Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljøorganisationen

Ansvaret for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og for at din organisation selv kan løse de problemer med arbejdsmiljøet, ligger selvfølgelig ikke hos dig alene. Du er en del af en arbejdsmiljøorganisation.

I lov om arbejdsmiljø står der, at det er arbejdsgiverens forpligtelse at sikre et sikkert og godt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

På alle arbejdspladser af en vis størrelse skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation til at forestå sikkerheds- og sundhedsarbejdet gennem et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte og deres repræsentanter.

Til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen vælger de ansatte en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Som repræsentant spiller du en vigtig rolle både i forhold til generelt at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og i forhold til at varetage kollegernes individuelle interesser på området.

En arbejdsmiljøorganisation kan være bygget op på flere måde og stadig følge lov om arbejdsmiljø. De fleste arbejdspladser har en traditionel arbejdsmiljøorganisation med repræsentation fra arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, men loven åbner mulighed for at integrere sikkerheds- og sundhedsarbejdet helt eller delvis i det lokale samarbejdsorgan.

 • Regler og lovgivning

  Som arbejdsmiljørepræsentant er du en af de personer, der skal sikre, at arbejdsmiljølovens bestemmelser bliver overholdt i praksis. Arbejdsmiljølovens formålsparagraf beskriver, at hensigten med loven er at skabe:

  • Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
  • Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning samt kontrol fra Arbejdstilsynet.

  Arbejdet berører altså både det fysiske arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø og den organisatoriske forankring af selve opgaven og af de konkrete initiativer til et forbedret arbejdsmiljø, som du er med til at iværksætte.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som arbejdsmiljørepræsentant – i modsætning til tillidsrepræsentanter – vælges af alle kolleger på din arbejdsplads uanset jobfunktion og fagligt tilhørsforhold. Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du altså alle de kolleger, der har valgt dig på arbejdspladsen.

  Dine rettigheder

  Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du valgt af kollegerne på arbejdspladsen. Valget er gældende for en 2-årig periode, og du kan ikke blive afsat i valgperioden eller selv nedlægge dit hverv. Der vælges ikke suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten.

  Som arbejdsmiljørepræsentant har du ret og pligt til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Som arbejdsmiljørepræsentant har du ret til at bruge den fornødne tid til dit hverv. 

  Sig til DM, at du er blevet arbejdsmiljørepræsentant

  Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du henvende dig til DM og anmelde, at du er blevet valgt.

  Anmeld arbejdsmiljørepræsentant

 • Opgaver i arbejdsmiljøorganisationen

  Få overblik over de vigtigste opgaver, som du og de andre repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen, skal varetage.

  De vigtigste opgaver, I skal varetage i arbejdsmiljøorganisationen, er: 

  • At planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed.
  • At forestå den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor I gør status og ser fremad: Hvordan står det til med arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilke udfordringer står virksomheden overfor og hvordan skal det kommende års samarbejde tilrettelægges?
  • At gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år, at udarbejde en handlingsplan med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen og følge op på handlingsplanen.
  • At drøfte arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer i virksomheden, fx organisationsændringer, ændring af arbejdsgange, processer og metoder, ny teknologi, ombygninger og lignende.

  Respekt og tillid er vigtigt

  Opgaverne er ikke altid ligetil og uden konflikter, når der er problemer i arbejdsmiljøet. Husk, at I opnår flest resultater, hvis I er opmærksomme på at indsatsen forløber med:

  • Gensidig respekt
  • Tillid
  • Åben kommunikation
  • Klarhed om mål og midler
  • Fokus på det der er fælles.
 • Arbejdsmiljø i personalepolitikken

  Få arbejdsmiljø ind i jeres personalepolitik. Det synliggør værdier og beslutninger om det gode arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

  Arbejdsmiljøpolitik kan være en del af arbejdspladsens personalepolitik. Husk, at du kan inddrage tillidsrepæsentanterne og klubberne, når I går i gang med at formulere et forslag til en arbejdsmiljøpolitik. 

  Ideer til emner i en arbejdsmiljøpolitik kan være:

  Organisering
   – hvordan vi skaber konstruktive faglige og sociale enheder, fx i teams og makkerpar.

  Planlægning
  – hvordan vi vurdere arbejdsmiljøet ved sammensætning eller ændring af et job, fx med fokus på arbejdsmængde, typen af arbejdsopgaver, deadlines og spidsbelastninger.

  Livssituation
  – hvordan vi tager hensyn til den enkelte medarbejders livssituation ved sammensætning af job

  Organisationsændringer
  – hvordan vi holder fokus på arbejdsmiljøaspekter ved organisationsændringer, omorganiseringer og nye arbejdsmetoder

  Arbejdsmiljø
  – hvordan vi sætter arbejdsmiljø på dagsordenen, fx ved personalemøder og i MUS-samtaler 

  God tone
  – hvordan vi definerer god tone på arbejdspladsen

  Mobning, chikane og vold
  – vores retningslinjer for forebyggelse og håndtering af mobning og chikane, for forebyggelse af vold og trusler om vold

  Klager
  – vores retningslinjer for behandling af klager 

  Forventninger til ledere
  – hvordan vi uddanner ledere og mellemledere i, hvordan der skabes et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og hvordan eventuelle problemer håndteres

  Kompetencer
  – vores forventninger til introduktionsprogram for nye medarbejdere og beskrivelse af, hvordan vi tager stilling kompetenceudvikling ved opgaveskift

  Psykologhjælp
  – tilbud om psykologhjælp eller anden ekstern bistand i forbindelse med stress, mobning, chikane, vold eller trusler om vold og beskrivelse af, hvem der henviser efter hvilke retningslinjer