Dansk Magisterforening

DM-konsulent: Lektorer på SDU har et lønefterslæb på 30.000-40.000 kroner

© Illustration: Stinne Varming

Af Claus Baggersgaard
Del artikel:

Er du lektor på Syddansk Universitet, tjener du sandsynligvis en del mindre end landsgennemsnittet. En væsentlig årsag er manglende ledelsesfokus på de årlige lønforhandlinger, mener DM-konsulent.

Lektorerne på Syddansk Universitet (SDU) har et ’voldsomt’ lønefterslæb i forhold til kolleger i en tilsvarende stilling på landets syv andre universiteter.

Helt konkret tjener en lektor på SDU 30.000-40.000 kroner mindre end landsgennemsnittet, siger Mike Wenøe, forhandlingskonsulent i fagforeningen DM, der organiserer cirka 5.000 medlemmer i
forsknings- og undervisningsstillinger fortrinsvis på universiteterne.

Mike Wenøe forklarer den store lønforskel med manglende fokus på de årlige lønforhandlinger og på lønpolitikken.

“På alle andre universiteter melder ledelsen ud fra centralt hold, at nu er der lønforhandling, og sådan gør man, hvis man vil søge, men ikke på SDU. For eksempel bliver det på TEK og SUND kun offentliggjort på en underside på SDU’s intranet, så det er kun dem, der tilfældigvis har forvildet sig derind, der opdager det,” siger Mike Wenøe og tilføjer:

“Det kan godt være, at SDU sparer nogle lønmidler, men jeg er ikke sikker på, om de i virkeligheden ikke skyder sig selv i foden i forhold til rekruttering.”

Glemte tillæg

Som eksempel på det manglende fokus nævner Mike Wenø en sag fra 2021, hvor DM satte sig for at undersøge, om lektorerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU fik det løntillæg på 35.000 kroner årligt, som de er berettiget til at søge om at få efter to års ansættelse ifølge lønpolitikken.

Det er tanken, at man som udgangspunkt skal have tillægget, hvis man har gjort en tilfredsstillende indsats, men det viste sig, at hverken ledelsen eller lektorerne var tilstrækkeligt opmærksomme på tillægget, så parterne havde glemt at henholdsvis indstille til og søge om de ekstra penge.

Lønpolitikken betyder rigtig meget. Det er ikke ligegyldigt, hvad der står i den, med hensyn til både tillægsstørrelser, tidspunktet for tildelingen og adgangen til at søge tillæggene

Mike Wenøe, forhandlingskonsulent i fagforeningen DM

Sagen endte med, at 26 lektorer fik tillægget udbetalt med tilbagevirkende kraft, og det er blevet aftalt, at DM fremover får en systematisk gennemgang af alle, der har været ansat i to år.

“Lønpolitikken betyder rigtig meget. Det er ikke ligegyldigt, hvad der står i den, med hensyn til både tillægsstørrelser, tidspunktet for tildelingen og adgangen til at søge tillæggene,” siger Mike Wenøe.

Universitetsdirektør: Processen kører tilfredsstillende

Forskerforum har bedt ledelsen på SDU forholde sig til kritikken om, at der mangler fokus på de årlige lønforhandlinger, og om at lektorerne på SDU har et stort lønefterslæb.

Hertil skriver universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, at den årlige lønforhandling offentliggøres på SDU’s intranet, SDUnet.dk, med angivelse af frister for fremsættelse af ønsker og tilbud.

“Før den årlige lønforhandling vil medarbejdere, der er medlem af en faglig organisation, også blive orienteret af deres tillidsrepræsentant, når det er tid til at indsende ønsker til lønændring. Derudover foretager SDU HR en central udmelding til chefer og tillidsrepræsentanter om, at lønforhandlinger igangsættes, og at lederne har ansvar for at videreformidle informationen til egne ansatte. Jeg kan desuden tilføje, at SDU i regi af Hovedsamarbejdsudvalget foretager løbende evaluering af processerne omkring årets lønforhandlinger. Generelt vurderes processerne til at køre tilfredsstillende, og skulle det modsatte være tilfældet, aftaler ledelsen og tillidsrepræsentanter, hvordan processerne kan forbedres,” skriver Thomas Buchvald Vind.

Om lektorernes lønefterslæb skriver han, at de aktuelle lønniveauer på SDU er historisk betingede.

“Det er bestemt et forhold, som ledelsen på SDU har fokus på, hvorfor det også er blevet drøftet i Hovedsamarbejdsudvalget,” skriver universitetsdirektøren.

Om forholdene på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skriver dekan Ole Skøtt:

“Mere specifikt om lønniveauet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vedrører de lokale lønforhandlinger, som alene varetages i regi af fakultetet. Praksis er, at tidspunktet for lønforhandlinger meldes ud på SDUnet.dk. Desuden rundsendes specifik information til fakultetets institutledere om tidspunktet for deres respektive indmeldinger til lønforhandling for de enkelte grupper. På områder, hvor der
ikke er en lokal tillidsrepræsentant, opfordrer vi gerne de lokale ledelser på institutterne til at informere medarbejderne om, hvornår der kan meldes ind om lønforhandling.”

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at der ikke varsles lønforhandlinger ud over på intranettet. Nogle steder får medarbejdere dog besked på mail, og teksten er nu præciseret til, at udmeldingen ikke sker fra centralt hold.