Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

DM-Seniorer Sydjylland-Fyn vedtægt

Dansk Magisterforenings afdeling i Sydjylland og på Fyn for pensionister og efterlønsmodtagere.

§ 1. Navn

Afdelingens navn er DM-Seniorer Sydjylland-Fyn. Afdelingen dækker også Syd- og Sønderjylland

Stk. 2. Afdelingens hjemsted er Odense.

§ 2. Formål

Afdelingen har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for Akademikerne.

Stk. 2. Afdelingen virker inden for DM’s Pensionistsektions rammer.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er medlemmer af DM’s Pensionistsektion.

§ 4. Bestyrelse

Afdelingens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer

Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, idet bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur.

Stk. 3. Der vælges af generalforsamlingen 1 - 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i andet halvår.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Ønsker fra medlemmerne om andre emner til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag som tillæg til dagsordenen.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Eventuelt

Stk. 4. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget beslutninger i henhold til § 7. Hvis ønske herom fremsættes, kan afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af klubbens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær generalforsamling, hvis forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for.

Stk. 3. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamling, kan de foreslåede ændringer besluttes ved simpelt flertal på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft når den er godkendt af pensionistsektionens bestyrelse.

Opdateret 12/02/2020