Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram for pensionistsektionen i DM

På medlemsmødet i 2016 var der en vis debat om Pensionistsektionens økonomiske vilkår, primært fordi der – på det tidspunkt – endnu var tvivl om, hvilke økonomiske rammer Hovedbestyrelsen ville afsætte for Pensionistsektionens virke. Ville det fx være muligt at afholde et medlemsmøde i 2017? Ville det – i givet fald – være muligt at afholde mødet så vore jyske medlemmer ikke behøvede at rejse helt til København?

I DM´s budget for 2017 er der afsat 180.000 kroner. til Pensionistsektionen. Bestyrelsen har derefter, på grundlag af forslag fra kassereren, Poul Thestrup, besluttet en fordeling, der er baseret på regnskabstallene for 2016 for så vidt angår udgifterne til bestyrelsen og medlemsmødet.
Bestyrelsen: 33.000 kroner og Medlemsmødet: 46.000 kroner. 

Den ene halvdel af de resterende ca. 100.000 kroner er fordelt ligeligt mellem de fire regionale afdelinger, mens den anden halvdel er fordelt i forhold til det senest kendte antal medlemmer i hver afdeling. 

Resultat:
Øst: 42.000 kroner
Midt: 23.000 kroner 
Fyn: 19.000 kroner
Nord: 17.000 kroner

Det bliver altså muligt at afholde medlemsmøde i 2017 (den 4/10 kl. 11.00 – 15.00, i Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg). Men den generelle tvivl om de fremtidige økonomiske vilkår består uændret. Denne tvivl har præget bestyrelsens arbejde kraftigt. Det første initiativ var aflysningen af det bestyrelsesmøde i december, hvor der traditionelt plejede at blive kælet lidt for forplejningen. Det der i andre kredse kaldes en julefrokost.

Generelt betragter vi selv bestyrelsen som et ”serviceorgan”, der har til opgave, at sikre de bedst mulige vilkår for de regionale afdelinger. Det er jo der, kontakten til medlemmerne er. Dette indebærer naturligvis, at bestyrelsens eget forbrug skal reduceres mest muligt. Vi har valgt – via ændringer af vores forretningsorden – dels at satse på ”sagsbehandling” via mail, hvor det er muligt, dels at holde færre bestyrelsesmøder og endelig, at afkorte møderne så deltagerne kan komme ud og hjem – uden overnatning og de deraf følgende udgifter til hotelophold m.v.

Bestyrelsesmøder er planlagt afholdt den 18/1, 6/4, 7/6, 6/9 og 6/12, alle møder kl. 11.00 – 15.00.

Udover bestræbelserne på at få økonomien til at nå sammen, er planlægning af medlemsmødet nok den aktivitet, der kræver mest af bestyrelsen. For selvom mødet jo kun varer nogle få timer, er der mange detaljer, der skal nå sammen: Hvem skal give det årlige ”indspark”, hvem skal være dirigent, hvordan skal forplejningen være, hvordan lever vi bedst muligt op til ønskerne i bedømmelsen af 2016-mødet etc. etc?

To eksterne områder kræver særligt bestyrelsens bevågenhed: Reguleringen af tjenestemandspensionerne og ”Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige”. Selvom der kun er nogle hundrede DM’ere med tjenestemandspension – eller udsigt dertil – er spørgsmålet interessant. For en evt. regulering vil skulle ske i henhold til de samme regler, som har givet folketingsmedlemmer og borgmestre øgede honorarer. Djøf’s pensionistforeningen, som vi arbejder sammen med, har et omfattende engagement i dette spørgsmål.

Foreningen, som den må nøjes med at blive kaldt her, er en forening med 12 medlemsorganisationer, blandt andre DM, DJØF, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Dens formål er, som det lange navn angiver, at bygge boliger til medlemsorganisationernes medlemmer. Efter opførelsen overgår bebyggelserne til at være selvejende institutioner. De fleste ligger i hovedstadsområdet, fx Adelaide i Gentofte, Hareskovbo i Gladsaxe og Ryetbo i Værløse. Men Birkebo i Helsingør, Margrethegården, Roskilde og Antvorskov, Slagelse hører også med.

Det interessante for Pensionistsektionen er: Kender nogle af vores medlemmer disse selvejende institutioner og kunne de – i givet fald – have lyst til at få en bolig der? Detaljerede oplysninger kan fås på foreningens og de forskellige institutioners hjemmesider. (Om alt undtagen de konkrete muligheder for at få en bolig).