Gå til sidens indhold

Løntillæg

På nogle forsknings- og kulturinstitutioner er der aftalt faste tillæg for ansatte i bestemte stillinger, på andre skal alle løntillæg forhandles ved ansættelsen.

Medlemmerne i DM Forskning & Formidling kan med hensyn til løntillæg inddeles i tre grupper:

 1. Medlemmer ansat ved en statslig institution, hvor det i overenskomsten er aftalt, at de ved ansættelsen i nogle stillinger har krav på et tillæg. Disse tillæg kaldes faste.
 2. Medlemmer ansat ved en institution, hvor der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten er indgået en forhåndsaftale.
 3. Medlemmer ansat ved en institution, hvor der ikke på forhånd er aftalt tillæg.
 • Gruppe 1

  1) Den første gruppe omfatter medlemmer ansat ved dels de statslige arkiver, biblioteker og museer, fx Rigsarkivet, Statsbiblioteket og Statens Museum for Kunst, dels enkelte andre statslige institutioner som fx Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Statens Serum Institut. Der ydes tillæg ved ansættelsen i stillinger som bl.a. forsker, seniorforsker og seniorrådgiver. En del andre stillinger er ikke omfattet af ordningen med faste tillæg, men falder ind under den tredje gruppe nedenfor.

  Du kan hos tillidsrepræsentanten eller i DM’s sekretariat få oplyst, om den stilling, du er ansøger til, er omfattet af en ordning med faste tillæg.

 • Gruppe 2

  2) Den anden gruppe omfatter bl.a. medlemmer, der er ansat ved hospitaler i stillinger som hospitalsfysiker. Da forhåndsaftaler vedrører medlemmerne på en enkelt institution, er tillægsbeløbene forskellige alt efter, på hvilket hospital der er indgået en aftale, om end der dog er visse fællestræk. Der findes kun sådanne aftaler ved et mindre antal hospitaler, bl.a. Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Aarhus Sygehus og Herlev Hospital.

  Der er indgået forhåndsaftaler ved enkelte andre institutioner som f.eks. Statens Serum Institut, hvor aftalen bl.a. udbygger ordningen med faste tillæg, som medlemmerne dér får, når de er ansat i de stillinger som f.eks. forsker eller seniorforsker. Også ved enkelte kommunale, selvejende eller foreningsejede museer er der indgået forhåndsaftaler, nogle begrænset til alene at vedrøre f.eks. hvervet som tillidsrepræsentant.

  Du kan hos tillidsrepræsentanten eller i DM’s sekretariat få oplyst, hvorvidt der ved den institution, som du søger ansættelse ved, er indgået en forhåndsaftale.

 • Gruppe 3

  3) Den tredje gruppe omfatter medlemmer ansat i stillinger, hvortil der ikke er knyttet faste tillæg i kraft af overenskomsten eller en forhåndsaftale, men hvor tillæg kan forhandles ved ansættelsen og ved de årlige lønforhandlinger. Det drejer sig om en del medlemmer på de statslige arkiver, biblioteker og museer, andre statslige institutioner samt kommunale, selvejende eller foreningsejede arkiver og museer. Også de medlemmer, der som hospitalsfysikere er ansat på et hospital uden en forhåndsaftale, hører hjemme i denne gruppe.

  Du kan hos tillidsrepræsentanten eller i DM’s sekretariat få oplyst, hvilke vilkår der gælder den stilling, du er ansøger til.

 • En aktiv lønpolitik

  DM ønsker at føre en aktiv lønpolitik. Her er nogle redskaber til, hvordan du kan gøre din lønpolitik mere aktiv – du kan ikke anvende redskaberne alene, men kun i samråd med DM’s sekretariat.

  Hvis en tillidsrepræsentant ikke kan nå et tilfredsstillende resultat i forbindelse med en lønforhandling, er der mulighed for at videreføre forhandlingen i det såkaldte faseforhandlingssystem, hvor DM og arbejdsgiverparterne bliver inddraget.

  Hvis uenigheden går på, om der skal ydes et tillæg, som fremgår af overenskomsten, kan DM indkalde til mæglingsmøde og efterfølgende anlægge en faglig voldgift mod arbejdsgiverparten.

  Er det særlig vanskeligt for tillidsrepræsentanten at opnå et rimeligt tillæg, kan det være nødvendigt at overveje, om der skal varsles blokade af stillingen og i særlige tilfælde strejke. Overenskomsten giver dog kun mulighed for at varsle blokade og/eller strejke i specifikke situationer, der beror på, om vedkommende stilling kan opfattes som en såkaldt særstilling.