Til indhold

Navigationsskoler og maritime uddannelsescentre

Her kan du læse vedtægterne for den landsdækkende klub for navigationslærere samt finde informationer om klubbens medlemmer.

Formand

Signe Jensen
SIMAC Svendborg
Telefon: 72 21 56 71
Mail: sje@simac.dk

Næstformand

Jan Møller Jensen
Marstal Navigationsskole
Telefon: 61 11 48 16
Mail: janm@marnav.dk

Ordinære medlemmer

Lisbeth Skræ
SIMAC Svendborg
Telefon: 72 21 56 97
Mail: lis@simac.dk

Mogens Kofoed Larsen
Marstal Navigationsskole
Telefon: 24 45 10 75
Mail: kofoedlarsen@mail.dk

Suppleant

Dorte Olbæk
SIMAC Svendborg
Telefon: 72 21 56 55
Mail: doh@simac.dk

Opdateret 21/09/2020

 • Vedtægter for den landsdækkende klub for navigationslærere

  § 1
  Klubben virker indenfor rammerne af Landsklubben for forskning og videregående uddannelses vedtægter (herefter kaldet Landsklubben.)

  § 2
  Klub 49 omfatter medlemmer af DM, som har hovedbeskæftigelse ved undervisning og/eller pædagogisk administrativt arbejde på navigationsskoler og maritime uddannelsescentre.

  § 3
  Klub 49’s formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, at varetage disses interesser i forhold til arbejdspladsen, Landsklubben og til DM’s ledende organer.

  § 4
  Klub 49 ledes af en bestyrelse på op til 4 medlemmer, der vælges ved direkte valg af blandt klubbens ordinære medlemmer. Tillidsrepræsentanten fra den enkelte arbejdsplads opfordres til at blive kandidat til bestyrelsesvalget. Bestyrelsen vælges ved urafstemning finder sted samme år som der er valg til sektorbestyrelsen.

  Stk. 2. Anmeldelse af kandidater til bestyrelsesvalg skal ske skriftligt til Dansk Magisterforenings sekretariat. Meddelelse om kandidatanmeldelsen udsendes til medlemmer med angivelse af sidste frist for indsendelse. Bestyrelsen må efter udløbet af denne frist supplere med kandidater, hvis antallet af anmeldte ikke er mindst så stort som antallet af de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

  Stk. 3. Stemmesedler udsendes med kandidaternes navne opført alfabetisk med angivelse af ansættelsessted. Endvidere angives sidste frist for indsendelse.

  Stk. 4. Ved valget kan hvert medlem afgive stemme på højst så mange kandidater, som skal vælges, og der kan højst afgives én stemme pr. kandidat.

  Stk. 5. Klubbens bestyrelse udpeger 2 repræsentanter til Landsklubbens bestyrelse.

  Stk. 6. Den nyvalgte bestyrelses funktionsperiode begynder den næstfølgende 1. januar. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, sekretær og kasserer.

  Stk. 7. Alle ovennævnte valg gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted.

  § 5
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 2. Klub bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres referat.

  § 6
  Klubbestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder for klubbens medlemmer.

  Klubbestyrelsen kan indkalde til tillidsmandsmøder.

  Medlemsmøder og tillidsmandsmøder indkaldes normalt med mindst 8 dages varsel. På medlemsmøder og tillidsmandsmøder kan der vedtages henstillinger, der af klubbestyrelsen videregives til DM's ledende organer.

  § 7
  Forslag om ændring af klubbens vedtægter behandles på et bestyrelsesmøde og sendes derefter til urafstemning blandt klubbens medlemmer. Den vedtagne vedtægt forelægges derefter Sektorbestyrelsen til godkendelse.

  § 8
  Vedtægten er vedtaget i klubben 28. august 2015.

  § 9
  Ikrafttræden
  Disse vedtægter er godkendt på bestyrelsesmødet i Sektoren for uddannelse, forskning og formidling, DM Viden, 1. september 2015 og træder i kraft 1. januar 2016.