Til indhold

Øvrige undervisningsinstitutioner

En sammensat skare af spredte medlemmer.

Øvrige undervisningsinstitutioner hører til blandt de talmæssigt største under Landsklubben for forskning og videregående uddannelse. Men den er også den mest "spraglede" med hensyn til de mange forskellige steder medlemmer af sektionen arbejder. Fælles for os - udover vi har en akademisk uddannelse - er, at vi på en eller anden måde arbejder med uddannelse.

Vore medlemmers arbejdspladser er af mange slags fra mellemstore og til meget små. På de 5 største arbejder halvdelen af medlemmerne og en meget stor andel af resten udgøres af arbejdssteder med under 5 medlemmer. Vi underviser i mange forskellige fag og emner lige fra naturfag, sprog, sociallovgivning, pædagogik og til sundhedsfag, hvis blot nogle af de mest udbredte skal nævnes. Men hermed er det også indirekte sagt, at vi udgør vores egen sektion 34, fordi ingen af de store underviserafdelinger i DM synes, at vi rigtig hører til hos dem.

Vi er kort sagt en meget broget skare - DM's "regnbuesektion" - af små og lidt større magisterarbejdspladser med hver vores særlige vilkår, opgaver og faglige problemstillinger. Og det er karakteristisk, at en flerhed af vore medlemmer er meget spredt og isolerede - ofte uden lokaloverenskomst eller aftale og uden tillidsmandsdækning.

Dette er baggrunden for, at det udover på et meget generelt plan er og har været meget vanskeligt at føre konkrete fagpolitiske initiativer igennem. I det arbejde er sektionens bestyrelse meget afhængig af fællesskabet dels i DM Sektor for Uddannelse, forskning og formidling - DM Viden, og dels i den ovenfornævnte landsklub og af medarbejderne i DM's sekretariat.

 • Vedtægt for den landsdækkende klub Øvrige undervisningsinstitutioner

  § 1
  Sektionen virker inden for rammerne af bestemmelserne i vedtægten for Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse (landsklubben).

  § 2
  Sektionen omfatter medlemmer af DM, der har deres hovedbeskæftigelse ved undervisning, og som ikke er optagelsesberettigede i andre af DMs sektorer eller sektioner. Endvidere omfatter sektionen medlemmer af DM, der i henhold til § 5 i DMs vedtægter har ladet sig overflytte til sektionen eller har valgt et associeret medlemskab af sektionen uden valgret og opstillingsret.

  § 3
  Sektionens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og at varetage deres faglige interesser i forhold til arbejdspladsen, landsklubben og DMs styrende organer.

  § 4
  Sektionen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt sektionens ordinære medlemmer, jfr. DMs vedtægter §§ 8 og 9.

  Stk. 2. Sektionsbestyrelsen udpeger af sin midte en formand, der koordinerer bestyrelsens arbejde og er hovedansvarlig for kontakten til DM.

  Stk. 3. Sektionsbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse, jfr. § 5, stk. 2 i landsklubbens vedtægt.

  § 5
  Valg til sektionens bestyrelse foranstaltes af den afgående bestyrelse. Valget skal sikre hvert ordinært medlem direkte valgret og valgbarhed. Valget gennemføres ved urafstemning blandt sektionens ordinære medlemmer.

  Stk. 2. Sektionsbestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Valget afholdes i de år, hvor der ikke er valg til DMs hovedbestyrelse.

  § 6
  For at varetage sektionens formål, jfr. § 2 í vedtægten, kan bestyrelsen indkalde tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og medlemmer til møder om aktuelle spørgsmål.

  § 7
  Med henblik på at opfylde sektionens formål kan sektionsbestyrelsen desuden etablere samarbejde såvel med andre DM-organer som med andre foreninger for akademiske medarbejdere på de undervisningsinstitutioner, hvor sektionens medlemmer arbejder.

  § 8
  Sektionens vedtægter vedtages i sektionsbestyrelsen og forelægges herefter til godkendelse i bestyrelsen for Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse.

  Stk. 2. Bestyrelsen for sektionen kan beslutte at sende ændringsforslag til vedtægterne til urafstemning blandt sektionens medlemmer.

  § 9
  Denne vedtægt er vedtaget i Sektion 34's bestyrelse 20.4.2006

  Godkendt af bestyrelsen for Sektoren for forskning og videregående uddannelse den 25. april 2006.

  Opdateret 08. maj 2006