Til indhold

OK21 i kommunerne: Løn- og pensionsstigninger og kompetencefond

Forhandlinger
Højere løntrin og løft af pensionsprocent samt kompetencefond er nogle af de forbedringer, der er med i den nye overenskomst for kommunalt ansatte akademikere. © Foto: Chris Montgomery / Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Udover stigninger på løn og pension, sikrer den nye overenskomst for kommunerne, at medarbejderne nu får en kompetencefond samt indflydelse på den grønne omstilling. Nyuddannede får introforløb, og tillidsvalgte og ledere får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

28. februar landede AC-forliget på det kommunale område, og knapt to uger forinden blev der indgået forlig for alle kommunalt ansatte. Dermed er både den overordnede økonomi på plads og de specifikke resultater for akademikere i kommunerne. Overenskomstperioden er igen tre-årig og forliget skal til urafstemning hos medlemmerne i marts.

Højere løntrin og løft af pensionsprocent

Det samlede forlig indeholder en samlet økonomisk ramme på 5,94 procent over de kommende tre år.

Rammen anvendes til:

 • 5,02 procent til generelle lønstigninger
 • 0,27 procent er forventet udmøntning fra reguleringsordningen
 • 0,075 procent til lavtløns- og ligelønsprojektet
 • 0,075 procent til rekrutteringspulje
 • 0,50 procent til organisationsforbedringer

Der er udsigt til en reallønsstigning, da forventningen til pristalsudviklingen for perioden ligger på 3,95 procent, og DM’s formand er glad for, at der er landet en aftale med forbedringer i reallønnen.

”Det er godt, at vi har fået landet en fornuftig økonomisk ramme, der giver plads til en forbedring af reallønnen. Akademikerne i kommunerne løfter vigtige arbejdsopgaver, og derfor skal de have en ordentlig lønudvikling. Det er det, vi har arbejdet på at få landet, også ved denne overenskomst", siger hun.

Ud over de generelle lønstigninger, som er aftalt for alle ansatte i kommunerne, lykkedes det at få aftalt mindre forhøjelser af trin 7 og 8 på basislønskalaen samt i basislønnen for special- og chefkonsulenter. Trin 7 forhøjes med 1.009 kroner, trin 8 med 1.077 kroner, specialkonsulenter med 1.353 kroner og chefkonsulenter med 1.453 kroner (beløbene er i 00-niveau). Forhøjelserne er årlige, og gælder fra 1. april 2022.

For bachelorer er der aftalt, at sluttrinnet i overenskomsten løftes fra trin 5 til trin 6 fra 1. april 2022.

Pensionsprocenten løftes for alle i overenskomsten fra 18,63 til 18,78 og denne forhøjelse omfattes af frit valg, så det i stedet kan udbetales som løn. Forbedringen på pension gælder også fra 1. april 2022.

Rådighedstillægget bliver i OK21-perioden reguleret på samme måde som alle andre løndele, så den fastfrysning der blev aftalt ved OK18 nu er slut.

Udover løn og pension er der aftalt følgende:

 • Kompetencefond for kommunalt ansatte akademikere, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Der kan søges om midler fra fonden første gang fra 1. april 2022
 • De nye 1-årige kandidatuddannelser, kaldet akademiske overbygningsuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse, bliver omfattet af overenskomsten

  Herudover er der aftalt to projekter:
 • Introforløb for nyuddannede akademikere for at sikre en bedre start på arbejdslivet
 • Beredte Borgerrådgivere, et kompetenceudviklingsprojekt om retssikkerhed, dialog og mægling

Kompetencefond

Parterne ønsker at fremme og understøtte kompetenceudviklingsindsatsen i kommunerne og sikre ansatte et øget kompetenceniveau. Det kommer både opgaveløsningen til gavn, og sikrer de ansattes værdi på arbejdsmarkedet.

Derfor er der enighed om at Akademikerne skal indtræde i aftalen om Den Kommunale Kompetencefond, så også akademikere i kommunerne kan søge midler til individuel kompetenceudvikling fra fonden. Første gang fra 1. april 2022. 

DM’s formand for DM, Camilla Gregersen, er samlet set glad for resultatet for akademikerne i kommunerne.

"Omstændighederne taget i betragtning er jeg glad for, at vi fik sikret løn- og pensionsudvikling til de kommunalt ansatte. Det mest spændende ved overenskomsten er i min optik, at vi nu også får en kompetencefond på det kommunale område lig med den, som statsansatte også har. Det er vigtigt, at de ansatte i kommunerne kan få vedligeholdt og udviklet deres viden”, siger hun.

De statsansatte fik en kompetencefond ved OK18, og den har været en kæmpesucces og tømmes som regel lynhurtigt, når der åbnes for ansøgninger.

Infomøde om OK21 i kommunerne

Vi inviterer dig til onlinemøde om OK21 for kommunerne, hvor DM’s formand, Camilla Gregersen, præsenterer overenskomstforliget. 
Du bliver du klædt på til at sætte OK-resultatet og urafstemningen på dagsordenen i din klub, så dine kolleger bliver opmærksomme på afstemningen og får lyst til at deltage. 

Læs mere og tilmeld dig

Rammeaftale om seniorpolitik skal fornys

Parterne har som fælles målsætning at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. De er enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om Seniorpolitik, som understøtter behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv, og derfor skal parterne udarbejde en opdateret vejledning til rammeaftalen senest med udgangen af 2021.

Ansvaret for at have fokus på fastholdelse og et godt og langt seniorarbejdsliv ligger både hos hovedudvalget, i samarbejdet mellem leder og tillidsrepræsentant og mellem leder og medarbejder på den enkelte arbejdsplads. Leder og tillidsrepræsentant bør særligt være opmærksomme på, hvordan de i fællesskab kan bidrage til, at den enkelte senior føler sig motiveret til at fortsætte sit arbejdsliv.

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal seniormedarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Formålet er, at der i rette tid sættes fokus på medarbejderens ønsker og behov for at kunne fastholde den enkelte senior længere tid i kommunen.

I samtalen tager medarbejder og leder efter behov stilling til konkrete nye muligheder og vilkår for at fremme det gode seniorarbejdsliv for den enkelte ansatte.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø

Forliget har også fokus på psykisk arbejdsmiljø, og KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om at styrke indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø ved at videreføre, videreudvikle og fokusere den fælles partsindsats SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne).

Indsatsen for at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø sker først og fremmest i det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladserne og i regi af MED-systemet.

Derfor er parterne enige om at oprette en uddannelse for leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i psykisk arbejdsmiljø for at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Parterne er ligeledes enige om, at de i overenskomstperioden vil udvikle og tilbyde en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar i kommunerne. Uddannelsen skal ses som et supplement til øvrige ledelsesuddannelser og supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

I første omgang udbydes et antal pilothold, der evalueres eksternt, og herefter kan uddannelsen justeres efter behov.

Introforløb for nyuddannede

Nyuddannede akademikere tilfører de kommunale arbejdspladser stor værdi og udgør en væsentlig del af fundamentet i fremtidens kompetencer. Derfor har parterne en fælles interesse i at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde med at modtage og fastholde nyuddannede, og de er enige om at gennemføre et projekt i overenskomstperioden, der leverer inspiration til introforløb for nyuddannede akademikere i kommunerne.

Indholdet fastlægges lokalt, så det svarer til behovet hos den enkelte arbejdsplads og nyuddannede akademiker. Introforløbets formål er at gøre det lettere for den enkelte nyuddannede akademiker at løse samfundsvigtige opgaver effektivt og med høj kvalitet, samt at medvirke til en hensigtsmæssig overgang fra studie- til arbejdsliv i et godt arbejdsmiljø, der bidrager til starten på et godt og langt arbejdsliv.

Den grønne omstilling

Forliget indeholder også en aftale om, at medarbejderne i kommunerne skal inddrages i den grønne omstilling.

Den danske målsætning om at reducere CO2- udslippet med 70 procent frem mod 2030 kræver, at alle dele af samfundet bidrager. Parterne er derfor enige om at igangsætte initiativer, der kan understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling blandt ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

DM har løbende i forberedelsen af OK21 haft fokus på inddragelse af medarbejderne i tilrettelæggelsen af den grønne omstilling, og det er lykkedes for DM at fastholde det fokus helt til forligsteksten. Fremadrettet skal der være drøftelser på de kommunale arbejdspladser mellem ledelse og medarbejdere samt i samarbejdsudvalget om, hvordan man sikrer en bæredygtig drift og udvikling.

Forhandlinger
Højere løntrin og løft af pensionsprocent samt kompetencefond er nogle af de forbedringer, der er med i den nye overenskomst for kommunalt ansatte akademikere. © Foto: Chris Montgomery / Unsplash