Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Afspadsering

Få svar på, om din arbejdsgiver kan pålægge dig at afspadsere.

Privatansat

Der er ingen generel regel for varsling af eventuel afspadsering. Det afhænger af din arbejdsgivers muligheder for – under normale omstændigheder – at pålægge dig afspadsering En eventuel varslingsregel kan fremgå af overenskomsten, personalepolitikken eller den individuelle kontrakt. Arbejdsgiver har i vid udstrækning mulighed for at bede medarbejdere om at afspadsere, hvis medarbejderne har en stor afspadseringspukkel stående.

I forbindelse med 3-partsaftalen om midlertidig lønkompensation er det aftalt, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefrihed uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Særligt for offentligt ansatte: Forskellen på afspadsering og flekstid

På baggrund af Statsministerens opfordring til, at også offentligt ansatte afvikler frihed i hjemsendelsesperioden, har parterne på det offentlige område indgået aftale om afvikling af fem fridage i forbindelse med håndtering af Covid-19. Formålet med aftalen er at bidrage til, at det offentlige arbejdsmarked står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation. Det betyder, at arbejdsgivere for offentligt ansatte kan varsle ferie, fleks, afspadsering mv. til afholdelse med dags varsel. Læs mere om aftalerne om afvikling af frihed.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på begreberne ’flekstid’ og ’afspadsering’.

Således er flekstid et udtryk for de timer, der ligger i dit eget timeregnskab, og som bestemmes på baggrund af din selvtilrettelagte arbejdstid, og som reguleres af jeres lokale flekstidsaftale. Det er kun rammerne for jeres flekstidsaftale, der er reguleret i overenskomsten. Selve flekstidsregnskabet og arbejdsgiveres mulighed for varsling er ikke reguleret i overenskomsten, og derfor kan arbejdsgiver godt bede dig bringe dit flekstidsregnskab i balance uden yderligere varsel, hvis dette er i overensstemmelse med jeres lokale aftale.

Hvis arbejdsgiver, i denne særlige periode, har behov for, at optjening og afvikling af flekstimer sker på en anderledes måde, end hvad jeres lokalaftale tilsiger, så opfordrer vi til, at dette gøres på baggrund af dialog og forhandling.

Når vi taler om afspadsering, så er der tale om de timer, der opgøres efter den gældende tidsnorm for dit ansættelsesområde. Ofte er der tale om en opgørelse af erlagte timer efter hvert kvartal. Opgjorte timer udover de gennemsnitlige 37 timer pr. uge vil være de timer, der efter overenskomstens bestemmelser kan varsles til afspadsering. Der er forskel på, hvordan timerne opgøres, og vi anbefaler derfor, at du kontakter DM, hvis du er i tvivl om arbejdsgivers varsling af dine afspadseringstimer.

Hold dig løbende opdateret her, da der kan ske ændringer omkring varslingsmuligheder af afspadsering.

Ansat i staten

Meddelelse om afspadsering i staten skal under normale omstændigheder gives den ansatte med passende varsel, dvs. normalt ikke mindre end 14 dage. På statens område skriver Medarbejder- og Kompetencestyrelsen følgende om afspadsering i relation til den aktuelle situation med udbrud af coronavirus:

"Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at din arbejdsgiver ikke pålægger dig at afvikle afspadsering i den periode, hvor du er sendt hjem med løn. Hvis din arbejdsgiver alligevel vurderer, at der er særligt tungtvejende hensyn, som taler for, at du afspadserer, skal det varsles efter reglerne for dit ansættelsesforhold.”

Denne tolkning af reglerne er DM helt enig i. Udgangspunktet er, at du står til rådighed for din arbejdsgiver og derfor får fuld løn og ikke afspadserer. Men hvis din arbejdsgiver under hjemsendelsen ikke har opgaver til dig, og du dermed ikke skal stå til rådighed, så kan din opsparede afspadsering godt komme i spil. DM har dog den tilgang, at hvis du har en klar aftale med din arbejdsgiver om, at din afspadsering skal ligge fx i forlængelse af din sommerferie, og du på den baggrund har booket lang ferie, så er det en tungtvejende grund til at arbejdsgiver IKKE kan pålægge dig at afspadsere.

Vær dog opmærksom på, at retningslinjerne for pålagt afspadsering kan blive ændret, hvis perioden for hjemsendelse udvides.

Hvis du ikke har mulighed for at påtage dig arbejde eller stå til rådighed, fordi du er nødt til at passe dine børn, er det muligt, at du kan blive nødsaget til at indgå aftale med arbejdsgiver om afspadsering og/eller afholdelse af ferie. Vi anbefaler, at du går i dialog med din arbejdsgiver for at finde den bedste løsning.

Du skal dog være opmærksom på, at der er indgået aftale om afvikling af frihed, herunder afspadsering og flex, svarende til 5 dage i perioden frem til 13. april 2020, og at varsling om afspadsering i henhold til denne aftale kan se med dags varsel. 

Ansat i en region

Afspadsering kan varsles til afholdelse i overensstemmelse med overenskomsternes regler herfor, hvilket på det regionale område vil sige med et passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. Dette gælder for AC-generalister, der er særlige regler for specifikke faggrupper i regionerne.

Da danske regioner ikke klart har tilkendegivet, hvor de står på det punkt, håndterer vi det på samme måde som på statens område.

Udgangspunktet er, at du står til rådighed for din arbejdsgiver og derfor får fuld løn og ikke afspadserer. Men hvis din arbejdsgiver under hjemsendelsen ikke har opgaver til dig, og du dermed ikke skal stå til rådighed, så kan din opsparede afspadsering godt komme i spil.

DM har dog den tilgang, at hvis du har en klar aftale med din arbejdsgiver om, at din afspadsering skal ligge fx i forlængelse af din sommerferie, og du på den baggrund har booket lang ferie, så er det en tungtvejende grund til at arbejdsgiver IKKE kan pålægge dig at afspadsere.

Vær dog opmærksom på, at retningslinjerne for pålagt afspadsering kan blive ændret, hvis perioden for hjemsendelse udvides.

Hvis du ikke har mulighed for at påtage dig arbejde eller stå til rådighed, fordi du er nødt til at passe dine børn, er det muligt, at du kan blive nødsaget til at indgå aftale med arbejdsgiver om afspadsering og/eller afholdelse af ferie. Vi anbefaler, at du går i dialog med din arbejdsgiver for at finde den bedste løsning.

Du skal dog være opmærksom på, at der er indgået aftale om afvikling af frihed, herunder afspadsering og flex, svarende til 5 dage i perioden frem til 13. april 2020, og at varsling om afspadsering i henhold til denne aftale kan se med dags varsel. 

Ansat i en kommune

Afspadsering kan varsles til afholdelse i overensstemmelse med overenskomsternes regler herfor, hvilket på det kommunale område vil sige med et passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. Dette gælder for AC-generalister, der er særlige regler for specifikke faggrupper i kommunerne.

KL opfordrer til, at afspadsering sker i dialog med den enkelte medarbejder, og under hensyntagen til, at man når epidemien er ovre, hurtigt kan komme op på fuld kapacitet igen.

Udgangspunktet er, at du står til rådighed for din arbejdsgiver og derfor får fuld løn og ikke afspadserer. Men hvis din arbejdsgiver under hjemsendelsen ikke har opgaver til dig, og du dermed ikke skal stå til rådighed, så kan din opsparede afspadsering godt komme i spil. DM har dog den tilgang, at hvis du har en klar aftale med din arbejdsgiver om, at din afspadsering skal ligge fx i forlængelse af din sommerferie, og du på den baggrund har booket lang ferie, så er det en tungtvejende grund til at arbejdsgiver IKKE kan pålægge dig at afspadsere.

Vær dog opmærksom på, at retningslinjerne for pålagt afspadsering kan blive ændret, hvis perioden for hjemsendelse udvides.

Hvis du ikke har mulighed for at påtage dig arbejde eller stå til rådighed, fordi du er nødt til at passe dine børn, er det muligt, at du kan blive nødsaget til at indgå aftale med arbejdsgiver om afspadsering og/eller afholdelse af ferie. Vi anbefaler, at du går i dialog med din arbejdsgiver for at finde den bedste løsning.

Du skal dog være opmærksom på, at der er indgået aftale om afvikling af frihed, herunder afspadsering og flex, svarende til 5 dage i perioden frem til 13. april 2020, og at varsling om afspadsering i henhold til denne aftale kan se med dags varsel. 

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til afspadsering i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM