Til indhold

Ph.d.-studerende og øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger

Læs om aftalerne, der giver mulighed for at forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger og tidsbegrænsede forskerstillinger.

Mulighed for forlængelse af ansættelsesperioder og bedømmelsesfrister

Det er lykkedes at lande en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som giver universiteter, professionshøjskoler og øvrige videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioner mulighed for at forlænge ansættelsen i uddannelsesstillinger og tidsbegrænsede forskerstillinger, for ansatte som er forsinket i deres ansættelsesforløb som følge af nedlukningen og de afledte effekter af COVID-19.

Ligeledes er der indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som giver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) mulighed for at forlænge ansættelsen for medarbejdere, der er ansat i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger.

Hvem dækker aftalerne

Aftalen dækker ansatte i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger (ph.d.-studerende og adjunkter/forskere) samt øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger (postdocs og videnskabelige assistenter) ved universiteterne, Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding samt sektorforskningsinstitutioner.

Aftalen dækker endvidere adjunkter ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, Medie- og Journalisthøjskolen, maritime uddannelsesinstitutioner. 

Aftalen på GEUS’ område dækker alle medarbejdere ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der er ansat i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger.

Forsinkelser sidestilles med forsinkelser som følge af fravær på grund af sygdom

Der findes i dag hjemmel i en række bekendtgørelser, aftaler og notater til at udskyde bedømmelsesfrister og forlænge midlertidige ansættelser i tilfælde af længerevarende sygdom.

I aftalen er der opnået enighed om, at forsinkelse som følge af coronakrisen umiddelbart må sidestilles med f.eks. en forsinkelse som følge af sygdom eller andet som den ansatte i uddannelsesstillingen eller den tidsbegrænsede forskeransættelse er uden skyld i. Aftalen giver således arbejdsgiverne mulighed for at forlænge ansættelser og udskyde frister i en periode svarende til hjemsendelsen og i særlige tilfælde længere, hvis der påviseligt er en længere forsinkelse.

Lokal ansøgningsprocedure

Aftalen giver mulighed for, at arbejdsgiver efter ansøgning fra medarbejderen, og efter en konkret og individuel vurdering, kan forlænge tidsbegrænsede ansættelser med den periode, som medarbejderen måtte have været hjemsendt som følge af covid-19.

Der er derfor tale om en aftale som i vidt omfang skal udfyldes og udmøntes lokalt på de enkelte institutioner.

Det vil derfor være op til de enkelte institutioner at udstikke rammer, procedurer og kriterier for forlængelser, herunder procedurer for hvorledes den enkelte berørte medarbejder skal søge om forlængelse.

DM anbefaler

At du skriver ned, hvilke konsekvenser corona-situationen har for din forskning og din resterende ansættelsesperiode.
Det vil med stor sandsynlighed være et krav i forhold til en imødekommelse af en ansøgning om forlængelse, at du kan dokumentere, at det er corona-situationen, der har forsinket dig. Ikke mindst hvis du søger om en længere forlængelse, end hjemsendelsen har varet. Her vil du skulle påvise og dokumentere at baggrunden for en længere forsinkelsesperiode skyldes corona-situationen.

At du er i tæt dialog med såvel din arbejdsgiver som din tillidsrepræsentant om de udfordringer, du oplever, og at du spørger ind til, hvilke procedurer du skal følge, hvis du skal søge om forlængelse.

Er du ph.d.-studerende, opfordrer vi dig til at være i tæt dialog med din vejleder, som kan være behjælpelig med en udtalelse om status på dit projekt i lyset af de forsinkelser, coronakrisen har medført. Det kan også være en hjælp for dig i forhold til en evt. revision af din ph.d.-plan og til halvårsevalueringerne.

DM presser på for økonomisk hjælpepakke

DM har længe presset på for, at der skal indgås en aftale om en egentlig hjælpepakke til forskningsområdet og hjælpe alle de forskere, der er blevet ramt af forsinkelser grundet corona og nedlukning af samfundet.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative, Enhedslisten og Alternativet har 27. oktober 2020 indgået en aftale at afsætte 18 mio. kroner i 2020 til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

DM er glad for, at politikerne anerkender, at coronakrisen har haft konsekvenser for de ph.d.-studerende. Det er desværre langt fra nok til dække alle de ph.d.-studerende, som er blevet forsinket af coronakrisen.

DM betragter de 18 mio. kroner som et tilskud til universiteternes finansiering af forlængelser. Der er hjemmel for universiteterne til at forlænge ph.d.-ansættelser, som er forsinket pga. corona på lige linje med forlængelser grundet længerevarende sygdom, og nu er der kommet ekstra midler til aflønning. Universiteterne er forpligtet til at behandle alle ansøgninger konkret og individuelt.

Det er afgørende, at forsinkede ph.d.-søger om forlænget ansættelse ved universitetet. Det skal sikre, at forsinkelsen får en konkret og individuel behandling af universitetet, ligesom det understøtter, at universiteterne får et reelt billede af behovet af behovet for midler til forlængelse af ansættelserne.

Samtidig er det vigtigt, at andre forskere gør deres lokale ledelse og universitetsledelsen på konsekvenserne af coronakrisen.

DM arbejder derfor videre for at få udvidet hjælpepakken til ph.d.erne og for at få andre forskergrupper dækket af hjælpepakken.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet og på DM Akademikerbladet

Hvis du har behov for yderligere vejledning og hjælp i dialogen med din arbejdsgiver, så kontakt din DM tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller DM’s sekretariat.