Gå til sidens indhold

Vedtægt for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier.

Navn

§ 1. Landsklubbens navn er DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier.

Formål

§ 2. Landsklubbens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske, sociale, faglige og professionsorienterede interesser.

Organisatoriske forhold

§ 3. Landsklubben virker inden for rammerne af bestemmelserne om landsklubber i DM’s vedtægt og inden for rammerne af vedtægten for Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling: DM Viden.

Medlemmer

§ 4. I Landsklubben kan optages medlemmer af DM, der er ansat ved:

  • en professionshøjskole
  • et erhvervsakademi
  • Den frie lærerskole
  • Institut for læring på Ilimafik
  • Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn)
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Landsklubbestyrelsens hverv

§ 5. Landsklubbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører arbejdsvilkårene for landsklubben, samt alle anliggender, der af sektorbestyrelsen henlægges til afgørelse i landsklubbestyrelsen.

Stk. 2. Landsklubbestyrelsen kan i øvrigt behandle anliggender, der berører landsklubbens område og rette henvendelse herom til sektorbestyrelsen. Anliggender, der også berører medlemmer i andre landsklubber, bringes op i sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Landsklubbestyrelsen har ret til at engagere sig i samfundsdebatten og tage initiativer til samarbejde inden for landsklubbens område med grupper inden for eller uden for DM.

Stk. 4. Landsklubbestyrelsen kan anvende sine økonomiske midler til landsklubbens formål, der angår landsklubbens medlemmer inden for landsklubbens område under respekt for, at Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling er en sektor.

Stk. 5. I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af sektorbestyrelsen eller landsklubbestyrelsen, bestemmer sektorbestyrelsen, hvor anliggendet skal afgøres.

Stk. 6. Landsklubbestyrelsen udpeger landsklubbens medlemmer af sektorbestyrelsen samt suppleanter ved konstituering.

Stk. 7. landsklubbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til sektorens arbejdsmarkedsudvalg. Et medlem er ledighedsberørt og et medlem er i beskæftigelse.

Bestyrelsen

§ 6. Landsklubben ledes af en bestyrelse på op til 11 medlemmer valgt af og blandt landsklubbens medlemmer.

Stk. 2. Kandidaterne indtræder på bestyrelsesposterne i mandatrækkefølge.

Valg til landsklubbestyrelse

§ 7. Valget tilrettelægges og optælles i henhold til landsklubbens vedtægt og i øvrigt efter de gældende regler for kommunale valg.

Stk.2. Enkeltlister kan højest indeholde navne på i alt 15 opstillede kandidater. Lister i listeforbund kan højst indeholde navne på i alt 19 opstillede kandidater.

Stk. 3. Der kan anmeldes såvel liste- som valgforbund.

Stk. 4. Stillere skal være ordinære medlemmer af landsklubben. Der skal være mindst 15 og højest 30 stillere pr. liste.

Stk. 5. Sekretariatet forestår udsendelse af en valgpjece, hvor de enkelte lister kan få optaget en kort valgudtalelse.

Stk. 6. Valgpjece med valgudtalelser udsendes direkte til medlemmerne.

Stk. 7. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hvert ordinært medlem af DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier 1 stemme.

Stk. 8. Hvis et bestyrelsesmedlem afholder orlov eller meddeler forfald i mindst 3 måneder og maksimalt 12 måneder i valgperioden, indtræder suppleanten i landsklubbestyrelsen i stedet for vedkommende. Såfremt et bestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 måneder, indtræder suppleanten varigt for resten af valgperioden. Såfremt et bestyrelsesmedlem skifter landsklub eller sektor, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.

Stk. 9. I valgåret vælger bestyrelsen blandt tillidsrepræsentanterne en valgkomité bestående af 3 medlemmer samt 3 suppleanter, der forbereder og gennemfører valget og forestår stemmeoptællingen. Valgkomitéen afgør i øvrigt alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets gennemførelse og stemmernes optælling.

Valgkomitéens funktionsperiode varer indtil ny valgkomité er nedsat i forbindelse med næste ordinære landsklubs valg.

Såfremt et medlem til valgkomitéen opstilles til valg til landsklubbestyrelsen, udtræder den pågældende af valgkomitéen.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samt nedsætter et forretningsudvalg. Formand og næstformand er medlemmer af forretningsudvalget, som ledes af formanden. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 11. Valgperioden følger HB valg og er derfor 3 årig.

Valg til kongressen

§ 8. Landsklubbens pladser i DM’s kongres tildeles bestyrelsens medlemmer i mandatrækkefølge. Landsklubbens medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget er fødte medlemmer af kongressen. Overskydende pladser til kongressen vælges blandt erhvervsakademier og professionshøjskoler, der ikke har et medlem i landsklubbestyrelsen – under hensyntagen til diversiteten blandt landsklubbens medlemmer.

Delegeretmøde

§ 9. Der afholdes delegeretmøde i foråret ved starten på en ny bestyrelsesperiode.

Stk. 2. Delegeretmødet skal sætte formandens beretning til afstemning og fastlægge retningslinjer for landsklubbens politik.

Stk. 3. Delegeretmødet består af 1 delegeret for hver påbegyndte 15 medlemmer på den enkelte professionshøjskole henholdsvis erhvervsakademi, Den frie Lærerskole, Institut for læring på Ilimafik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn), og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Tillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanterne og dennes/disses suppleant/suppleanter er den/de første delegerede.

Eventuelle øvrige delegerede vælges af og blandt medlemmerne på den enkelte professionshøjskole henholdsvis erhvervsakademi, Den frie Lærerskole, Institut for læring på Ilimafik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn) eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på grundlag af medlemstal pr. 1. januar i det år, delegeretmødet afholdes.

Stk. 4. Bestyrelsen deltager i delegeretmødet med stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen indkalder til delegeretmøde ved skriftligt med 4 ugers varsel at udsende foreløbig dagsorden for mødet samt formandens skriftlige beretning til tillidsrepræsentanterne.

Stk. 6. Tillidsrepræsentanterne på den enkelte professionshøjskole henholdsvis, erhvervsakademi, Den frie Lærerskole, Institut for læring på Ilimafik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastlægger proceduren for valg af delegerede.

Stk. 7. Tillidsrepræsentanterne skal indsende navne på de valgte delegerede samt forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på delegeretmødet, til DM’s sekretariat senest 14 dage før delegeretmødet.

Stk. 8. Den endelige dagsorden skal udsendes til de delegerede samt bestyrelsen senest 7 dage før delegeretmødet.

Stk. 9. Der afholdes ekstraordinært delegeretmøde efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 1/3 af landsklubbens tillidsrepræsentanter skriftligt fremsætter motiveret ønske herom. Der kan indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde med 4 ugers varsel. I hastesager kan indkaldelse dog ske med mindst 3 dages varsel.

Stk. 10. Delegeretmødet ledes af 2 på delegeretmødet valgte dirigenter og efter den af delegeretmødet vedtagne forretningsorden. Dirigenterne behøver ikke at være medlem af foreningen. DM’s sekretariat forestår referat.

Stk. 11. Dagsorden for de ordinære delegeretmøder skal indeholde følgende punkter:

1. Mødets åbning
2. Valg af dirigenter og stemmetællere
3. Navneopråb
4. Vedtagelse af forretningsorden
5. Formandens beretning
6. Indkomne forslag
7. Princip- og arbejdsprogram
8. Eventuelt

Stk. 12. Delegeretmødet er beslutningsdygtig, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger på delegeretmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt det begæres af mindst 1/3 af mødedeltagerne.

Stk. 13. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære delegeretmødet.
Tillidsrepræsentantmøder

§ 10. Der afholdes tillidsrepræsentantmøde om efteråret i de år, hvor der afholdes delegeretmøde. Der afholdes tillidsrepræsentantmøde forår og efterår i de år, hvor der ikke afholdes delegeretmøde.

Stk. 2. Tillidsrepræsentantmøderne består af de valgte tillidsrepræsentanter og suppleanter samt landsklubbens bestyrelse.

Stk. 3. På tillidsrepræsentantmødet drøftes landsklubbens politik på grundlag af en skriftlig og mundtlig redegørelse fra landsklubbens formand eller på baggrund af et oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Stk. 4. Tillidsrepræsentantmødet indkaldes med 4 ugers varsel med udsendelse af formandens skriftlige redegørelse eller skriftligt oplæg samt angivelse af en foreløbig dagsorden og mødeplan. Enhver tillidsrepræsentant kan få optaget en sag til drøftelse på mødet ved fremsendelse af skriftlig anmodning herom senest 14 dage før mødet. Endelig dagsorden og mødeplan udsendes senest 7 dage forud for mødet.

Stk. 5. Tillidsrepræsentantmødet ledes af landsklubbens bestyrelse. DM’s sekretariat forestår referat.

Samarbejde med medlemsforsamlinger

§ 11. Bestyrelsen kan indbyde arbejdsløse medlemmer til delegeretmødet, samt inddrage medlemmernes faglige foreninger og netværk i drøftelsen af forhold af særlig betydning for disse.

Tillidsrepræsentant og klub

§ 12. Tillidsrepræsentanten arbejder i henhold til DM’s regler for tillidsrepræsentanternes virke og har herunder til opgave at være bindeled mellem medlemmerne og landsklubbens bestyrelse samt medlemmerne af sektorbestyrelsen og DM’s hovedbestyrelse. Tillidsrepræsentanten forestår alle lokale medlemsdrøftelser.

Stk. 2. Medlemmerne på en arbejdsplads danner en klub med det formål at varetage medlemmernes fælles faglige ansættelses- og arbejdsmæssige interesser samt fremme samarbejdet med øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

Klubbens vedtægter skal indsendes til godkendelse i DM.

Vedtægtsændring

§ 13. Forslag til vedtægtsændring afgøres på et delegeretmøde og forelægges derefter til godkendelse for sektorbestyrelsen.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring kan vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte på delegeretmødet.

Stk.3. Forslag til vedtægtsændring skal fremsendes til landsklubbens tillidsrepræsentanter sammen med foreløbig dagsorden 4 uger før mødets afholdelse.

Ikrafttræden

§ 14. Denne vedtægt træder i kraft med virkning fra 1.5.2016

Godkendt af DM Videns bestyrelse den 20.5.2016