Dansk Magisterforening

Vedkend jer jeres ansvar, hovedbestyrelse!

Del artikel:

Den 6. januar kunne jeg i Politiken læse flere artikler om arbejdsmiljøforhold i DM’s sekretariat, som efter det oplyste for mig at se burde give anledning til hurtige og energiske tiltag fra foreningens ledelse.

Jeg vil og kan ikke blande mig i de konkrete forhold og de konkrete tiltag, der burde til for at forandre arbejdsmiljøet i DM til det bedre. Men jeg er blevet spurgt om det af en del kolleger/medlemmer og spørger også på mine egne vegne: Er vi ikke enige om, at arbejdsmiljøet i DM’s sekretariat burde leve op til de krav, vi som fagforeningen DM, Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), tillidsrepræsentanter (TR) eller DM-medlemmer stiller til vores ledelser på vores respektive arbejdspladser?

Hvordan kan det være, at et så centralt element som trivsel på arbejdspladsen i DM går så galt?

Jvf. DM’s vedtægt ”§ 13 Hovedbestyrelsens funktion” udgør Hovedbestyrelsen (HB) foreningens daglige ledelse. På den baggrund er jeg - for at sige det forsigtigt - meget forbløffet over, at HB tillader sig at uddelegere ansvaret for arbejdsmiljøet til sit forretningsudvalg (FU). (Igen for at sige det forsigtigt: Har HB valgt at uddelegere – eller har FU undladt at underrette hele HB?). Hvordan kan det være, at HB som helhed stadigvæk ikke er underrettet om resultatet af DM’s arbejdspladsvurdering (APV)?

Hvad værre er: Jeg kan læse mig til i Politiken, at arbejdspladsvurderingen allerede i 2011 så rimeligt bekymrende ud? I denne sammenhæng må det være tilladt at spørge hele HB, hvordan I dengang reagerede? Hvilke opdrag fik direktøren dengang fra jer mht. forbedring af arbejdsmiljøet? Hvordan har I fulgt op på det? Og hvordan forklarer I på denne baggrund de nye arbejdsklimamålinger?

Jeg synes ikke, at I kan fralægge jer ansvaret for disse grundlæggende og vigtige arbejdsforhold i vores sekretariat med henvisning til jeres tillid til direktøren. Hvis I ikke har forklaret direktøren vigtigheden af et godt arbejdsmiljø i DM’s sekretariat allerede i 2011, har I ikke bare svigtet vores sekretariatsmedarbejdere, men også ladt direktøren i stikken i en meget vanskelig periode mht. arbejdsmiljø. Besparelser, omorganiseringer, sammenflytning med andre organisationer, langvarige ombygningsarbejder, økonomiske krisetider for mange af vores medlemmer og dermed stor arbejdsbelastning for sekretariatets medarbejdere er en meget giftig cocktail for alle organisationers arbejdsmiljø. I kan tro, at jeg som ansat i Aarhus Kommune ved, hvad jeg taler om!

Med den viden burde I have støttet direktøren alt det, I kunne – også ved siden 2011-APV’en at kræve regelmæssige informationer om tiltagene til forbedring af arbejdsmiljøet i stedet for at læne jer tilbage, tale om tillid til ham og beskæftige jer med de ting, der er mere spændende for jer.

I er sikkert bekendt med, at arbejdsmiljøkrav givetvis kommer til at spille en stor rolle i overenskomstforhandlingerne 2015. Så vidt jeg er orienteret, kan det tænkes, at vores side vil stille krav om offentliggørelse på arbejdspladserne af APV, trivselsmålinger m.m.

Tror I ikke, at det ville styrke vores forhandlingsposition at kunne henvise til, at vi i fagbevægelsen allerede praktiserer dette krav med store succes?

Sidst, men ikke mindst: Vis jer nu den opgave voksen, vi medlemmer har valgt jer til! Sørg for at forholdene i vores sekretariat bliver sådan, som de burde have været for længe siden! I er ikke bare politikere, men også arbejdsgivere – ikke mindst for direktøren!

 Dieter Delling, DM-fællestillidsrepræsentant I Aarhus Kommune, AC-tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

 

SVAR:

Kære Dieter

Der er mange vigtige og relevante spørgsmål i dit indlæg. Jeg opfatter dem som udtryk for oprigtig og engageret interesse for DM og ikke som politisk polemik. Derfor vil jeg også svare åbent og ærligt på de emner, som det er muligt at give præcise og relativt korte svar på. Men nogle spørgsmål kræver mere grundig drøftelse i alle vore politiske fora, og dem vil jeg sørge for, at vi får taget.

Fakta først: Forretningsudvalget (FU) har haft to ekstra møder med vores direktør Christian Strøm i november og december om forhold i sekretariatet. Det sidste - forud for HB-mødet den 10. december 2013 - var specifikt om APV-rapporten. Vi drøftede, om sagen skulle på HB-mødet før jul, men besluttede i respekt for sekretariatet, at styregruppen for opfølgning på APV-rapporten, dvs. arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og sekretariatsledelse, skulle have mulighed for at færdiggøre procesplaner og sætte initiativer i gang først. Herefter ville vi i FU drøfte det igen og sætte punktet på HB’s dagsorden den 27. januar. Det er stadig den plan, der gælder. 

Vi har ikke lænet os tilbage i passiv tillid. Vi har vist aktiv tillid, men selvfølgelig har direktøren aldrig været i tvivl om, at det er vores holdning og krav, at DM skal gå foran med at sikre et godt arbejdsmiljø for vores ansatte på samme måde, som vi kræver det af de arbejdspladser, hvor medlemmerne er ansat.

FU har ikke tiltaget sig nogen magt på HB’s bekostning. HB er daglig ledelse, men kan jo ikke i praksis indgå i alle detaljer af ledelsen, før sagerne er ordentlig forberedt. Dertil har vi et FU, og vi har efter bedste evne varetaget dette hverv også i denne sag, som altså hele tiden har været planlagt som en HB-drøftelse. En APV er en kompleks sag, som ikke egner sig til hurtig elektronisk behandling, og arbejdsmiljøproblemerne i DM har nok flere årsager og er en mere kompleks problemstilling, end Politikens skarpvinklede artikler.

Jeg gjorde flere HB-medlemmer opmærksom på, at FU forbehandlede sagen i december og januar, og at HB derefter skulle behandle punktet. Det har ingen protesteret imod. Den 3. januar orienterede jeg hele HB om, at rapporten var lækket, og at HB skal drøfte den den 27. januar. 

Skulle vi have gjort mere noget før? Det er muligt, og det kunne da godt se sådan ud, hvis man går efter Politikens artikler. For hvis sagen giver varige skår i vores troværdighed, er det jo ret katastrofalt. Men de sekretariatsmedarbejdere, jeg har talt med, har ikke opfattet sagen som et politisk anliggende. Og ingen har ytret ønske om, at jeg skulle sætte en HB-drøftelse i gang. Der har været mange muligheder for at bede mig om det, da jeg deltager, når sekretariatet orienteres om HB-møderne.

Vi har haft kriser før, og tillidsrepræsentanterne har hver gang henvendt sig til mig, når de har ønsket politisk indgriben. Det har de ikke gjort denne gang, og ved at følge referaterne fra møderne i DM’s AMU har jeg kunnet se, at der har været enighed mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse om den proces, der skal følges for at rette op på tingene. Og det er mit indtryk, at det har været vigtigt for alle parter, at det er i dette regi, tingene tilrettelægges.

AC-tillidsrepræsentant Øjvind Vilsholm og jeg har dog en aftale om at mødes, så snart jeg er tilbage fra ferie. Og jeg regner med også at mødes med HK-tillidsrepræsentanten for at få et så fyldigt billede af situationen og processen som muligt. Jeg har ligeledes aftalt med Øjvind, at han mødes med hele FU, så vi sammen kan rette op på tingene. Dette for at FU kan forberede HB-behandlingen så grundigt som muligt, og for at HB kan drøfte situationen på et ordentligt oplyst grundlag.

På ovenstående baggrund har jeg svært ved at se, at vi i HB kunne have løst problemerne på et tidligere tidspunkt. Men med den drejning, sagen har fået, ville det nok alligevel have været bedre, hvis vi havde nået at behandle den i HB noget før.
Derfor har jeg aftalt med direktøren, at vi på HB- mødet også skal diskutere, hvor detaljeret HB skal og vil inddrages i sekretariatsanliggender, så vi alle føler os sikre på, at vi lever op til vedtægtens ordlyd om den daglige politiske ledelse. Der er ingen, der ønsker andet.

Jeg håber, at det svarer på de fleste af dine spørgsmål. Og så regner jeg med, at jeg på næste repræsentantskabsmøde både kan orientere om den politiske behandling af sagen og om forbedringer af arbejdsmiljøet i DM.

Ingrid Stage, formand, DM

}