Dansk Magisterforening

Praktikanters kontrakter med DR er fulde af fejl

Isaac Macaulay var praktikant i DR i fem måneder i foråret 2023. I løbet af den periode have han "én eller to" vejledningssamtaler med en travl praktikvejleder. © Foto: Jacob Nielsen.

Del artikel:

Københavns Universitet har i stribevis af tilfælde godkendt praktik-kontrakter, der ikke lever op til universitets egne krav, viser aktindsigt. Universitetet og Danmarks Radio vil nu give kontrakterne et eftersyn.

Danmarks Radio er glad for ulønnede praktikanter. Aktuelt er 10 ud af 17 af DR's jobopslag med journalistisk indhold rettet mod ulønnede praktikanter.

Interessen er imidlertid mindre udtalt, når det handler om give vejledning til praktikanterne undervejs i forløbet.

Det er den tidligere praktikant Isaac Macaulay et godt eksempel på.

For godt nok skriver DR i "Vejlederfunktionen for AC-praktikanter", at det er ”essentielt, at du prioriterer at holde kontinuerlig kontakt med praktikanterne og er opsøgende og tilgængelig.”

Men Isaac Macaulay, som efter et forlig har fået 30.000 kr. fra DR for at have arbejdet fuld tid på en 17-timers praktikkontrakt, fortæller nu, at han blot havde én eller to vejledningssamtaler i løbet af sine fem måneder i DR-byen.

”Vejledningen var egentlig okay, men min vejleder havde ofte svært ved at finde tid til at snakke med mig,” siger Isaac Macaulay, der var i praktik gennem sit studie på Københavns Universitet (KU).

Københavns Universitet lægger ellers vægt på, at der skal være klare og forpligtende rammer for vejledningen i forbindelse med et praktikophold. De skal blandt andet nedfældes i den bindende aftale mellem praktikanten og DR, som skal godkendes af universitetet.

”(Virksomheds)vejlederen skal løbende evaluere den studerendes arbejde og give vedkommende feedback. Formen skal fremgå af kontrakten," fremgår det af universitetets hjemmeside.

I Isaac Macaulays kontrakt med DR er vejledningen slet ikke omtalt. Og det er faktisk helt normalt, viser det sig nu.

Ingen vejledning

Kun i 8 ud af 59 praktikaftaler, som Akademikerbladet har fået aktindsigt i, er det beskrevet, hvilken form for vejledning praktikanten får.

De 59 aftaler er indgået mellem Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, studerende ved fakultetet og Danmarks Radio mellem 2021 og 2023.

De otte kontrakter med nedskrevne rammer for vejledningen bruger formuleringer som ”løbende vejledning”, ”to statussamtaler med praktikanten” og ”et månedligt evalueringsmøde.”

Praktikantforløb i DR varer typisk 5-6 måneder, hvor den ulønnede praktikant er mellem 370-650 timer i DR.

Akademikerbladet har været i kontakt med tidligere praktikanter, der er glade for den vejledning, de fik.

Andre beklager, at de havde meget sparsom kontakt med deres vejleder. En tidligere praktikant, der ønsker at være anonym, oplyser, at han til gengæld kunne orientere sig i "en praktikantmappe, med en oversigt over alt det, som var essentielt for arbejdet.” Praktikanten har tidligere fortalt Akademikerbladet, at han i DR arbejdede 40-60 timer om ugen, uden at nogen greb ind.

DR og ulønnede praktikanter

Akademikerbladet afdækker vilkårene for ulønnede praktikanter i Danmarks Radio. Blandt andet har Isaac Macaulay, litteraturstuderende ved Københavns Universitet (KU), til Akademikerbladet berettet, hvordan han på en 17-timers kontrakt reelt arbejdede 37 timer som tilrettelægger på P1-programmet Klog på Sprog.

Han har også fortalt at han under sin praktiktid havde meget lidt kontakt med sin praktikvejler. Såvel DR som KU tillægger ellers praktikvejledningen stor betydning for læringsforløbet, og ifølge KU skal parterne beskrive vejledningen i praktikaftalerne.

Akademikerbladet har på den baggrund bedt om aktindsigt i indgåede praktikkontrakter ved KU’s Humanistiske Fakultet i årene 2021-2023.

I 10 af kontrakterne er vejledning ikke nævnt med et eneste ord. I de resterende 49 kontrakter skal parterne beskrive ”målsætninger og arbejdsopgaver”. Her understreges kravet om, at ”projektværten løbende holder statusmøder med den studerende, herunder at der fortages midtvejsevaluering og slutevaluering”. Men kun i otte tilfælde har parterne beskrevet, hvordan vejledningen vil foregå.

Nu skal der kigges på aftalerne

Ifølge Eva Silberschmidt Viala, der er prodekan ved KU’s humanistiske fakultet og ansvarlig for uddannelsernes kvalitet, er praktikkontrakterne et ”centralt redskab” til at sikre, at både de studerende og virksomhederne ved, hvad de kan forvente af hinanden.   

Akademikerbladet har spurgt, hvad hun siger til, at de fleste af de 59 praktikkontrakter med DR ikke indeholder beskrivelser af vejledningen, selv om det er et krav fra universitetet selv. Til det skriver Eva Silberschmidt Viala i en mail:

”Som prodekan på fakultetsniveau kender jeg ikke alle praktikkontrakter i detaljer, men det er mit overordnede indtryk fra vores løbende kvalitetssikring af uddannelserne, at vores studerende er vellidte på deres praktiksteder, og at de selv får et stort udbytte af deres forløb.”

Det Humanistiske Fakultet arbejder i øjeblikket på at skabe en bedre sammenhæng mellem uddannelserne og praksis, skriver Eva Silberschmidt Viala, og rammerne for praktik vil blive justeret, ”hvis den ikke fungerer efter hensigten."

”Det gælder også vejledningsdimensionen, som er vigtig for de studerendes udbytte. Vi ser dog allerede nu på, om kontrakterne i dag er fyldestgørende i forhold til vejledning, for det skal de naturligvis være," skriver hun.

Vi ser dog allerede nu på, om kontrakterne i dag er fyldestgørende

Prodekan Eva Silberschmidt Viala

I DR peger HR-chef Nanna Abildstrøm på, at DR laver deres egne aftaler med praktikanterne, hvor det blandt andet fremgår, hvem der er vejleder. Hun er dog også parat til at drøfte DR's vejledningsforpligtelser med KU.

”Vi vil meget gerne indgå i en tættere dialog med KU, så vi sikrer, at vi agerer i overensstemmelse med universitetsstedets intentioner med praktikantforløbet”, skriver hun”.

DR har på baggrund af Akademikerbladets tidligere dækning igangsat et eftersyn af DR’s retningslinjer for praktikanter.

DM til praktikanter: Klar til at hjælpe

Slet ikke godt nok.

Sådan siger DM-formand Camilla Gregersen, da hun bliver forlagt oplysningen om, at kun 8 ud af 59 kontrakter mellem studerende, DR og Københavns universitet indeholder en beskrivelse af, hvordan vejledningen skal foregå i virksomheden.

”Efter alt det, der indtil videre er blevet afdækket om akademiske praktikanters vilkår i DR, er det heftigt, at det tilsyneladende også halter med vejledningen. Det er naturligvis kritisabelt, at DR i så mange sager ikke lever op til sine forpligtelser om praktikantvejledning,” siger hun.

Vil DM stille krav om, at AC-praktikanterne sikres rettigheder i forhold til den vejledning, de modtager på praktikstederne?

”I DM er vi klar til at yde juridisk bistand til de medlemmer, som måtte have et krav mod DR, fordi de har været udsat for, at DR ikke overholder reglerne for AC-praktikanter. Hvilke rettigheder, man har som AC-praktikant, er i høj grad reguleret af lovgivningen og de studieordninger, de studerende er omfattet af på deres uddannelse - og det skyldes jo, at praktikken er en del af en uddannelse. Derfor er vejledning vigtigt.” 

Vil DM gøre noget konkret ved de forhold, der er kommet frem af ovenstående?

”Vi har fra DM’s side allerede stillet krav om, at DR gennemgår samtlige aktuelle praktikantkontrakter, så vi bliver betrygget i, at praktikanternes rettigheder respekteres og overholdes. Det gjorde vi i forbindelse med den seneste sag, hvor vi i september indgik forlig med DR på vegne af et medlem.”

}