Gå til sidens indhold

DM-Seniorer Midtjylland vedtægt

Dansk Magisterforenings klub i Midtjylland for pensionister og efterlønsmodtagere.

§ 1. Navn

Klubbens navn er DM-Seniorer Midtjylland.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er: Den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2. Formål

Klubben har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for AC.

Stk. 2. Klubben virker inden for rammerne af DM's Pensionistsektion.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af DM's Pensionistsektion.

Stk. 2. Klubbestyrelsen kan beslutte at optage andre DM-medlemmer.

§ 4. Bestyrelsen

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, idet 2 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år henholdsvis ulige år.

Stk. 3. Der vælges af generalforsamlingen 1 suppleant til bestyrelsen for en periode af 1 år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand og kasserer.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i andet halvår.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Ønsker fra medlemmerne om andre emner til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og må være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag som tillæg til dagsordenen.

Stk. 3. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget beslutninger i henhold til §8 og § 9. Hvis ønske herom fremsættes, skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Kontingent

På generalforsamlingen kan det besluttes, at der opkræves kontingent.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Hvis to bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af klubbens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær generalforsamling, hvis forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for dem.

Stk. 3. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamlingen, kan de foreslåede ændringer besluttes ved simpelt flertal på en ny, ekstraordinær generalforsamling, jf. §7.

§ 9. Klubbens opløsning

Beslutning om opløsning af klubben kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og mindst to tredjedele af disse stemmer for.

Stk. 2. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, kan beslutning om opløsning af klubben træffes ved simpelt flertal på en ny ekstraordinær generalforsamling, jf. §8.

Vedtaget tilrettet på den ekstraordinære generalforsamling 20. februar 2019, som efterfulgte den ordinære generalforsamling 9. januar 2019.