk. 1. Sektoren er underlagt de for sektorer gældende bestemmelser i DM’s vedtægt.

Stk. 2. Medlemmer af DM kan oprette medlemsnetværk, jf. DM´s vedtægt §8, som kan være tilknyttet sektoren. Sektorbestyrelsen kan også oprette medlemsnetværk under sektoren og kan overdrage særlige opgaver til enkeltmedlemmer eller udvalg i eller uden for sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer af DM kan oprette arbejdspladsklubber inden for sektoren eller på tværs af sektorer, jf. DM’s vedtægt §7.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanter arbejder i henhold til DM’s regler for tillidsrepræsentanternes virke og har herunder til opgave at være bindeled mellem de tilknyttede medlemmer og sektorbestyrelsen.

§5 Sektorbestyrelsen

Stk. 1. Sektorbestyrelsen sammensættes efter §7 og består af op til 9 personer.

Overgangsbestemmelse vedrørende §5, stk. 1 og stk. 2: Som følge af fusionen mellem DM og Forbundet Kultur og Information udvides sektorbestyrelsen fra 1. november 2023 og til og med 31. december 2024 med tre bestyrelsesmedlemmer, der kommer fra Forbundet Kultur og Information. Heraf en yderligere næstforperson og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen konstituerer sig ved af sin midte at udpege en formand og en næstformand ved sit første møde i en ny valgperiode og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Hvis et absolut flertal i sektorbestyrelsen anmoder om det forud for eller på et møde, skal der snarest herefter ske nykonstituering.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen kan oprette udvalg under sektorbestyrelsen, der fast eller tidsbegrænset varetager nærmere definerede opgaver. Udvalg kan både bestå af sektorbestyrelsesmedlemmer og andre. Dog kan der ikke tildeles DM-ressourcer til udvalg, der dækker opgaver, som også dækkes af et HB-udvalg. Sektorbestyrelsen godkender eventuelle underudvalgs kommissorium og forretningsorden.

Stk. 5. Hvis et sektorbestyrelsesmedlem afholder orlov eller meddeler forfald i mindst 3 måneder og maksimalt 12 måneder i valgperioden, kan sektorbestyrelsen indkalde suppleanter i suppleantrækkefølge til at indtræde i sektorbestyrelsen i stedet for vedkommende sektorbestyrelsesmedlem i fraværsperioden. Hvis et sektorbestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 måneder, kan suppleanten indtræde varigt for resten af valgperioden.

§6 Sektorbestyrelsens opgaver

Stk. 1. Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektorens opgaveområde som defineret i §3, stk. 1, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt §9, stk. 2.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen udvikler politiske mål for løn/indtægt, arbejds- og levevilkår og forfølger dem på sektorens arbejdspladser understøttet af sekretariatet. 

Stk. 3. Sektorbestyrelsen beskæftiger sig både selvstændigt og i samarbejde med sekretariatet med hvervning og dannelse af netværk inden for sektorens opgaveområde og tager initiativ til samarbejde inden for sektorens område med grupper i eller uden for DM.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen engagerer sig selvstændigt i den offentlige debat på deres opgaveområde i og kommunikerer til og med de tilknyttede medlemmer i samarbejde med sekretariatet.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen bidrager med deres viden til at kvalificere hovedbestyrelsens politiske arbejde samt sekretariatets arbejde med rådgivning, udvikling af medlemsydelser, tilrettelæggelse af kurser, arrangementer, kampagner og andre aktiviteter.

Stk. 6. Sektorbestyrelsen involverer og engagerer medlemmerne inden for sektorens opgaveområde, herunder med særligt fokus på medlemsgrupper, som ikke er repræsenterede i sektorbestyrelsen.

Stk. 7. Sektorbestyrelsen har særligt fokus på usikre ansættelsesformer inden for sektorens område.

§7 Valg til sektorbestyrelse

Stk. 1. Medlemmerne af sektorbestyrelsen vælges hvert 3. år af DM’s ordinære medlemmer ved direkte valg til én selvvalgt sektorbestyrelse. Valget til sektorbestyrelse sker samtidig med valg til foreningens hovedbestyrelse og formand og afholdes uanset antal opstillede kandidater.

Stk. 2. Der kan vælges op til 12 suppleanter til sektorbestyrelsen. Suppleanter er listesuppleanter og indtræder som sådan i bestyrelsen ved frafald.

Stk. 3. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive i alt én stemme til et valg til én selvvalgt sektorbestyrelse.

Stk. 4. Den enkelte kandidat kan opstille til den sektorbestyrelse, kandidaten tilhører i kraft af sine stamdata. Ledige kan opstille som kandidater til enhver sektorbestyrelse undtagen DM Studerende.

Stk. 5. Kandidater vælges ved listevalg. Ved opstilling af lister skal der tilstræbes ligelig kønsmæssig repræsentation samt i øvrigt diversitet, der afspejler de tilknyttede medlemmer. Hver liste skal have mindst 2 og maksimalt 20 offentlige stillere, som er DM-medlemmer, men ikke er opstillede. Man kan kun være stiller for én liste.

Stk. 6. DM’s sekretariat er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af elektroniske valg til sektorer inden for rammerne af de gældende vedtægter og i samarbejde med den af hovedbestyrelsen nedsatte fælles valgkomité.  

Stk. 7. Sektorbestyrelsesvalg sker inden for rammerne af DM’s vedtægt, og valget tilrettelægges og optælles i øvrigt efter gældende regler for kommunale valg.  

§8 Udpegning til kongres

Stk. 1. Sektorbestyrelserne udpeger delegerede til kongressen inden for rammerne af DM’s vedtægt §13.

Stk. 2. Sektorbestyrelsens medlemmer er fødte kongresdelegerede inden for det tildelte antal kongresdelegerede, jf. DM’s vedtægt §13.

§9 Ændring af vedtægten

Stk. 1. Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på minimum 25 tilknyttede medlemmer af sektoren.

Stk. 2. Ændringer besluttes af sektorbestyrelsen ved absolut flertal og indstilles til HB, som godkender endeligt, jf. DM’s vedtægt §9.

§10 Ikrafttræden

Denne vedtægt er godkendt af DM’s hovedbestyrelse d. 10. maj 2021 og finder anvendelse fra d. 1. januar 2022. DM's hovedbestyrelse har d. 21. marts 2022 godkendt navneændring fra DM Kultur til DM Kultur og Medier.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje