Dansk Magisterforening

Overblik: Sådan bliver uddannelserne ramt af udflytningsplanen

Rektor på KU Henrik C. Wegener får lidt færre studerende at hilse på til immatrikulation i fremtiden. © Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Martin Ejlertsen
Del artikel:

Folketinget har vedtaget en plan for udflytning og lukning af en lang række uddannelser. Her er overblikket over de fag, der bliver påvirket.

En politisk aftale fra sidste år lagde op til at skære op til 10 procent af studiepladserne i de fire største byer. Uddannelsesinstitutionerne blev bedt om at spille ind med planer for, hvordan det konkret skulle gøre, og det er de planer, som politikerne på Christiansborg nu har vurderet.

På baggrund heraf bliver de videregående uddannelser skåret mindre, end der først var lagt op til. Antallet af studiepladser, der skal "udflyttes og nedskaleres" er faldet til 6,4 procent på tværs af alle videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt maritime- og kunstneriske uddannelser.

Det betyder, at cirka 2.400 studiepladser flyttes væk fra de fire store byer, mens 1.950 studiepladser nedlægges.

For universiteterne alene er faldet på 5,7 pct., men det fremgår ikke af aftalen præcist hvor mange pladser, der skal udflyttes og nedskaleres, altså nedlægges på universiteterne .

I aftalen, som regeringen har indgået med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne, står der blot, at ”for universiteterne fordeler andelen af hhv. udflytning- og nedskalering sig omtrent ligeligt med en mindre overvægt af nedskalering.”

Se de konkrete planer nederst i artiklen.

Aftalen sætter loft på uddannelse

Aftalen indeholder blandt andet en bestemmelse om, at universiteternes udbud af uddannelsespladser i de store byer ikke må forøges frem mod 2030, og det vækker bekymring hos Danske Universiteters formand, Anders Bjarklev.

”Aftalens ”loft” over uddannelsespladser i de store byer frem mod 2030 er fortsat problematisk. Loftet gør det vanskeligere for universiteterne at uddanne til samfundets behov, når vi fremadrettet skal nedlægge pladser, før nye kan oprettes", siger Anders Bjarklev.

Aftalen giver plads til at oprette nye pladser uden for de store byer, men det er ikke nok, mener han.

”Vi skal huske, at det er meget dyrt at oprette et nyt udbud på en ny lokalitet, og at hovedparten af vores uddannelser og mange af vores aftagere ligger i de store byer. Derfor kan dette loft blive en hæmsko for udviklingen af Danmark fremadrettet".

DM: Katastrofen er reduceret

DM-formand Camilla Gregersen siger, at "katastrofen er reduceret" i den nye udflytningsplan.

"Jeg hæfter mig ved, at universitetsområdet ”kun” skal udflytte og nedskalere med 5,7 procent af studiepladserne fra de fire største byer, og de derfor ikke bliver nær så hårdt ramt som frygtet. Men jeg er fortsat bekymret for de uddannelser, der skal nedskaleres og lukkes", siger hun.

Hun bemærker, at der i aftaleteksten også står, at der skal gøres status i 2025 og 2030.

"Det ser ud til, at politikerne har lyttet. For vi har kraftigt anbefalet, at der kommer en grundig evaluering i 2025. Den skal omfatte både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, om det lykkes at tiltrække studerende til de nye uddannelsessteder samt konsekvenserne for de faglige miljøer de steder, hvor optaget er reduceret", siger Camilla Gregersen.

Og aftalen får stadig konsekvenser for de videregående uddannelser, pointerer hun.

"På universitetsområdet rammer aftalen både naturvidenskab og humaniora, hvor det er humaniora, der skal bære den største nedskalering. Det kommer ovenpå et fald i optaget på ca. 40 procent siden 2014 og et fald i ledigheden blandt nyuddannede. Politikerne skal bare huske, at både vores naturvidenskabelige medlemmer og dem med humaniorabaggrund i stigende grad er efterspurgt i den private sektor".

Sådan vil universiteterne leve op til kravene i planen

København Universitet reducerer med 6 procent

På Københavns Universitet havde ledelsen lagt op til at nedlægge 1600 studiepladser. 

Ifølge aftaleteksten vil Københavns Universitet skære cirka 6 procent i optaget sammenlignet med optaget i 2019. Det rammer især studerende på humaniora og naturvidenskab, skriver prorektor Bente Merete Stallknecht.

KU kritiserer også, at der er afsat 10 mio. kr. til at oprette en lægeuddannelse i Køge. For Danmark får ifølge KU's prorektor ikke meget lægeuddannelse i Køge for omkring 10 mio. kr. 

De politiske partier bemærker, at KU ikke lægger op til at lukke "enkeltstående uddannelsesudbud".

Aarhus Universitet reducerer med 5,6 procent

Aarhus Universitet har planlagt at udflytte og fjerne 745 studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019. Universitetets humanistiske fakultet, ARTS, skal skære 315 af dem. 

Syv uddannelser skal lukkes:

 • Samfundsfag (bachelor og kandidat)
 • Diakoni
 • Kognitiv semiotik
 • Political Science (engelsksproget)
 • Erhvervssprog i virksomhedskommunikation
 • Sygepleje
 • Jordbrug, natur og miljø.

I aftaleteksten til den endelige udmøntning lander den samlede reduktion af uddannelser på 5,6 procent.

Ifølge den politiske aftale får AU 122 millioner kroner i forskningsmidler til dyrlægeuddannelsen i Foulum. Pengene kommer blandt andet fra et planlagt vaccinesamarbejde med Israel og Østrig, som regeringen nu skrotter. Der var også et politisk ønske om at oprette en dyrlægeuddannelse i Hjørring, men det er nu droppet, fordi uddannelsen blev dyrere end ventet.

Aalborg Universitet reducerer optaget med 6 procent

Aalborg Universitet reducerer samlet set sit optag i København og Aalborg med seks procent. Som led i en strategisk omlægning vil AAU øge optaget inden for IT- og STEM-uddannelser på eksisterende udbud.

AAU lukker i alt 18 uddannelser, heriblandt alle otte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på sit campus i København, i alt ca. 768 pladser forsvinder.

Det betyder, at kandidatuddannelsen i socialt arbejde, som AAU-ledelsen er blevet kritiseret for at nedlægge i København, ikke bliver reddet. Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at uddannelsen fortsat udbydes i Aalborg, at AAU har ambitioner om at opretholde forskningsmiljøet på området iKøbenhavn samt, at der fortsat er gode muligheder i Østdanmark for, at socialrådgivere kan læse en kandidatuddannelse, står der i aftaleteksten.

Derudover har universitetet ifølge aftalen en ambition om satsning på sundhedsområdet i Hjørring samt at flytte en mindre del af uddannelsesaktiviteter fra Aalborg til det eksisterende campus i Esbjerg.

AAU vil i forlængelse af den politiske aftale etablere et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring, der samtidig bidrager til aftalens 60/40-ambition på velfærdsområdet.

Derimod bliver tandlægeuddannelsen i Hjørring ikke en realitet, da det har vist sig betydeligt dyrere at etablere et nyt selvstændigt udbud, end regeringen vurderede. Aftalepartierne har i stedet valgt at prioritere et trecifret millionbeløb til at uddanne flere tandlæger på de eksisterende uddannelsesudbud.

Copenhagen Business School reducerer med 5 procent

Har planer om at reducere 4,7 pct. af sine studiepladser på campus på Frederiksberg. Men det er ikke nok, noterer politikerne, der forventer, at universitet hæver antallet til samlet set 5 procent.

Fire uddannelser skal lukkes:

 • MSc in Business Administration and Philosophy
 • Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse
 • MSc Soc - Management of Creative Business Processes
 • MA International Business Communication.

I sin oprindelige plan havde CBS' ledelse lagt op til at nedlægge 628 studiepladser og seks uddannelser. Det skabte mailstorm og fik de studerende til at lave blokade. Herefter blev to af uddannelserne lovet overlevelse.  

Der bliver ifølge aftaleteksten ikke lukket forskningsmiljøer på CBS.

Syddansk Universitet reducerer optag med 5 procent

På Syddansk Universitet er det besluttet at reducere tilgangen af studerende med 5 procent sammenlignet med tilgangen i 2019.

Planen omfatter udbygning af de eksisterende campus i Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Slagelse. Og man overvejer at etablere nye sattelliter i Svendborg og Vejle, ligesom SDU har ansøgt om tilladelse til at oprette en jurauddannelse i Esbjerg foruden et campus i trekantsområdet med fokus på IT- og STEM-området – sidstnævnte skal SDU nu lave en redegørelse af.

Danmarks Tekniske Universitet reducerer med 5-10 procent

Planlægger at fjerne 5-10 procent af studiepladserne i Lyngby. Til gengæld vil man oprette pladser i Hirtshals, Kalundborg og Risø svarende svarende til en samlet tilpasning i optaget på campus i Lyngby på mindst 6 procent.

Derudover vil DTU lave et online-universitet - Digital Twin University.

IT-Universitetet friholdes for nedlæggelse af uddannelser

IT-Universitetet i København (ITU) har udarbejdet planer for, hvordan institutionen frem mod 2030 vil reducere optaget på hovedcampus med 5-10 procent ift. optaget i 2019. Men ifølge aftaleteksten friholdes ITU friholdes for konkrete udflytnings- og nedskaleringsforventninger frem mod 2030.

Det sker, fordi aftalepartierne lægger vægt på, at ITU er en lille institution, som uddanner til et arbejdsmarked med stor efterspørgsel og således generelt har dimittender med lav ledighed.

Roskilde Universitet vil ikke flytte hele uddannelser

De skal reducere optaget på deres campus i Roskilde med 3-5 pct., hvilket svarer til en reduktion på ca. 144 studerende.

RUC vil ikke lukke uddannelser, men i stedet gennemføre konkrete, afgrænsede uddannelsesaktiviteter på steder i Region Sjælland, hvor der er potentiale for samarbejde mellem studerende, virksomheder, organisationer og kommuner.  Planerne skal realiseres frem mod 2025.

På længere sigt er der desuden planer om at oprette 1-2 uddannelsesfilialer med et antal studiepladser uden for Trekroner, som man som kandidatstuderende kan blive optaget på.

Desuden har RUC indgået en aftale med Aarhus Universitet om at overtage kandidatuddannelsen i sygepleje i Emdrup. AU havde ellers besluttet at lukke kandidatuddannelsen som en del af udflytningsplanen, men nu overtager RUC ansvaret for de godt 75 studiepladser. En tilsvarende andel uddannes fortsat på Aarhus Universitets campus i Aarhus. Det er endnu ikke besluttet konkret, hvor i Region Sjælland uddannelsen skal placeres.

}