Til indhold

Forretningsorden for DM's pensionistsektion

Her kan du læse forretningsordenen for DM's pensionistsektion.

§ 1 Vedtægtsmæssig baggrund og formål

Bestyrelsens forretningsorden er fastsat i henhold til Pensionistsektionens vedtægter.

§ 2 Konstituerende møde

Mødet ledes af det medlem af den nyvalgte bestyrelse, der har størst anciennitet som medlem af bestyrelsen. Der vælges formand, næstformand, kasserer og redaktør. Referentopgaven kan gå på omgang. Desuden vælges repræsentanter til de bestyrelser, udvalg og andre organer, hvori sektionen er repræsenteret.

§ 3 Mødekalender

Bestyrelsen fastsætter en mødekalender vedrørende ordinære bestyrelsesmøder og medlemsmøde for 1 år ad gangen. Mødekalenderen kan til enhver tid ændres ved beslutning i bestyrelsen. Ekstra bestyrelsesmøder kan afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det bydende nødvendigt. Mødet indkaldes senest 10 dage efter, at anmodning er fremsat. Det tilstræbes, at møderne holdes på forskellige ugedage og på skift i regionerne.

§ 4 Bestyrelsesmøder

Det tilstræbes at gennemføre bestyrelsens sagsbehandling ved en kombination af e-mail korrespondance og højst 5 fysiske møder om året. Hvis en sag skønnes egnet hertil eller er af presserende vigtighed, kan formanden lade den afgøre ved elektronisk henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Fristen for svar er senest 4 hverdage efter udsendelse af sagen. Udover egentlig sagsbehandling kan der forekomme orientering af forskellig art via e-mail. I alle tilfælde refereres dertil ved et dagsordenspunkt på det førstkommende fysiske bestyrelsesmøde.

Alle møder indkaldes elektronisk af formanden. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden inkl. alle bilag (dog kan enkelte bilag eftersendes senest to dage før mødet). Indkaldelsen skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 6 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde start- og sluttidspunkt. Afbud til et bestyrelsesmøde meddeles formanden. Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, kan elektronisk tilkendegive sine synspunkter til sager på den foreliggende dagsorden.

§ 5 Dagsorden

Bestyrelsesmødets dagsorden fastsættes af formanden, under dennes forfald af næstformanden. Ethvert bestyrelsesmedlem kan ved mail til formanden få optaget punkter på dagsordenen. Der kan på selve mødet optages nye punkter, hvis et flertal af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan støtte anmodningen.

§ 6 Mødedeltagere

Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, men de har ikke stemmeret – med mindre de indtræder som erstatning for et bestyrelsesmedlem. Suppleanterne kan vælges til alle poster på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog undtagen posterne som formand og næstformand. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald indtræder 1. suppleanten. Formanden kan invitere gæster til at deltage i behandlingen af enkelte af dagsordenens punkter.

§ 7 Mødeledelse og afstemning

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Forbindelse via Skype eller lignende til et møde betragtes som tilstedeværelse.

§ 8 Referat

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Et særstandpunkt eller synspunkt, som er blevet fremført ved bestyrelsesmødet, har ethvert bestyrelsesmedlem ret til at få ført til referat.

  1. Referenten sender bestyrelsesreferater til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  2. Inden et bestyrelsesreferat godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde skal evt. kommentarer, ændringer, rettelser eller tilføjelser til referatet drøftes*).
  3. Referatet godkendes, når kommentarer med ændringer m.v. til de enkelte punkter er godkendt.
  4. Referenten sender det godkendte bestyrelsesreferat med evt. tilføjelser, ændringer mv. til bestyrelsen og suppleanter.
  5. Formanden sender herefter referatet til Pensionistsektionens kontakt i Dansk Magisterforening.

*) NB:
For at lette referentens arbejde mailes evt. ændringer, rettelser eller tilføjelser til referenten, og der skal henvises til, hvilket punkt på dagsordenen ændringen drejer sig om, og det skal præciseres, hvordan man ønsker, at ændringen skal formuleres.

§ 9 Vederlag

Bestyrelsens medlemmer modtager godtgørelse for afholdte rejseudgifter jf. DM's regler.

§ 10 Bemyndigelser

Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at afgøre bestemte sager. Formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person er bestyrelsens talsmand over for hovedbestyrelsen, andre sektorer og sekretariatet.

  • Næstformanden er bestyrelsens kontaktperson til de regionale afdelinger og varetager desuden i formandens fravær dennes opgaver.
  • Kassereren er bestyrelsens kontaktperson i alle økonomiske anliggender og modtager herunder alle regnskabsbilag m.v. fra sekretariatet og de regionale afdelinger med henblik på behandling, orientering og vejledning af bestyrelsen.
  • Redaktøren påser, at Pensionistsektionens hjemmeside altid er opdateret og aktuel.
  • Redaktøren udarbejder forslag til ændringer til hjemmesiden. Ændringerne fremlægges for bestyrelsen med henblik på videregivelse til DM’s sekretariat.

§ 11 Medlemsmøde

Bestyrelsen vælger dato og sted for det årlige medlemsmøde, udarbejder indbydelse og annoncerer at medlemmer, der ønsker et emne behandlet, kan indsende forslag herom indtil 14 dage før mødet. Dagsordenen for medlemsmødet skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning inkl. regnskab og budget
c) De regionale afdelingers beretninger
d) Forslag fra bestyrelsen
e) Indkomne forslag
f) Eventuelt

§ 12 Ændring af forretningsorden

Forretningsordenen kan ændres efter beslutning i bestyrelsen med et flertal på mindst 4, truffet på grundlag af et skriftligt ændringsforslag.

Nærværende forretningsorden træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse i bestyrelsen.

Således vedtaget 13. maj 2020