Til indhold

OK21 i regionerne: Lønstigning, kompetencefond og seniorbonus

Forhandling
Ud over de aftalte forbedringer på løn og pension, er der bl.a. aftalt ret til lønoplysninger, kompetencefond, seniorbonus og introforløb for nyuddannede. © Headway / Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Udover stigninger på løn og pension, sikrer den nye overenskomst for regionerne, medarbejderne adgang til kompetenceudvikling og seniorbonus og indflydelse på den grønne omstilling. Nyuddannede får introforløb, og tillidsvalgte og ledere får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

26. februar landede AC-forliget på det regionale område, og nogle dage forinden blev der indgået forlig for alle regionalt ansatte. Dermed er både den overordnede økonomi på plads og de specifikke resultater for akademikere i regionerne. Overenskomstperioden er igen tre-årig og forliget skal til urafstemning hos medlemmerne i marts.

Løn- og pensionsstigninger

Ansatte i regionerne kan se frem til en lønstigning på 5,02 procent over de kommende tre år.

På det regionale område er der imidlertid ”en COVID-19-regning”, der påvirker reguleringsordningen, som er den mekanisme, der sikrer en sammenhæng mellem den private og offentlige lønudvikling. Samlet set forventes reguleringsordningen at trække 0,19 procent fra de aftalte lønstigninger i perioden, så de 5,02 procent reduceres til 4,83 procent.

Der er dog udsigt til en reallønsstigning, da forventningen til pristalsudviklingen for perioden ligger på 3,95 procent.

Formand for DM, Camilla Gregersen, er glad for, at der er landet en aftale med forbedringer i reallønnen.

”Akademikerne i regionerne løfter vigtige arbejdsopgaver, og derfor skal de have en ordentlig lønudvikling. Derfor er jeg glad for, at vi har fået landet en fornuftig økonomisk ramme, der giver plads til en forbedring af reallønnen. Det er det, vi har arbejdet på at få landet, også ved denne overenskomst", siger hun.

Ud over de generelle lønstigninger, som er aftalt for alle ansatte i regionerne, er der for akademikerne aftalt mindre forhøjelser af trin 7 og 8 i basislønforløbet samt i basislønnen for special- og chefkonsulenter. Trin 7 forhøjes med 909 kroner, trin 8 med 967 kroner, specialkonsulenter med 1.219 kroner og chefkonsulenter med 1.306 kroner (beløbene er i 2018-niveau). Forhøjelserne er årlige og gælder fra 1. april 2022.

For bachelorer er der aftalt, at sluttrinnet i overenskomsten løftes fra trin 5 til trin 6.

Pensionsprocenten løftes for alle i overenskomsten fra 18,46 til 18,58 og denne forhøjelse omfattes af frit valg, så det i stedet kan udbetales som løn. Forbedringen på pension gælder fra 1. april 2022.

Aftalen indeholder også en præcisering af, at du som tillidsrepræsentant har ret til lønoplysninger, når du fx skal forhandle løn. En præcisering, der kan have stor betydning for løndannelsen og for ligelønnen på arbejdspladsen.

Udover løn og pension er der aftalt følgende:

  • Kompetencefond for regionalt ansatte akademikere, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Der kan søges om midler fra fonden første gang fra 1. april 2022
  • Seniorbonus for ansatte, der er fyldt 62 år. Ordningen træder i kraft 1. januar 2022 og den enkelte kan vælge om seniorbonussen skal udbetales kontant eller veksles til to fridage
  • Introforløb for nyuddannede for at sikre en bedre start på arbejdslivet
  • Ret til forlængelse af ansættelsen for ph.d.-studerende på barsel
  • Udenlandske forskere i tidsbegrænsede stilling får mulighed for konvertering af pension til løn

Kompetencefond

Parterne ønsker at fremme og understøtte kompetenceudviklingsindsatsen i regionerne og sikre ansatte et øget kompetenceniveau. Det kommer både opgaveløsningen til gavn, og sikrer de ansattes værdi på arbejdsmarkedet.

Derfor er der enighed om en kompetencefond for regionalt ansatte akademikere, hvor akademikere i regionerne kan søge midler til individuel kompetenceudvikling. Første gang fra 1. april 2022. 

DM’s formand glæder sig over, at de regionalt ansatte nu, lige som de statsansatte, får mulighed for at søger midler til kompetenceudvikling fra en kompetencefond.

”Det er vigtigt, at de ansatte i regionerne løbende får vedligeholdt og udviklet deres viden, så derfor har vi arbejdet for en kompetencefond også på det regionale område”, siger hun.

De statsansatte fik en kompetencefond ved OK18, og den har været en kæmpesucces og tømmes som regel lynhurtigt, når der åbnes for ansøgninger.

Infomøde om OK21 i regionerne

Vi inviterer dig til onlinemøde om OK21 for regionerne, hvor DM’s formand, Camilla Gregersen, præsenterer overenskomstforliget. 
Du bliver du klædt på til at sætte OK-resultatet og urafstemningen på dagsordenen i din klub, så dine kolleger bliver opmærksomme på afstemningen og får lyst til at deltage.

Læs mere og tilmeld dig

Seniorbonus fra 62 år

For at fastholde seniorer i regionerne og for at sikre dem et langt og godt arbejdsliv, skal en aftale om seniorpolitik og seniorbonus bidrage til at øge fastholdelsen af seniorer i regionerne. Aftalen peger på en række muligheder for aktivt at arbejde med at fastholde seniorer.

For akademikerne i regionerne gælder det med virkning fra 1. januar 2023, at der ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere fra og med året efter det kalenderår, man fylder 62 år.

Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar, og man kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning.

Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller en kombination:

  • 2 betalte fridage (seniordage)
  • Kontant bonus
  • Ekstraordinær pensionsindbetaling.

I forbindelse med den årlige medarbejderudviklings­samtale, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at man vil fortsætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for medarbejderen.

Som tillidsrepræsentant får du en fremtrædende rolle i at få rammeaftalen til at leve, da MED-udvalgene skal medvirke til at aftalen om seniorpolitik anvendes efter hensigten. Hovedudvalget drøfter politik og den overordnede vision på området i regionen, samt hvordan der kan skabes forankring også i de underliggende MED-udvalg og dermed på de enkelte arbejdspladser.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

Der er i forliget et særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der er aftalt en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og en fælles uddannelse for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, så de sammen kan få bedre redskaber til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Formålet med den fælles uddannelse er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø med afsæt i opgaveløsningen.

Formålet med at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø er, blandt andet med udgangspunkt i opgaveløsningen, at skabe et motiverende psykisk arbejdsmiljø med høj trivsel på arbejdspladserne, ved at lederen får håndgribelige værktøjer til at udvikle og fastholde et bedre psykisk arbejdsmiljø for de ansatte.

Den grønne omstilling

Forliget indeholder også en aftale om, at medarbejderne i regionerne skal inddrages i den grønne omstilling.

Den danske målsætning om at reducere CO2- udslippet med 70 procent frem mod 2030 kræver, at alle dele af samfundet bidrager. Parterne er derfor enige om at igangsætte initiativer, der kan understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling blandt ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

De ledere og medarbejdere, der i det daglige er ”hands-on” på de regionale arbejdspladser, kan bidrage med konkrete ideer og viden om, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig dagligdag på de regionale arbejdspladser.

DM har løbende i forberedelsen af OK21 haft fokus på inddragelse af medarbejderne i tilrettelæggelsen af den grønne omstilling, og det er lykkedes for DM at fastholde det fokus helt til forligsteksten. Fremadrettet skal der være drøftelser på de regionale arbejdspladser mellem ledelse og medarbejdere samt i samarbejdsudvalget om, hvordan man sikrer en bæredygtig drift og udvikling.

Camilla Gregersen understreger at samarbejde og inddragelse fortsat er nøgleord:

”Derfor er det også godt, at det på flere områder er lykkedes at styrke inddragelsen og sikre, at medarbejderne oplever at være en del af og kunne tage initiativ til de forandringer og den omstilling - ikke mindst den grønne omstilling - der sker på arbejdspladserne”, siger Camilla Gregersen.

Forhandling
Ud over de aftalte forbedringer på løn og pension, er der bl.a. aftalt ret til lønoplysninger, kompetencefond, seniorbonus og introforløb for nyuddannede. © Headway / Unsplash