Gå til sidens indhold

Vedtægt for DM's Universitetslærerlandsklub

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Universitetslærerlandsklubben.

§ 1
Landsklubbens navn er Universitetslærerlandsklubben (Ula). Ula er en landsklub under Sektoren for Uddannelse, Forskning, og Formidling i DM.

§ 2
Medlemmer i landsklubben er DM medlemmer ansatte ved universiteter, højere læreranstalter og forskningsinstitutioner, der er beskæftiget med forskning og undervisning.

§ 3
Landsklubbens formål er – indenfor rammerne af vedtægterne for DM og Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling – specielt at varetage faglige og arbejdsmæssige interesser for Universitetslærerlandsklubbens medlemmer.

§ 4
Landsklubben opdeles i arbejdspladsklubber (lokalklubber), der ledes af en lokalklubbestyrelse. Der oprettes en landsdækkende lokalklub for ledighedsberørte.

Stk.2 Landsklubbens bestyrelse fastsætter antallet og afgrænsningen af lokalklubber under hensyntagen til geografiske, faglige og ansættelsesmæssige forhold.

Valg

§ 5
Forud for valget til Landsklubbestyrelsen fastsætter landsklubbens bestyrelse hvor mange mandater hver enkelt repræsentantionsområde råder over. Et repræsentationsområde kan udgøre en eller flere lokalklubber.

Stk. 2 Valg til landsklub- og lokalklubbestyrelser følger valget til DM’s Hovedbestyrelse. Valgperioden er 3 år.

Stk. 3 Lokalklubbestyrelsen vælges ved direkte valg af og blandt medlemmerne i den pågældende lokalklub. Bestyrelsens størrelse samt procedure for gennemførelse af valget fastsættes i lokalklubbens vedtægter.

Stk. 4 I lokalklubbens vedtægter skal der således sikres, at alle medlemmer af lokalklubben får mulighed for at stille op til bestyrelsesvalget og for at afgive deres stemme. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Lokalklubbestyrelsen konstituerer sig med minimum en formand, et medlem og/eller suppleant(er) til Landsklubbestyrelsen afhængig af den i § 5, stk.1 og stk. 3 foretagne repræsentationsområdeopdeling. Herudover kan konstituering og valg eller udpegning til landsklubbestyrelsen finde sted i henhold til den enkelte lokalklubs egne vedtægter.

stk. 6 Valg til DM’s kongres sker på baggrund af forholdsmæssig fordeling efter landsklubbens medlemstal som sektorbestyrelsen har fastsat og med afsæt i de i stk. 1 nævnte repræsentationsområder. Landsklubbestyrelsen skal understøtte, at diversiteten blandt landsklubbens medlemmer afspejles i opstillingen til valget til kongressen.

Landsklubbestyrelsen

§ 6
Landsklubbestyrelsen består af minimum 10 og maksimum 15 medlemmer fra lokalklubberne. Antallet afhænger af de efter § 5 stk.1 fastsatte repræsentationsområder.

Stk. 2 Landsklubbestyrelsen udpeger af sin midte to medlemmer og suppleanter til sektorbestyrelsen samt to medlemmer og suppleanter til sektorens Arbejdsmarkedsudvalg; heraf skal det ene medlem og suppleant være ledighedsberørt.

Stk. 3 Bestyrelsen for den lokalklub, hvorfra et medlem er blevet valgt til Hovedbestyrelsen, kan beslutte at lade en suppleant indtræde i landsklubbestyrelsen som repræsentant for lokalklubben.

Stk. 4 Sektorbestyrelsesmedlemmerne fortsætter, uanset om der er udpeget en suppleant fra lokalklubben, som ordinære medlemmer af landsklubbestyrelsen.

Stk. 5 Det kan i en forretningsorden bestemmes, at der kan indkaldes yderligere medlemmer (f.eks. medlemmer af HB fra landsklubbens område) til landsklubbestyrelsens møder. I så fald deltager disse i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Konstituering

§ 7
Landsklubbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og nedsætter et forretningsudvalg bestående af disse samt de landsklubvalgte sektorbestyrelsesmedlemmer og et antal yderligere medlemmer, således at forretningsudvalget altid består af op til 5 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget til at behandle og afgøre sager af mindre principiel betydning samt uopsættelige sager, der ikke kan afvente indkaldelsen af et landsklubbestyrelsesmøde.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes normalt 2-3 gange halvårligt. Regler for indkaldelse og gennemførelse af møderne fastsættes i forretningsordenen. En fjerdedel af bestyrelsens medlemmer kan dog altid kræve et bestyrelsesmøde indkaldt.

Stk. 5 Forretningsudvalgsmøder afholdes efter behov. Regler for indkaldelse og gennemførelse af møderne fastsættes i forretningsordenen.

Landsklubbens opgaver

§ 8
Landsklubbens hverv er fastsat i sektorvedtægtens § 1 og § 8 samt denne vedtægts § 3 og §4.
Landsklubben forestår valg til kongressen.

Landsklubbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører arbejdsvilkårene for landsklubbens medlemmer, samt alle anliggender, der af sektorbestyrelsen henlægges til afgørelse i landsklubbestyrelsen.

Landsklubbestyrelsen kan i øvrigt behandle anliggender, der berører landsklubbens område og rette henvendelse herom til sektorbestyrelsen. Anliggender, der også berører medlemmer i andre landsklubber, bringes op i sektrobestyrelsen.

Landsklubben har ret til at engagere sig i samfundsdebatten og tage initiativer til samarbejde inden for landsklubbens område med grupper inden for eller uden for DM.

Landsklubbestyrelsen kan anvende sine økonomiske midler til landsklubbens formål, der angår landsklubbens medlemmer inden for landsklubbens område under respekt for, at Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling er én sektor.

I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af sektorbestyrelsen eller en landsklubbestyrelse, bestemmer sektorbestyrelsen, hvor anliggendet skal afgøres.

§ 9
Landsklubbestyrelsen afholder efter behov fælles orienterings- og diskussionsmøder med landsklubbens tillidsrepræsentanter og/eller alle medlemmer af Landsklubben.

§ 10
Ændringer i nærværende vedtægt godkendes i landsklubbestyrelsen og vedtages derefter endeligt i sektorbestyrelsen.

§ 11
Nærværende vedtægt har virkning fra 1. januar 2016.