Find en ekspert

© Lasse Martinussen

Del artikel:

DM BIO organiserer nogle af landets førende eksperter inden for natur, miljø og fødevarer – og den ekspertise vil vi gerne dele med omverdenen, så vi kan være med til at kvalificere den faglige debat.

Derfor har vi samlet en række forskere og eksperter med særlig viden inden for tidens vigtigste dagsordener til brug for journalister, organisationer og andre, der har brug for ekspertviden.

Stine Kramer Jacobsen

Biologisk bekæmpelse, funktionel biodiversitet og insekter i marker

Adjunkt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Stine Kramer arbejder med samspillet mellem planter, skadedyr og deres naturlige fjender i dyrkningssystemer, biologisk bekæmpelse af skadedyr og funktionel biodiversitet. Formålet er at bidrage til udviklingen af mere bæredygtige dyrkningssystemer ved at have fokus på skadedyrenes naturlige fjender og den funktionelle biodiversitet, som kan reducere forbruget af pesticider.

Kontakt: stikra@plen.ku.dk, 35332675 / 28775929

Lokaliseret: Frederiksberg

Susanne Renée Grunkin

Bæredygtig byudvikling og grønnere byer, bolignære udemiljøer og klimasikring

Susanne Renée Grunkin har gennem mange år arbejdet på arkitekttegnestue med byudvikling, byrum og landskab, fra overordnede strategier til projekteringsopgaver. I dag er hun ansat hos Arkitema. Hendes interesse er bl.a. at formidle landskabsarkitekturens betydning.

Kontakt: 20 98 96 92

Lokaliseret: København

Niels Halberg

Jordbrugs- og fødevaresystemer i globalt perspektiv og økologisk jordbrug

Direktør for Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug (DCA), Aarhus Universitet

Niels Halberg har igennem hele sin karriere arbejdet i tværfaglige sammenhænge for at forstå og udvikle landbrugssystemer ud fra en helhedsbetragtning, herunder klima, natur og miljø, produktivitet og økonomi. Han har arbejdet med og for udviklingen af økologiske og agroøkologiske småbrug i flere lande i Asien, Østafrika og Brasilien og interesserer sig for, hvordan småbønder bliver en del af globale varekæder.

Kontakt: niels.halberg@dca.au.dk, 29 63 00 93

Lokaliseret: Midtjylland

Kirsten Jørgensen

GMO og forædling

Lektor ved Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Kirsten Jørgensens forskningsfelt – bioengineering af planter til forædling – er en kombination af forståelse for de biologiske grunddiscipliner og brugen af denne viden i praksis. Det indbefatter anvendelsesorienterede aspekter inden for bioteknologi, og hvordan det kan bruges til at understøtte planteforædlingen. Hun har arbejdet med GMO både i industrien og i det offentlige siden begyndelsen af 1990’erne, senest med præcisionsforædling ved brug af de nye teknikker såsom CRISPR.

Kontakt: kij@plen.ku.dk

Lokaliseret: København

Vivian Kvist Johannsen

Skove og bæredygtighed

Seniorforsker og sektionsleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Købehavns Universitet

Vivian Kvists forskningsmæssige fokus ligger inden for træers og skoves tilstand og udvikling, for enkelttræer, bevoksninger og for landet som helhed. Særlige emneområder er vækst og kvalitet af træer, bevoksningsdynamik, det samlede økosystem og sammenhænge mellem skovenes mange forskellige funktioner. Hun underviser i kurser om skovdyrkning, biodiversitet, kulstof og bæredygtighed.

Kontakt: vkj@ign.ku.dk, 3533 1699 / 2030 0969

Lokaliseret: Hovedstadsområdet

Kristian Holst Laursen

Plantenæringsstoffer, fødevarekvalitet, urban farming og nye plantedyrkningssystemer

Lektor, forskergruppeleder og studieleder for naturressourceuddannelsen ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Kristian Holst Laursen leder forskergruppen Plantenæringsstoffer og Fødevarekvalitet. Han forsker og underviser inden for plantenæringsstoffer, fødevarekvalitet og analytisk kemi på Københavns Universitet.

Kontakt: holst@plen.ku.dk, 3533 3728 / 6167 6615

Lokaliseret: Frederiksberg

Jens Friis Lund

Klimaforandringer, skov og udviklingslande

Professor i politisk økologi på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Jens Friis Lund forsker og underviser i forvaltning af skov- og naturressourcer med særligt fokus på udviklingslande, men også i relation til globale udfordringer som fx fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringer. Han er engageret i forskning, formidling og debatter om dansk klimapolitik, blandt andet i regi af Klima- og Omstillingsrådet.

Kontakt: jens@ifro.ku.dk, 2062 7706

Lokaliseret: København

Mette Lübeck

Græsprotein og bioraffinering, bæredygtig bioteknologi og proteiner

Lektor, Aalborg Universitet/Campus København 

Mette Lübeck er specialiseret inden for planter, plantepatologi og molekylærbiologi samt i udvikling af bioraffinaderiprocesser med fokus på udnyttelse af plantebiomasser og organisk affald. Hun er bl.a. involveret i forskning i græsprotein, hvor man udvinder protein af græs.

Kontakt: mel@bio.aau.dk, 99402589 / 2447041

Lokaliseret: København

Peter Friis Møller

Naturskovsforskning, naturforvaltning og vegetationshistorie

Seniorrådgiver, Afdelingen for Glaciologi og Klima, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Skov- og Naturrådgivning

Peter Friis Møller har siden 1980’ene arbejdet med forskning, udredning og undersøgelser, planlægning, praktisk udførelse og rådgivning vedr. bl.a. vegetationshistorie, naturlig skovdynamik, biodiversitet, naturbeskyttelse og -forvaltning i skov samt vådområder, enge, overdrev mv. Han har også erfaring med formidling af natur i bøger, foredrag, kurser, ekskursioner og faglige artikler.

Kontakt: pfm@geus.dk,9133 3837

Lokaliseret: Hovedstadsområdet

Mette Haubjerg Nicolaisen

Bakterier som alternativer til pesticider og gødning, plante-bakterieforhold og planters sundhed

Lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, og leder af forskergruppen Mikrobielle Interaktioner

Mette Haubjerg Nicolaisen forsker og underviser inden for mikrobiel økologi i relation til landbrug. Hendes fokus er på mikrobielle interaktioner i jorden, og hvordan de påvirker fx udtrykket af gavnlige egenskaber i forhold til plantevækst – en viden, der er vigtig i forhold til udvikling af mikrobielle løsninger ( fx inokulanter) til landbruget.

Kontakt: meni@plen.ku.dk, 3533 2649

Lokaliseret: Frederiksberg

Jørgen Eivind Olesen

Klima og bæredygtighed i landbrug

Professor og institutleder for Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Jørgen E. Olesen er professor i landbrug og klimaforandringer og siden 2020 institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Han har en bred forskningserfaring inden for samspillet mellem landbrugsaktiviteter, miljø og klima og har bidraget til flere danske kommissioner og udvalg om landbrug, miljø og klima, ekspertpaneler ved EU, Verdensbanken, FAO og som førende forfatter til IPCC-vurderingsrapporter.

Kontakt: jeo@agro.au.dk, 4082 1659

Lokaliseret: Viborg

Henrik Brinch Pedersen

GMO, bioteknologi i afgrøder og planteforædling

Professor MSO og sektionsleder ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Henrik Brinch Pedersen er forsker og leder af en gruppe, der arbejder med bioteknologisk og genetisk forskning i planter. Et af hans fokusområder er bl.a. at kortlægge eftertragtede egenskaber i afgrøder. Hans gruppe har over de seneste år afdækket en række potentialer i planternes gener, der kan have stor vigtighed for fødevarebranchen, foderproduktion og for industrien, fx ift. klimaudfordringerne.

Kontakt: hbp@agro.au.dk, 4587 158268

Lokaliseret: Sjælland

 

Lene Sigsgaard

Nyttedyr, insekter og biologisk bekæmpelse

Lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Lene Sigsgaards forskningsområde er anvendt insekt-plante-økologi, og hendes forskning er primært inden for nyttedyr, især naturlige fjender af skadedyr, deres biologi, økologi og samspil med skadedyr og planter, og hvordan de kan anvendes i biologisk bekæmpelse af skadedyr. Det handler bl.a. om forskellige dyrkningspraksisser, der fremmer naturlig regulering af skadedyr og understøtter nyttedyr, herunder bestøvere, brug af blomsterstriber, hegn og andre habitater til at understøtte nytteinsekter.

Kontakt: les@plen.ku.dk, 3533 2674 / 2115 1827

Lokaliseret: Hovedstadsområdet

Lise Lykke Steffensen

Biodiversitet og genetiske ressourcer. Adgang og rettigheder til genetiske ressourcer. Svalbard Globale Frøhvelv. Ny Nordisk Mad

Direktør for NordGen – Nordisk Genressource Center – Danmarks og Nordens Videnscenter for Genetiske Ressourcer og Nordisk Genbank for planter.

Lise Lykke Steffensen er uddannet cand.agro. med ledelseserfaring fra både offentlige og private virksomheder. Hendes arbejdsområder handler bl.a. om bevaring og anvendelse af genetiske ressourcer og biodiversitet i et foranderligt klima og en ny dagsorden med flere plantebaserede fødevarer. Adgang og rettigheder til genetiske ressourcer. Hun leder desuden arbejdet med frødeponeringer ved Svalbard Globale Frøhvelv. Hun er medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi og var stærkt involveret i etableringen af ny nordisk mad-bølgen.

Kontakt: 41731605 / +46 738 17 12 15
Lokaliseret: Nordsjælland.

Henrik Vejre

Landskabsforvaltning, fysisk planlægning og grønne områder i byer

Professor i landskabsforvaltning, Københavns Universitet

Henrik Vejre har forsket i kulturlandskaber og økosystemtjenester de seneste 20 år. Hans fokus i forskningen har været multifunktionelle aspekter af forvaltningen for at opnå flere bæredygtighedsmål på én gang, fx integration af landbrugsproduktion, vildtforvaltning, bebyggelse, vandmiljø og turisme. Han har derudover også arbejdet med grønne områder i Storkøbenhavn.

Kontakt: hv@ign.ku.dk, 2062 1015

Lokaliseret: København

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje