Gå til sidens indhold

Bestyrelse og vedtægt

Bestyrelse og vedtægt for Klubben for lærere ved sprogcentre.

Formand

Birger Sørensen
Vejle Kommune
T: 60 73 50 28
M: birger.sorensen@hotmail.com

Ordinære medlemmer

Christina Bergman Sommer
Brøndby Kommune
M: christina.sommer@bergman.dk

Elvira C. Sørensen
Telefon: 60 73 77 48
Mail: elvirasc@hotmail.com

Maria Rehling Refer
T: 33 24 52 62
M: mariarefer@hotmail.com

Opdateret 17. april 2019

 • Vedtægt

  §1.
  Klubbens navn er Klubben for lærere ved sprogcentre

  §2.
  Klubbens formål er inden for rammerne af DM at varetage medlemmernes tjenstlige og faglige interesse.

  §3.
  Klubben er underlagt de for klubben gældende bestemmelser i sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling – DM Viden samt Landsklubben Forskning og Videregående uddannelse.

  §4.
  Som medlem af klubben optages personer der er ansat som lærere i dansk som 2. sprog for voksne i henhold til lov om indvandrerundervisning samt ledige i faget. Undtaget herfra er personer, der primært er ansat til at varetage administrativt arbejde.

  Stk. 1. Medlemmer der ønsker tilknytning til sektionen, associeres til denne. Associerede medlemmer modtager generelt informationsmateriale, som udsendes af sektionen. Associerede medlemmer er uden valgret og opstillingsret, jf. DMs vedtægt § 5 stk. 1 og 2.

  Stk. 2. Ledighedsberørte medlemmer, som ønsker tilknytning til områdes ansættelsesområder, kan blive medlemmer af sektionen

  §5.
  Sektionen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges direkte af medlemmerne i klubben. Desuden vælges op til 3 suppleanter.

  Stk. 1. Anmeldelse af kandidater til bestyrelsesvalg skal ske skriftligt til DM's sekretariat og være underskrevet af mindst 5 medlemmer. Meddelelse om kandidatanmeldelsen udsendes til medlemmerne via Magisterbladet med angivelse af sidste frist for indsendelse. Bestyrelsen må efter udløbet af denne frist supplere med kandidater, hvis antallet af anmeldte ikke er mindst så stort som antallet af de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der skal vælges.

  Stk. 2. Stemmesedler udsendes med kandidaternes navne opført alfabetisk med angivelse af ansættelsesstedet. Endvidere angives sidste frist for indsendelse.

  Stk. 3. Ved valget kan hvert medlem højst afgive en stemme pr. anmeldt kandidat.

  Stk. 4. Kandidaterne indtræder i den rækkefølge, som deres opnåede stemmetal angiver.
  I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

  Stk. 5. Ved mandatledighed indtræder den suppleant, der har højst stemmetal, for resten af valgperioden.

  Stk. 6a. Den nyvalgte bestyrelses funktionsperiode begynder den næstfølgende 1. januar.
  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som tilsammen udgør sektionens forretningsudvalg, evt. suppleret med yderligere ét bestyrelsesmedlem.

  Stk. 6b. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Landsklubben for forskning og videregående uddannelse. Udpegningen sker i de år, hvor der er valg i Sektorbestyrelsen, og tiltrædelse sker 1. januar i det efterfølgende år. Valgperioden er på 3 år.

  Stk. 6c. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til Sektion 3, undervisere i dansk som andetsprog under Uddannelsesforbundet. Udpegningen sker i de år, hvor der er valg til Sektorbestyrelsen, og tiltrædelse sker 1. januar i det efterfølgende år. Valgperioden er 3 år.

  Stk. 7. Valgåret vælger bestyrelsen blandt medlemmerne en valgkomite bestående af 3 medlemmer og 1 suppleant. Valgkomiteen optæller stemmer og afgør i øvrigt alle tvivlsspørgsmål vedr. valgforberedelse, udsendelse af stemmesedler samt offentliggørelse af valgresultat.

  Stk. 8. Alle ovennævnte valg gælder for 3 år.

  §6.
  Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder, hvor samtlige klubbens medlemmer har adgang, taleret og stemmeret.

  Stk. 1. Der indkaldes til ordinært medlemsmøde med 1 måneds varsel i efteråret. Bestyrelsen udsender samtidigt med mødeindkaldelsen en foreløbig dagsorden.

  Medlemmerne kan indsende forslag, der ønskes behandlet, senest 14 dage før mødet, hvorefter dagsordenen udsendes endelig.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan derudover indkalde til medlemsmøder og skal indkalde til sådanne, hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Sådanne medlemsmøder indkaldes normalt med 14 dages varsel inden 1 måneds forløb.

  Stk. 3. Medlemsmødet fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 4. Der søges opbygget et net af kontaktpersoner, som medlemmerne på de enkelte arbejdspladser har valgt med simpelt flertal. Disse kontaktpersoner har til opgave at forestå lokale medlemsdrøftelser og være bindeled mellem medlemmerne og klubbens bestyrelse.

  §7.
  Forslag til vedtægtsændring behandles på et medlemsmøde og sendes til urafstemning blandt klubbens medlemmer, hvor det kan vedtages med simpelt flertal og sendes til godkendelse i bestyrelsen for Sektoren DM Viden

  §8.
  Bestyrelsen kan efter forelæggelse på et medlemsmøde sende andre spørgsmål til urafstemning.

  Godkendt på bestyrelsesmødet i DM Viden den 18. maj 2017.