Gå til sidens indhold

Vedtægt for DM Offentlig

Nedenfor kan du læse vedtægterne for DM Offentlig.

§ 1. Navn
Sektorens navn er DM Offentlig.

§ 2. Formål
Det er sektorens opgave, inden for rammerne af DM's vedtægt at varetage sektormedlemmernes løn- og ansættelsesmæssige samt fag- og arbejdsmarkedspolitiske interesser.

§ 3. Medlemskab
Medlemmer af DM, som er ansat inden for offentlig forvaltning, administration og kommunikation under stat, regioner, kommuner samt Grønlands Selvstyre og kommuner, er medlemmer i sektoren. Endvidere kan medlemmer ansat på selvejende institutioner, som er omfattet af overenskomst mellem DM og Staten, regionerne, kommunerne samt Grønlands Selvstyre og kommuner, være medlemmer i sektoren.

Stk.2. Medlemmer af DM, som aktivt søger beskæftigelse inden for de i stk.1. nævnte områder, kan ligeledes være medlemmer af sektoren.

Stk. 3. Øvrige medlemmer af DM kan vælge at være medlem af sektoren, jf. DM's vedtægt § 5 stk. 4.

Stk. 4. Medlemmer af DM ansat i lederstillinger og med kompetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere eller med formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, kan ikke være medlem af sektoren, jf. DM's vedtægt § 5, stk. 5.

Stk. 5. Sektorens medlemmer har valgret og opstillingsret til:

  • Klubbestyrelser
  • Sektorbestyrelsen
  • Hovedbestyrelsen
  • Kongressen, jf. dog § 8

§ 4. Sektorens organisering
Sektoren er underlagt de for sektorer gældende bestemmelser, jf. DM's vedtægt § 10.

Stk.2. Der kan inden for DM Offentlig oprettes klubber, jf. DM's vedtægt § 8 stk. 1.

Stk.3. Der kan på DM Offentligs arbejdspladser oprettes arbejdspladsklubber. Klubberne kan være såvel rene DM-klubber og tværgående Akademiker-klubber. Klubbernes vedtægter godkendes af sektorbestyrelsen, jf. DM's vedtægt § 7 stk. 1 og 2.

§ 5. Sektorbestyrelsen
Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller sektorbestyrelsen, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 3. Sektorbestyrelse kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen, jf. DM's vedtægt § 10, stk. 3.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen kan overdrage særlige opgaver til enkeltmedlemmer eller udvalg i eller uden for sektorbestyrelsen.

§ 6. Valg til sektorbestyrelsen
Sektorbestyrelsen vælges direkte af sektorens medlemmer hvert 3. år samtidig med valget til formand og hovedbestyrelsen. Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange, jf. DM's vedtægt §§ 10, 14, 15.

Stk. 2. Der kan i valgperioden afholdes suppleringsvalg.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation ved opstilling til valg til sektorbestyrelsen.

Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til valg til sektorbestyrelsen tilstræbes desuden en forholdsmæssig repræsentation i forhold til alder, ansættelsesområde, beskæftigelsesgrad og geografi.

Stk. 5. Til sektorbestyrelsen vælges op til 16 bestyrelsesmedlemmer og op til 8 suppleanter.

Stk. 6. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for gennemførelse af valg til sektorbestyrelsen.

Stk. 7. Valget afholdes som listevalg og anmeldelse af lister skal ske skriftligt til DM's sekretariat.

Stk. 8. I forbindelse med valg til sektorbestyrelsen vælger bestyrelsen blandt sektorens medlemmer en valgkomité bestående af tre medlemmer. Valgkomitéen fastlægger, på baggrund af bestyrelsens beslutning, de konkrete retningslinjer for valgets afholdelse.

Stk. 9. Sektorens valgte medlemmer af hovedbestyrelsen og de valgte suppleanter indtræder automatisk i sektorbestyrelsen.

Stk. 10. Sektorbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samt nedsætter et forretningsudvalg, hvor formanden og næstformanden er fødte medlemmer. Bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv deres forretningsorden. Sektorbestyrelsen og forretningsudvalget kan invitere gæster.

Stk. 11. Konstituering af bestyrelsen og nedsættelse af forretningsudvalg finder sted ved det første bestyrelsesmøde i det første år efter valgets afholdelse.

§ 7. Valg til hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen vælges hvert 3. år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til sektorbestyrelsen og valget til formand, jf. DM's vedtægt § 14.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation ved opstilling til valg til hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Ved opstilling af kandidater til valg til hovedbestyrelsen tilstræbes desuden en forholdsmæssig repræsentation i forhold til alder, ansættelsesområde, beskæftigelsesgrad og geografi.

Stk. 4. Valget afholdes som listevalg og anmeldelse af lister skal ske skriftligt til DM's sekretariat. Valget kan afholdes som en integreret del af valget til sektorbestyrelsen.

Stk. 5. I forbindelse med valg til hovedbestyrelsen vælger bestyrelsen blandt sektorens medlemmer en valgkomité bestående af tre medlemmer. Valgkomitéen fastlægger, på baggrund af bestyrelsens beslutning, de konkrete retningslinjer for valgets afholdelse.

§ 8. Valg til kongressen
Sektorbestyrelserne udpeger delegerede til kongressen hvert 3. år efter valget af formand og valgene til hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne, jf. DM’s vedtægt § 15. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 13, stk. 1.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen udpeger et antal kongresdelegerede og suppleanter svarende til den forholdsmæssige del af sektorens medlemmer pr. seks måneder før afholdelse af valg, jf. dog DM’s vedtægt § 15 stk. 1-5.

Stk. 3. Ved udpegning af delegerede til kongressen tilstræbes desuden en forholdsmæssig repræsentation i forhold til køn, alder, ansættelsesområde, beskæftigelsesgrad og geografi.

§ 9. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM
I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Efter en sådan udvidelse kan der foretages ny-konstituering.

§ 10. Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring kan fremsættes af mindst fire medlemmer af sektorbestyrelsen eller af mindst 100 med-lemmer af sektoren.

Stk. 2. Ændring af sektorens vedtægt vedtages af sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Beslutning om ændring af sektorens vedtægt kan alene træffes på et bestyrelsesmøde hvor 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og såfremt forslagets fremsættelse fremgår af mødets dagsorden. Dagsorden og forslaget til ny vedtægt skal endvidere være udsendt senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4. Når en vedtægtsændring er vedtaget i sektoren skal den efterfølgende godkendes af DM's hovedbestyrelse, jf. DM's vedtægt § 10.

§ 11. Ikrafttræden
Nærværende vedtægt er godkendt af sektorbestyrelsen.

Stk.2. Vedtægten træder i kraft 1. januar 2016.

Godkendt af DM’s hovedbestyrelse den 31. august 2015.