Til indhold

Løntjek: Sådan har vi gjort

© Lasse Martinussen

Læs hvordan vi har indsamlet og behandlet den lønstatistik som DM's løntjek er baseret på.

Lønstatistik for private

Statistikken er udarbejdet af DM’s sekretariat og bygger på de oplysninger, som privatansatte medlemmer har givet DM i løbet af oktober 2021.

I alt blev 8.352 privatansatte medlemmer spurgt om deres månedsløn i september 2021 og heraf har 2.712 svaret ved fristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 32 procent.

I besvarelserne indgår bl.a. bachelorer og medlemmer, som har oplyst, at de har fået nyt job uden for privatområdet. Disse personer indgår ikke i privatlønstatistikken, og derfor er selve grundlaget for statistikken på 2.387 personer.

Af hensyn til den statistiske nøjagtighed og anonymitet er gennemsnittet for grupper med mindre end fem besvarelser ikke medtaget. Desuden er følgende retningslinjer fulgt i forbindelse med anonymisering:

 • Gennemsnitstal og fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst fem
 • Median vises kun, hvis antallet af svar er mindst 10
 • 25 procent og 75 procent-fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst 20
 • 90 procent-fraktil vises kun, hvis antallet af svar er mindst 50.

I lønstatistikken for privatansatte medlemmer bruger DM konsekvent bruttoløn. Bruttolønnen er udbetalt løn i september inklusive arbejdsgiverbidrag til eventuelle pensionsordninger, herunder bidrag til ATP og ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet som 1 procent af lønnen. For de medlemmer der har angivet, at de har modtaget en bonus i løbet af det seneste år, er værdien af den bonus delt med 12 og lagt oven i månedslønnen.

Lønstatistik for statsansatte

Data stammer fra Økonomistyrelsen.

Der indgår 9.049 overenskomstansatte DM'ere i lønstatikken for statsligt ansatte. 

Alle beløb er angivet i forhold til en 37 timers ansættelse. Lønnen er reguleret, så den svarer til niveauet 01.02.2021

For statsligt ansatte er beregningsgrundlaget:

 • Basisløn
 • Faste kvalifikationstillæg og personlige tillæg
 • Funktionstillæg og stillingsmæssige tillæg
 • Øvrige faste/midlertidige tillæg

Lønstatistik for regionalt og kommunalt ansatte

Data til lønstatistikken stammer kommunernes- og regionernes løndatakontor (KRL).

I statistikken indgår alle overenskomstansatte magistre, der er ansat på løntrin 4-8 eller som special- og chefkonsulent på hhv. den kommunale og regionale AC-overenskomst.

Elever, personer i fleksjob og ekstraordinært ansatte er ikke medtaget.

Det benyttede lønbegreb er:

 • Grundløn
 • Centralt aftalte tillæg
 • Særydelse
 • Feriegodtgørelse
 • Lokalt aftalte tillæg

Følgende løndele er derfor ikke med: resultatløn, garantitillæg, overgangstillæg, genetillæg, overarbejde, særligt ferietillæg og pension

Den angivne løn er uden pensionsindbetalinger. På det regionale område er den typiske pensionsindbetaling på 18,46 %, mens den på det kommunale område typisk er 18,3 %.

DM's løntjek

Har du tjek på din løn? Ved du hvad dit lønniveau er for din branche? Skal du bruge et udgangspunkt for din lønforhandling?

Tjek din løn

Lønstatistik

DM indsamler årligt lønstatistik på det private og offentlige område for DM's medlemmer. Lønstatistikken er opdelt efter det private, kommunale, regionale og statslige område.

© Lasse Martinussen
; ;