Gå til sidens indhold

DM-Seniorer Fyn vedtægt

Dansk Magisterforenings klub på Fyn for pensionister og efterlønsmodtagere.

§ 1 Navn

Klubbens navn er DM-Pensionistsektions klub på Fyn for pensionister og efterlønsmodtagere - i daglig tale DM-Seniorklub Fyn.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Odense.

§ 2 Formål

Klubben har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for AC.

Stk. 2. Klubben virker inden for DM-Pensionistsektionens rammer.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er medlemmer af DM’s Pensionistsektion.

Stk. 2. Klubbestyrelsen kan beslutte at optage andre DM-medlemmer.

§ 4 Bestyrelse

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, idet den ene del, henholdsvis den anden del af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur i lige, henholdsvis ulige år.

Stk. 3. Der vælges af generalforsamlingen 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 2 år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i andet halvår.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Ønsker fra medlemmerne om andre emner til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget beslutninger i henhold til § 8 og § 9. Hvis ønske herom fremsættes, kan afstemningen ske skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Kontingent

På generalforsamlingen kan det besluttes at opkræve kontingent.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af klubbens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær generalforsamling, hvis forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for.

Stk. 3. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamling, kan de foreslåede ændringer besluttes ved simpelt flertal på en ny, ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for.

Stk. 2. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, kan beslutning om klubbens opløsning
træffes ved simpelt flertal på en ny ekstraordinær generalforsamling.