Dansk Magisterforening

Fiskeristyrelsen: Det er i overensstemmelse med principperne for god tilskudsforvaltning

© Illustration: Jørgen Høj

Claus Baggersgaard
Del artikel:

Kontorchef Marie Louise Flach de Neergaard fra Fiskeristyrelsens kontor for Hav & Fiskeritilskud svarer på kritik af øremærkning af EU-midler til DTU.

Hvorfor valgte I at øremærke midlerne til DTU Aqua?

“Tilsagn om tilskud gennem Fiskeri-, natur- og miljøordningen i EHFF-programmet tildeles ved, at Fiskeristyrelsen fastsætter de nærmere rammer og betingelser for tilskud i en bekendtgørelse. Inden for disse rammer definerer ansøgerne selv, hvilke projekter de ønsker at ansøge om tilskud til. Med den politiske aftale blev der imidlertid afsat midler til en specifik opgave om at understøtte udviklingen af selektive redskaber. Det er i overensstemmelse med principperne for god tilskudsforvaltning, at man kan afgrænse ansøgerkredsen, hvis man derved kan opnå en større effekt af tilskudsmidlerne. Henset til den begrænsede finansielle ramme, det politiske ønske om en snæver prioritering af midler til udvikling af selektive redskaber, og at midlerne skulle anvendes inden udgangen af 2023 (da EHFF-programmet afsluttes), blev det vurderet, at det var hensigtsmæssigt at afgrænse ansøgerkredsen. En afgrænsning af ansøgerkredsen blev vurderet nødvendig for effektivt at opnå formålet med tilskudsordningen.

Det var således en samlet, faglig vurdering af det tidsmæssige perspektiv, afgrænsning af formål og kvaliteten af samt muligheden for rettidig gennemførelse, som førte til vurderingen af, at DTU Aqua reelt var den eneste ansøger, der ville kunne løfte opgaven.

Udmøntning af tilskudsordninger, som indgår i indsatser, der er en del af EHFF-programmet, skal ikke drøftes særskilt med EU-Kommissionen. Der er derfor ingen korrespondance med EU om udmøntningen af ordningen. Alle tilskudsordningers kriterier skal dog forelægges EHFF-programmets Overvågningsudvalg, hvor Kommissionen deltager, og på denne måde holdes de løbende orienteret om udmøntningen af tilskudsordninger under EHFF-programmet (Overvågningsudvalget er et udvalg nedsat i henhold til art. 47 i forordning 1303/2013 af 17. december 2013 og repræsenterer “partnerskabet” – dvs. forskellige interessenter i form af repræsentanter fra fiskerierhvervet, myndigheder, brancheorganisationer m.m.)”.

Hvorfor lavede I det om?

“I forbindelse med den oprindelige ansøgningsrunde blev både departementet og Fiskeristyrelsen kontaktet af Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der fremførte, at de også havde kompetencerne til at løfte den pågældende opgave.

Det blev derfor besluttet at lade ansøgningsrunden gå om med en ansøgerkreds, der omfattede alle universiteter”.

Har sagen fået jer til at ændre noget ved udbud af lignende midler i fremtiden?

“Det fremgår af det offentliggjorte høringsnotat, hvorfor Fiskeristyrelsen finder, at kriterierne på tilskudsrunden er både faglige og saglige, og hvilke overvejelser der er gjort i den forbindelse.

Blandt andet at kriterierne for ordningen skal sikre en vis kapacitet i projektet for at sikre fremdriften, at der lægges vægt på aktualitet af viden, og at styrelsen sigter efter at have operative og gennemsigtige kriterier.

Fiskeristyrelsen tilstræber at have en transparent forvaltning med et åbnet samarbejde med vores interessenter, der har mulighed for at give bemærkninger til udformning af tilskudsordninger.

Styrelsen opsøger aktivt at få bidrag til, hvordan tilskudsordningerne udmøntes mest hensigtsmæssigt, så de lever op til både de politiske rammer, EHFF- eller EHFAF-programmets rammer og interessenternes ønsker. Dette foregår gennem både interessentmøder og offentlige høringer”.

}