Gå til sidens indhold

Forretningsorden

for Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse

1. Vedtægtsmæssig baggrund og formål
Forretningsordenen for Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse er fastsat i henhold til § 5, stk. 3 i landsklubbens vedtægter (vedtaget af landsklubbens bestyrelse den 7. april 2005).

Dens formål er at sikre en åben, demokratisk og hensyntagende mødeafvikling og en konsekvent sagsopfølgning.

2. Mødekalender
1. Landsklubbens bestyrelse fastsætter en mødekalender vedr. ordinære møder/seminarer for et år ad gangen. Mødekalenderen vedtages ved et af årets afsluttende møder.
Mødekalenderen kan til enhver tid ændres ved beslutning i landsklubbens bestyrelse ved et bestyrelsesmøde.

2. Ekstraordinære møder i bestyrelsen afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, og indkaldes til senest 10 dage efter, at anmodningen er fremsat.

3. Mødeindkaldelse
1. Alle møder indkaldes skriftligt. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden og skal være medlemmerne af landsklubbens bestyrelse i hænde senest 6 dage før mødets afholdelse.

2. Formanden for landsklubben er ansvarlig for indkaldelsen til bestyrelsens møder.

3. Hvis en sag skønnes af presserende vigtighed, kan formanden lade den afgøre ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til medlemmerne af bestyrelsen

4. Dagsorden
1. Mødets dagsorden fastsættes af formanden, under dennes forfald af næstformanden.
Hvis både for- og næstformand har forfald, sker fastsættelsen af det medlem, hvis anciennitet i bestyrelsen er størst.

2. Sager, som forelægges landsklubbestyrelsen til afgørelse, skal normalt være ledsaget af en kort sagsbeskrivelse, bilag eller lignende.

5. Mødedeltagere
1. Landsklubbens sekretær deltager i alle rådets møder med taleret, men uden stemmeret.

Sekretæren fungerer som referent og klubbens kontakt til Dansk Magisterforenings sekretariat.

6. Mødeledelse
1. Landsklubbestyrelsens møde ledes af dets formand, i dennes fravær af næstformanden. Hvis både for- og næstformand har forfald, overgår mødeledelsen til det medlem, der har størst anciennitet i bestyrelsen.

Den fungerende formand påser efter mødet, at de trufne beslutninger effektueres.

2. Afbud til et bestyrelsesmøde meddeles sekretariatet. Hvert medlem er selv ansvarlig for at indkalde og orientere en suppleant.

Et medlem, der er forhindret i fremmøde, kan skriftligt tilkendegive sine synspunkter til den foreliggende dagsorden.

3. Hvis èt medlem anmoder derom, skal afstemning i bestyrelsen ske skriftligt.

7. Referat
1. Der tages referat af landsklubbestyrelsens mødeforhandling og beslutninger. Referatet gennemses af mødeledelsen og udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse.

2. Et medlem har ret til at få et særstandpunkt eller synspunkt, som er blevet fremført på mødet, ført til referat.

3. Indsigelse mod referatet kan indsendes til sekretariatet, men skal fremkomme senest på næste møde, hvor endelig godkendelse finder sted.

8. Bemyndigelser
1. Landsklubbestyrelsen kan bemyndige formanden eller bestyrelsens forretningsudvalg til at afgøre bestemte sager, ligesom bestyrelsen ved bemyndigelse til sekretariatet kan bestemme, at dette skal varetage særligt definerede opgaver.

2. Formanden eller i dennes fravær en af bestyrelsen bemyndiget person er normalt landsklubbens talsmand over for hovedbestyrelse, repræsentantskab og sekretariat i spørgsmål, der er fælles for sektionerne.

9. Ændring af forretningsorden
Nærværende forretningsorden kan ændres i overensstemmelse med beslutning i landsklubbens bestyrelse. Det sker på baggrund af skriftligt ændringsforslag og med et flertal på mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer.

Ovenstående forretningsorden er vedtaget på landsklubbestyrelsens møde den 7. april 2005.

Opdateret 14. september 2005