Til indhold

Dom fra Østre Landsret 25. februar 2021

Afgørelsen fastslår, at en arbejdsgiver ikke må offentliggøre begrundelsen for at en medarbejder er blevet afskediget, og at lønmodtageren kan tilkendes en godtgørelse, hvis arbejdsgiveren alligevel gør det.

En skoleleder sendte en mail ud til skolens 80 medarbejdere om, at en navngiven medarbejder var blevet opsagt i sin prøveperiode. Det fremgik af mailen, at skolens ledelse havde forsøgt at hjælpe den ansatte med opgaver, der enten ikke var blevet løst eller var blevet løst utilfredsstillende, ligesom de gradvist havde fjernet hendes undervisning. Skolelederen oplyste i mailen, at hun var blevet opsagt, da de ikke havde tillid til, at hun kunne løfte opgaven.

Medarbejderen lagde efterfølgende sag an mod kommunen for tortgodtgørelse som følge af den udsendte meddelelse, som indeholdt baggrunden for at afskedigelse hende.

Byretten fandt, at de pågældende oplysninger var fortrolige oplysninger omfattet af forvaltningsloven, og at videregivelsen af disse oplysninger var i strid med loven. Byretten fandt samtidig, at videregivelsen af de pågældende oplysninger var omfattet af den dagældende persondatalov.

Byretten fandt, at skolelederen havde en berettiget interesse i at informere skolens medarbejdere om, at medarbejderen var fratrådt, og at skolens ledelse ville medvirke til at løfte opgaverne, indtil en ny var ansat.

Byretten fandt dog ikke, at det var nødvendigt at offentliggøre så detaljerede oplysningerne om begrundelsen for medarbejderens fratræden, idet der måtte tages særligt hensyn til den afskedigede medarbejder. Det var således i strid med persondataloven, og Landsretten tiltrådte byrettens begrundelse og resultat.

Medarbejderen blev tilkendt en erstatning for tort på 5.000 kroner.

; ;