Vedtægter for DM Studerende

Del artikel:

Godkendt af hovedbestyrelsen den 31. august 2015, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

Konsekvensrettet i februar 2017 som følge af beslutning på DM’s kongres i november 2016 om, at der fremover afholdes valg til bestyrelsen for DM Studerende hvert år. Som konsekvens af beslutning på kongressen er det tillige skrevet ind, at et studentermedlem, der har afsluttet sin bacheloruddannelse, og som er medlem af bestyrelsen for studentersektoren eller af hovedbestyrelsen, kan bevare sin status som studentermedlem i op til et år efter endt bacheloruddannelse uden at være optaget på en kandidatuddannelse.

§ 1. Navn

DM Studerende – sektoren for studerende i DM.

§ 2. Formål

Sektoren arbejder inden for rammerne af DM med at sikre de bedst mulige vilkår for studie- og arbejdsliv for sektorens medlemmer.

§ 3. Medlemskab

Sektorens medlemmer er studerende medlemmer af DM.

§ 4. Sektorens organisering

Sektorbestyrelsen er landsdækkende.

§ 5. Medlemmernes rettigheder i sektoren

Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til:

  • Klubbestyrelser og udvalg
  • Sektorbestyrelsen

Stk. 2. Ethvert medlem i sektoren kan henvende sig til sektorbestyrelsen i spørgsmål, der vedrører sektorens formål.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen besvarer sådanne henvendelser skriftligt.

§ 6. Sektorbestyrelsen

Stk. 1. Sektorbestyrelsen kan anvende sektorens økonomiske midler til formål, der angår sektorens medlemmer inden for sektorens område under respekt for, at DM er én forening.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen består af højest 11 direkte valgte repræsentanter og højest 4 suppleanter (inklusive de i § 6, stk. 3 nævnte medlemmer af hovedbestyrelsen) fra sektorens medlemsområde. Et studentermedlem, der har afsluttet sin bacheloruddannelse, og som er medlem af bestyrelsen for studentersektoren eller af hovedbestyrelsen, kan bevare sin status som studentermedlem i op til et år efter endt bacheloruddannelse uden at være optaget på en kandidatuddannelse, jf. DM’s vedtægt § 4, stk. 3.

Stk. 3. Sektorens to direkte valgte medlemmer af hovedbestyrelsen er fødte medlemmer af sektorbestyrelsen.

Stk. 4. Alle sektorens medlemmer er stemmeberettigede, og valg foretages elektronisk. De opstillingsberettigede vil blive orienteret om de nærmere regler for opstilling i god tid inden opstillingsperioden. Opstillede lister skal have mindst tre stillere fra sektoren. Kandidater på en liste kan ikke samtidig være stillere for pågældende liste. Man kan kun være stiller for én opstillet liste.

Stk. 5. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen bør være indskrevet ved en undervisningsinstitution øst for Storebælt og mindst 3 medlemmer af bestyrelsen bør være indskrevet ved en undervisningsinstitution vest for Storebælt. Såfremt man er indskrevet ved flere uddannelsesinstitutioner, er det kandidatens bopæl, der er det afgørende kriterium.

Stk. 6. Sektorbestyrelsen bør have en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer i sektorbestyrelsen.

Stk. 7. Højst 3 medlemmer af bestyrelsen bør have et tillidshverv (f.eks. bestyrelsesmedlemskab eller formandspost) i den samme parti-, fag- eller studenterpolitiske organisation.

Stk. 8. Sektorbestyrelsen bør sikre en bred uddannelsesmæssig repræsentation. Bestyrelsen bør især tilstræbe repræsentation af medlemmer fra henholdsvis naturvidenskabelige og humanistiske uddannelsesretninger.

Stk. 9. Sektorbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Sektorbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, hvor formanden og næstformanden er fødte medlemmer, og bestyrelsen vedtager forretningsordener for både bestyrelsen og forretningsudvalget.

Stk. 10. Afgår formanden, eller melder denne forfald i 3 måneder eller mere, konstituerer bestyrelsen sig på ny. Afgår næstformanden, vælger bestyrelsen blandt sin midte en ny næstformand.
Der kan stilles mistillidsvotum til formanden eller næstformand med 3/4 flertal i bestyrelsen. Stilles der mistillidsvotum skal bestyrelsen konstituere sig på ny.

Stk. 11. Dimittendklubben har en fast observatørpost i sektorbestyrelsen.

Stk. 12. Hvis et bestyrelsesmedlem melder afbud til 3 bestyrelsesmøder i træk, skal bestyrelsesmedlemmet træde ud af bestyrelsen.

§ 7 Klubbestyrelser og udvalg

Stk. 1. Alle medlemmer af sektoren kan lokalt danne klubber, men sektorbestyrelsen har ret til at sammenlægge små klubber og opsplitte store klubber.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen kan overdrage særlige opgaver til enkeltmedlemmer eller udvalg i eller uden for sektorbestyrelsen.

§ 8. Sektorens hverv

Stk. 1. Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller en sektorbestyrelse, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 3. En sektorbestyrelse kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen har det politiske ansvar for sektorens kommunikation til sektorens nuværende og potentielle medlemmer og udstikker de nærmere retningslinjer for disse. 

§ 9. Valg til sektorbestyrelse

Stk. 1. Sektorbestyrelsen vælges af og blandt sektorens medlemmer. Der afholdes valg til sektorbestyrelsen én gang om året. Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år.

Stk. 2. De opstillede lister skal tilstræbe, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i sektorbestyrelsen ved valget til sektorbestyrelsen.

§ 10. Valg til hovedbestyrelse

Stk. 1. Hovedbestyrelsen vælges hvert 3. år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til DM’s formand, jf. DM’s vedtægt § 14.

Stk. 2. DM Studerende har to faste pladser i DM’s hovedbestyrelse.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen sidder tre år, og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange. Valget finder sted således, at den nye hovedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen afspejler sektorens større medlemsgrupperinger.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer.

§ 11. Valg til kongres

Stk. 1. Sektorbestyrelserne foranstalter selv valg af delegerede til kongressen hvert 3. år efter valget af formand og valgene til hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne, jf. DM’s vedtægt § 15. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 13, stk. 1.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen vælger et antal kongresdelegerede og suppleanter. DM Studerende har fast 20 pladser i Kongressen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i kongressen.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at valget af kandidater til kongressen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens kongresdelegerede i kongressen.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen er fødte medlemmer af kongressen.

§ 12. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM

Stk. 1. I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2. De ny-optagne medlemmer af sektoren vælger et medlem, der indgår i sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer med maksimalt 2 personer pr. optagne fagforening.

§ 13. Vedtægtsændring

Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på 100 medlemmer af sektoren.
Vedtægtsændringer godkendes i hovedbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

§ 14. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Opdateret  18/1/2018