Gå til sidens indhold

Vedtægter for Højskolernes Lærerforening

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Højskolernes Lærerforening.

§ 1.
Sektionens navn er: Højskolernes Lærerforening (HL)

§ 2.
Sektionens formål er, inden for rammerne af DM (Dansk Magisterforenings) vedtægter, at virke til gavn for medlemmernes løn - og ansættelsesforhold samt formidle fagligt og pædagogisk samarbejde med andre organisationer.

§ 3.
Medlem af sektionen er ethvert medlem af DM, der er lærer eller forstander ved danske folkehøjskoler.

§ 4.
Sektionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges ved urafstemning i november i ulige år. Stemmesedler udsendes senest 1 uge efter generalforsamlingen. Stemmesedlerne udformes således, at der kan stemmes på op til 7 kandidater. Stemmesedlerne skal være returneret til DM’s sekretariat senest 2 uger efter generalforsamlingen.
DM’s sekretariat forestår optællingen.

§ 5.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter valget med valg af formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal mindst 4 af medlemmerne være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året. Mødeindkaldelse med dagsorden skal på formandens foranledning ske skriftligt med 1 uges varsel.

Bestyrelsesmøder skal indvarsles, når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer overfor formanden skriftligt anmoder herom.

§ 6.
Medlemmer, der ønsker at opstille som kandidater til sektionsbestyrelsen skal senest på generalforsamlingen indgive en kandidatanmeldelse med mindst 5 medlemmers underskrift (stillere) samt egen underskrift på, at de er villige til at modtage valg. Anmeldelsen kan også sendes til DM’s sekretariat senest 1 uge før generalforsamlingen. Hvis færre end 7 kandidater er opstillet kan bestyrelsen beslutte at supplere sig med interesserede medlemmer af sektionen.

§ 7
Generalforsamlingen for alle medlemmer afholdes hvert år inden d. 30. november. Tid og sted bekendtgøres mindst 4 uger før.

Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om sektionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år.
3. Fremtidigt arbejde.
4. Særlige emner/temaer, der ønskes drøftet.
5. Evt. ændring af vedtægter.
6. Eventuelt.

Emner fra medlemmer til pkt. 4 på dagsordenen eller vedtægtsændringsforslag skal skriftligt være fremsendt til sektionsbestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden og skriftlig beretning samt evt. ændringsforslag til vedtægter skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, eller skal afholdes senest 1 måned efter at mindst 25 medlemmer har krævet en sådan afholdt.

§ 8.
Vedtægtsændring kan kun finde sted på en generalforsamling. Der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringer godkendes af DM.

Vedtægterne er godkendt 8. november 2008 på generalforsamlingen på Egmont Højskole