Til indhold

for DM Professionshøjskoler og erhvervsakademier

§ 1. Konstituering

Senest 15. januar efter nyvalg til bestyrelsen afholdes bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig på følgende måde:

1. Ordstyrer og valgleder

Bestyrelsens ældste medlem regnet efter bestyrelsesanciennitet er ordstyrer og leder valget.

2. Valg af formand

Kandidater til formandsposten opstilles ved mundtlig anmeldelse. På begæring fra et bestyrelsesmedlem skal dette dog ske ved skriftlig anmeldelse.

Efter kandidatopstillingen har de opstillede kandidater lejlighed til at kommentere deres kandidatur, jf. § 6.

Valget af formand sker ved skriftlig afstemning.

Hvis der opstilles flere end 2 kandidater, og ingen af dem opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.

Ved stemmelighed i omvalget foretages en mundtlig forhandling. Derefter gentages afstemningen. Ved fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

3. Valg af Næstformand

Valget af næstformand foregår i øvrigt som valg af formand, jf. punkt 2.

4. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af 4 medlemmer:

- formanden
- næstformanden
- samt to bestyrelsesmedlemmer.

Valget af det 3. og 4. medlem af forretningsudvalget foregår som valg af formanden, jf. punkt 2.

5. Genbesættelse

Udtræder formand, næstformand eller et medlem af FU, genbesættes posten efter reglerne i henholdsvis pkt. 2, 3 eller 4 på førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Valg af 2 medlemmer til Sektorbestyrelsen for Uddannelse, Forskning og Formidling 

Kandidater til sektorbestyrelsen opstilles ved mundtlig anmeldelse. På begæring fra et bestyrelsesmedlem skal dette dog ske ved skriftlig anmeldelse.

De 2 repræsentanter vælges ved almindelig valg.

Hvis der er opstillet flere end det nødvendige antal kandidater afholdes skriftlig afstemning.

Hvis 2 eller flere kandidater opnår stemmelighed gennemføres der en fornyet afstemning mellem disse. Ved stemmelighed i omvalget foretages en mundtlig forhandling. Derefter gentages afstemningen. Ved fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Der vælges to suppleanter efter samme fremgangsmåde.

7. Udpegning af to medlemmer og to suppleanter til sektorens arbejdsmarkedsudvalg

Der udpeges to medlemmer af sektorens arbejdsmarkedsudvalg. Det ene skal være ledighedsberørt og det andet i beskæftigelse.

Der udpeges en suppleant for hver af de to medlemmer.

Der anvendes samme fremgangsmåde som i pkt. 5.

§ 2. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har til opgave

- at effektuere bestyrelsens beslutninger,
- at koordinere bestyrelsens arbejde,
- selvstændigt at træffe beslutninger i sager, som ikke tåler udsættelse,
- at varetage opgaver, der ikke er tillagt andre udvalg.

stk. 2.

Forretningsudvalgsmøder indkaldes af formanden ved udsendelse af dagsorden, der tillige samtidig udsendes pr. e-mail til orientering for den samlede bestyrelse. Der tages et kort referat af hvert forretningsudvalgsmøde, der ligeledes umiddelbart efter referat af mødet er udformet udsendes pr. e-mail til den samlede bestyrelse.

§ 3. Bestyrelsens øvrige udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc-udvalg.

Møder i bestyrelsens udvalg finder sted på baggrund af en dagsorden, der udsendes til udvalgets medlemmer og udsendes til den øvrige bestyrelse til orientering.

Ved hvert udvalgsmøde tages et kort referat, der udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsens møder

Der afholdes normalt op til 9 bestyrelsesmøder om året.

stk. 2.

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis formanden, 1 forretningsudvalgsmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det.

stk. 3.

Formanden indkalder medlemmer til bestyrelsesmøde med normalt 7 dages varsel samtidig med, at der udsendes dagsorden, som ledsages af forberedende materiale i videst muligt omfang. De ordinære bestyrelsesmøders dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a. Godkendelse af referater
b. Nyt fra DM’s hovedbestyrelse, herunder kommentarer til referater fra møder i DM’s ledende organer.
c. Meddelelser fra formand, FU samt nedsatte udvalg.
d. Eventuelt.

stk. 4.

Medlemmer, som af tvingende grunde måtte være forhindret i at give møde, skal meddele dette til formanden og kan i givet fald skriftligt tilkendegive deres synspunkter til de foreliggende dagsordenspunkter.

stk. 5.

Formanden, næstformanden eller et andet medlem af forretningsudvalget leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder. FU kan udpege en anden mødeleder blandt bestyrelsesmedlemmerne. Mødelederen afgør, når en sag er behørigt drøftet, med mindre bestyrelsen ved stemmeflerhed træffer en anden afgørelse. Mødelederen formulerer de punkter, hvorom der eventuelt skal stemmes i en sag.

stk. 6.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

stk. 7.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I alle sager, hvor afstemninger har fundet sted, indføres stemmetallene for og imod samt antallet af eventuelle ”ikke-stemmer” i protokollen (referatet). Et mindretal, herunder et enkelt medlem, er berettiget til gennem en kort tilføjelse til protokollen (referatet) at få givet udtryk for sin afvigende mening samt sin stemmeafgivning angående en bestemt sag.

stk. 8.

Bestyrelsens beslutninger protokolleres i et mødereferat. Til yderligere belysning af de førte forhandlinger kan tillige hovedsynspunkter i forhandlingen refereres. Referatet gennemses af mødelederen og udsendes til bestyrelsens medlemmer og tillidsrepræsentanter normalt senest 10 dage efter mødets afholdelse. Endelig godkendelse af referatet sker på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5. Formanden

Formanden repræsenterer landsklubben udadtil, men kan bemyndige et andet medlem af bestyrelsen, i reglen næstformanden, til at føre forhandlinger i hans/hendes sted.

§ 6. Bestyrelsesmedlemmernes hverv

Bestyrelsesmedlemmer kan i reglen ikke pålægges hverv, som de ikke ønsker at påtage sig.

§ 7. Transport, time- og dagpenge

Efter DM’s gældende regler.

§ 8. Ændring af forretningsorden

Ændring af nærværende forretningsorden kan finde sted efter de almindelige regler for beslutning i bestyrelsen.

Vedtaget på møde 3. marts 2016 i bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier