Til indhold

Vedtægt for den landsdækkende klub for musikkonservatorierne

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Landsklubben for Musikkonservatorier.

§ 1.
Konservatorieklubben virker inden for rammerne af bestemmelserne i vedtægterne for Landsklubben for forskning og videregående uddannelse samt vedtægterne for Sektoren for uddannelse forskning og formidling – DM Viden.

§ 2.
Konservatorieklubben er medlem af Landsklubben for forskning og videregående Uddannelse.

§ 3.
Konservatorieklubben omfatter de DM-medlemmer, der er ansat som underviser ved et af de danske musikkonservatorier.

§ 4.
Konservatorieklubbens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og varetage deres interesser i forhold til deres arbejdsplads, Landsklubben, sektoren samt DM's ledende organer.

§ 5.
Konservatorieklubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Én fra hvert konservatorium. Hvert medlem har en suppleant.

Samtlige tillidsrepræsentanter og suppleanter inviteres til møderne og modtager referat.

§ 6.
Konservatorieklubbens bestyrelse vælges for en 3-årig periode, der følger DM's valg til øvrige organer.

§ 7.
Konservatorieklubbens bestyrelse konstituerer sig ved valgperiodens første møde og vælger af sin midte formand og næstformand.

§ 8.
Konservatorieklubbens bestyrelse udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Landsklubben for forskning og videregående uddannelse.

§ 9.
Konservatorieklubbens bestyrelse indkaldes med mindst 1 uges varsel af for-manden, når der foreligger sager til behandling.

Såfremt 2 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde inden 14 dage efter anmodningen er fremsat.

§10.
Konservatorieklubbens bestyrelse kan indkalde til medlemsmøder for alle Konservatorieklubbens medlemmer, eller møder for medlemmerne på et enkelt konservatorium, normalt med mindst 14 dages varsel.

Nærværende vedtægt er godkendt af Konservatorieklubbens bestyrelse den 11. januar 2017 og af bestyrelsen for Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse den 23. februar 2017.