Til indhold

Du kan nemt drukne i papirer og idéer, når du skal sætte dig ind i overenskomstområdet. DM har udvalgt nogle områder, som vi erfaringsmæssigt ved, at du kan støde ind i, fx fordi medlemmerne bringer emnet på bane, eller arbejdsgiver stiller det som et krav.

Reguleringsordningen

Skatteministeriet og centralorganisationerne har for overenskomstperioden aftalt en reguleringsordning, der sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor.

Ved overenskomstforhandlingerne aftaler parterne de generelle lønreguleringer. Hertil kommer eventuelle udmøntninger fra reguleringsordningen.

Hvis den private sektor har haft en højere lønudvikling end den statslige sektor, medfører reguleringsordningen, at 80 procent af forskellen udmøntes som generelle lønforbedringer, der tillægges de aftalte lønstigninger.

Hvis den statslige sektor derimod har haft en højere lønudvikling end den private sektor, medfører reguleringsordningen, at 80 procent af forskellen udmøntes som en generel lønreduktion, der trækkes fra de aftalte reguleringer. Den generelle procentregulering af lønnen indeholder således både de aftalte generelle lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen.

Fritvalgsordning – større frihed til fleksible valg for den enkelte

Det kan være en god idé at stille krav, som understøtter medlemmernes ønske om fleksibilitet i arbejdslivet. Kravet vedrører fleksibilitet for den enkelte ansatte til at kunne vælge mellem løn, fridage og indbetaling af pension.

I flere af DM's overenskomster er der aftalt fritvalgsordninger.

Hent inspiration i overenskomsterne på det private område i eksempler herunder.

 • BL - Danmarks Almene Boliger

  § 7 Valgfrie lønelementer

  Stk. 1. Pr. 1. april 2018 er der af overenskomstens ramme 1 %, som efter medarbejderens eget valg konverteres til:

  1. Ekstra indbetaling på pensionsordning eller
  2. Løn, inkl. tillæg, reguleres med 0,87 %
  3. Køb af frihed på 2 fridage (1 %).

  Køb af frihed gælder ikke medarbejdere, der er omfattet af § 10, stk. 3 (omsorgsdage) samt medarbejdere, der er omfattet af § 16 (seniorordning). Disse medarbejdere kan alene vælge løn eller pension.

  Pr. 1. april 2019 reguleres rammen med 1 % til i alt 2 %, som efter medarbejderens eget valg konverteres til:

  1. Ekstra indbetaling på pensionsordning eller
  2. Løn, inkl. tillæg, reguleres med 1,74 %
  3. Køb af frihed på 2 fridage (1 %), samtenten pension svarende til 1% eller løn svarende til 0,87 %

  Køb af frihed gælder ikke medarbejdere, der er omfattet af § 10, stk. 3 (omsorgsdage) samt medarbejdere, der er omfattet af § 15 (seniorordning). Disse medarbejdere kan alene vælge løn eller pension.

  Stk.2. Hvis boligorganisationen har en lokalaftale med en fritvalgsordning, indgår denne ordning tillige for medarbejdere ansat efter 1. april 2009, jf. § 2.

 • CGI

  CGI fritvalgskonto

  (Enighed om teksten, men ikke enighed om fritvalgskontoens procentstigninger)

  Ændringsforslag til § 8

  Værdien af feriefridage 2,5 % udskilles som selvstændigt protokollat, se § 13

  De 0,5 %, der er aftalt reserveret til pension er overført til overenskomstens §7, og pensionsniveauet tilpasset.

  Hvorfor § 8 fremover alene indeholder øvrige elementer af CGI fritvalgskonto

  For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension, ferietillæg og aktiekøb (SPP) for den enkelte medarbejder hos CGI, er det aftalt, at alle medarbejdere har en fritvalgskonto, hvor der afsættes følgende

  Pr. 1. maj 2020 afsættes 3 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto

  Pr. 1. maj 2021 afsættes 3,5 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto

  Pr. 1. maj 2022 afsættes 4 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto

  Pr. 1. maj 2023 afsættes 4,5 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens CGI Fritvalgskonto

  Den aftalte procentsats tildeles medarbejderen månedligt og det akkumulerede beløb fremgår af medarbejderens lønseddel.

  Medarbejderen kan vælge mellem følgende: (valget skal foregå en gang om året – og senest den 1. marts)

  • Løbende udbetaling
  • Ikke løbende udbetaling

  Løbende udbetaling kan anvendes til følgende:

  Pension:
  Medarbejderen kan vælge at hæve sin pensionsindbetaling med midler fra fritvalgskontoen

  Aktiekøbsprogrammet SPP
  Den til enhver tid gældende mulighed for at købe aktier via SPP-programmet kan tillige udnyttes med midler fra fritvalgskontoen. Anvendes midler fra fritvalgskontoen til køb af aktier under SPP-programmet beskattes beløbet forinden som a-indkomst.

  Ikke løbende udbetaling (standard)

  Ekstra selvbetalte fridage:
  Medarbejderen har ret til at tilkøbe sig en ekstra fridag – i følgende situationer:

  Dødsfald i nærmeste familie / runde fødselsdage / eget sølvbryllup / eget guldbryllup. Hver dag koster 0,5 %.

  Medarbejderen kan herudover tilkøbe sig op til 5 ekstra fridage, såfremt det er foreneligt med arbejdet.

  Køb af ekstra fridage jf. overenskomstens bestemmelser sker via fradrag i fritvalgskontoens saldo. Der kan ikke købes ekstra fridage på forskud.

  Uforbrugte midler:
  Uforbrugte midler på fritvalgskontoen skal være disponeret inden 1. maj  ellers bringes restbeløbet til udbetaling som almindelig løn ved den efterfølgende lønudbetaling.

  Lokalaftale:
  Virksomheden kan med tillidsrepræsentanterne indgå andre aftaler om anvendelse af fritvalgskontoen via en lokalaftale.

  Fratrædelse:
  Ved fratrædelse opgøres fritvalgskontoen, og indestående udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden.

 • Incita

  § 28. Fritvalgs lønkonto

  A. Indledning
  For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn får den enkelte medarbejder sin egen Fritvalgs Lønkonto.

  B. Indbetaling
  Der afsættes 3,95 pct. af den ferieberettigede løn på Fritvalgs Lønkonto. Pr. 1. marts 2021 afsættes der i alt 4,95 pct. af den ferieberettigede løn på Fritvalgslønkonto. Pr. 1. marts 2022 afsættes der i alt 5,95 pct. af den ferieberettigede løn på Fritvalgslønkonto.

  C. Feriefridage og pension
  Medarbejderen kan hvert år i marts måned, hvis medarbejderen på det tidspunkt har erhvervet ret til feriefridage, ved skriftlig meddelelse til virksomheden vælge, at en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår i stedet for afholdelse skal konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen. En feriefridag kan konverteres til 0,5 pct. af den ferieberettigede løn.

  Al opsparing til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen.

  Medarbejdere, som efter overenskomstens regler har ret til arbejdsmarkedspension på valgtidspunktet, kan hvert år i marts måned meddele, at hele eller en del af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen skal indbetales til pensionsordningen i det kommende ferieår. Virksomheden kan fastsætte mindstegrænser for indbetaling af månedlige pensionsbidrag på 75 kr. Hvis beløbet pr. måned er mindre end dette mindstebidrag, kan virksomheden bestemme, at bidragene for 2 måneder slås sammen.

  Indbetaling af ekstra pensionsbidrag udløser ikke arbejdsgiverbidrag af indbetalingen.

  Overgangsordning:

  Medarbejdere, der pr. 1. maj 2020 har ret til feriefridage, kan i marts måned, ved skriftlig meddelelse til virksomheden vælge, at en eller flere af feriefridagene i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2021 i stedet

  for afholdelse skal konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen. For feriefridage tildelt for perioden 1. maj 2020 - 31.august 2021, i alt 6,67 feriefridage, gælder, at en feriefridag kan konverteres til 0,375 pct. af den ferieberettigede løn i perioden 1. maj 2020 31. august 2021. Hvis alle 6,67 feriefridage konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen, indbetales således løbende 2,5 pct. i perioden 1. maj 2020 - 31.august 2021.

  Med virkning fra. 1. september 2020 gælder følgende:

  Medarbejdere, der pr. 1. september har ret til feriefridage, kan hvert år i juni måned (første gang 2021), ved skriftlig meddelelse til virksomheden vælge, at en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår i stedet for afholdelse skal konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen. En feriefridag kan konverteres til 0,5 pct. afden ferieberettigede løn. Hvis alle 5 feriefridage konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen, indbetales således løbende 2,5 pct. i ferieåret.

  Al opsparing til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen, også selvom det udbetales som løn.

  Medarbejdere, som efter overenskomstens regler har ret til arbejdsmarkedspension på valgtidspunktet, kan hvert år i juni måned (første gang 2021) meddele, at hele eller en del af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen skal indbetales til pensionsordningen i det kommende ferieår (1. september - 31. august). I
  2020 træffes valget i marts måned og gælder for perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021.

  Incita kan fastsætte mindstegrænser for indbetalingen af månedlige pensionsbidrag på 75 kr. Hvis beløbet pr. måned er mindre end dette mindstebidrag, kan virksomheden bestemme, at bidragene for 2 måneder slås sammen.

  Indbetaling af ekstra pensionsbidrag udløser ikke arbejdsgiverbidrag af indbetalingen.

  D. Udbetaling
  Medarbejderen kan hvert år i marts måned vælge at få et beløb udbetalt fra sin Fritvalgs Lønkonto via lønudbetalingen i forbindelse med, at medarbejderen holder fri, fx ved ferie, feriefridage eller overenskomstmæssige fridage, dog maksimalt en gang pr. år.

  Medarbejderen skal give virksomheden besked, når der skal ske udbetaling fra kontoen. Beskeden skal gives senest den 1. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb end det til enhver tid indestående.

  E. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen
  Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieafholdelsesperiodens udløb (i 2020: ferieårets udløb), videreføres beløbet til udbetaling i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

  Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden.

  F. Lokalaftale
  Virksomheden kan med tillidsrepræsentanten indgå aftaler om udbetaling, herunder aftale, at der udbetales beløb, uden at medarbejderen holder fri.

  G. Beregning afløn
  Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved fravær på grund af ferie eller fridage uden ret til løn beregnes den som månedslønnen med fratræk af 4,8 pct. pr. dag, den pågældende medarbejder ikke har været på arbejde.

  H. Individuelle aftaler
  Den enkelte medarbejder og Incita kan aftale, at det samlede bidrag til Fritvalgs Lønkonto løbende udbetales sammen med lønnen, alternativt to gange om året.

 • Industriens overenskomst

  § 25 Fritvalgskonto
  Der indsættes en fast procentdel. Midler kan anvendes til: løn ifm fritid, pension og/eller seniorordning.

  Der er også fritvalgsordning i Industriens funktionærkoverenskomst.

Jobløn

Jobløn indebærer, at man ikke har en højeste arbejdstid. Man har altså ikke ret til afspadsering eller udbetaling af overarbejde. Det er et typisk arbejdsgiverkrav, og hvis der ikke er aftalt nærmere vilkår omkring forvaltningen af jobløn, er det et vilkår, hvor fleksibiliteten først og fremmest er i arbejdsgivers favør.

DM anbefaler, at bestemmelser om jobløn indeholder nogle rammebetingelser som fx:

 • mulighed for afspadsering af timer, som ligger udover 40 timer pr. uge
 • loft over, hvor mange på arbejdspladsen, der kan være omfattet af jobløn
 • forventningsafstemning i forhold til antal timer som dækkes af månedslønnen
 • mulighed for tidsbegrænsning

Herunder kan du se konkrete eksempler på, hvordan joblønsbestemmelse er aftalt i forskellige overenskomster. Der er ikke noget facit, men nogle formuleringer giver klart mere sikring/beskyttelse end andre og er derfor er værd at kæmpe for.

 • DR, administrative og tekniske funktioner

  § 5. Jobløn
  Efter aftale med medarbejderen kan ansættelse ske på jobløn, hvor den aftalte løn indeholder betaling for samtlige de med stillingen forbundne opgaver.
  Overenskomstens § 11 om arbejdstid finder ikke anvendelse, bortset fra bestemmelsen om 1 uges kompensationsfrihed.

  Det tilstræbes, at tjenestetiden normalt udgør 37 timer om ugen. Der er ingen højeste tjenestetid for medarbejdere ansat på jobløn.

  Den samlede jobløn (basisløn, personlig løn, joblønstillæg og pension) skal dog minimum udgøre pr. 1. juni 2012 521.901kr. og pr. 1. juni 2013 kr. 525.237 kr.

  Såfremt forudsætningerne ændres, kan tillægget til enhver tid tages op til drøftelse mellem medarbejder og vedkommendes chef.

 • Orbicon

  § 4. Arbejdstid

  Pkt. 4.7. Der kan i særlige tilfælde og funktioner indgås aftale om jobløn, som træder i stedet for bestemmelserne om arbejdstid. Ved særlige tilfælde og funktioner forstås medarbejdere på et vist niveau, fx projektchefer, markedschefer, særlige specialister og bygge ledere.

  Aftale om jobløn indgås direkte mellem leder og medarbejder efter godkendelse i HR.

  Ved jobløn ydes der ikke kompensation for overtid og andet mertidsforbrug, hverken kontakt eller med afspadsering.

  Det skal ved lønfastsættelsen aftales, at lønnen også omfatter betaling for merarbejde i stillingen og dermed ikke giver mulighed for nogen form for kompensation. I forbindelse med indgåelse af aftale om jobløn skal de gensidige forventninger til arbejdstidens omfang og placering drøftes, således at disse er kendte af både leder og medarbejder.

  Aftale om jobløn kan være fortløbende eller tidsbegrænset.

  Der kan højst indgås aftale om jobløn med 15 pct. af de akademikere, der er eller kan være omfattet af overenskomsten.

 • Post Danmark A/S

  § 7. Arbejdstid

  Stk. 9. Der kan i særlige tilfælde indgås aftale om jobløn, som træder i stedet for bestemmelserne om arbejdstid. Aftaler om jobløn indgås direkte mellem leder og medarbejder efter indhentet godkendelse i HR PostNord Danmark.

  Stk. 10. Det skal ved lønfastsættelsen udtrykkeligt aftales, at lønnen også omfatter betaling for merarbejde i stillingen. I forbindelse med indgåelse af aftale om jobløn skal de gensidige forventninger til arbejdstidens omfang og placering drøftes, således at disse er kendte og anerkendte af både leder og medarbejder.

  Kommentar: Aftale indgås som et tillæg til ansættelsesbrevet indeholdende et konkret løntillæg (funktionstillæg) fopr at honorere jobløn. Aftaler om jobløn kan være fortløbende eller tidsbegrænsede, og kan i øvrigt opsiges af parterne med de gensidige opsigelsesvarsler. Såfremt forudsætningerne for den aftalte jobløn ændrer sig eller er bristet drøftes lønnen, ligesom forholdet som minimum drøftes ved den årlige lønsamtale.

  Stk. 11. Aftaler om jobløn kan ikke indgås med nyuddannede akademikere i en to-års karensperiode.

Grøn omstilling af arbejdspladsen

Kravet vedrører en forpligtelse til, at grøn omstilling af arbejdspladsen bliver et indsatsområde i SU. Grøn omstilling skal indgå som led i SU-drøftelserne om arbejds- og personaleforhold, omstilling af arbejdspladsen samt mål, strategi og økonomi.

Kravet vedrører endvidere en forpligtelse til, at SU vedtager en personalepolitik om bæredygtighed. Medarbejderne skal inddrages i udarbejdelsen og vedtagelsen af strategi og personalepolitik.