Til indhold

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Landsklubben for Forskning og Formidling.

Navn og formål

§ 1
Navnet er Landsklubben for Forskning & Formidling (LFF).

§ 2
Landsklubbens formål er at varetage og fremme landsklubmedlemmernes arbejdsmæssige og faglige interesser i overensstemmelse med DM's formål og de retningslinjer, der er udstukket af Kongressen og Hovedbestyrelsen, jf. DM's Vedtægt af april 2015, § 3.

Medlemskab

§ 3
Landsklubben følger bestemmelserne i DM's Vedtægt af april 2015, § 4.

Medlemmerne og deres rettigheder

§ 4
Bestemmelser om medlemmernes rettigheder og pligter fremgår af DM's Vedtægt af april 2015, § 5.

§ 5
Landsklubbens medlemmer er i Landsklubben valgbare og stemmeberettigede ved valg til

  • Klubbestyrelser (arbejdspladsklubber, regionale klubber og landsdækkende klubber)
  • Hovedbestyrelsen
  • Kongressen

§ 6
Ethvert medlem i Landsklubben kan henvende sig til Landsklubbestyrelsen og/eller de landsdækkende klubbestyrelser i spørgsmål, der vedrører DM's formål.

Stk. 2
Landsklubben besvarer sådanne henvendelser skriftligt.

Organisation
§ 7
Landsklubben omfatter et antal landsdækkende klubber, hvorunder der kan oprettes arbejdspladsklubber og regionale klubber.

Stk. 2 Ved etableringen af Landsklubben omfatter den følgende landsdækkende klubber med hver deres bestyrelse

  • Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND)
  • Den landsdækkende Klub for de teknisk-naturvidenskabelige Forskningsinstitutioner (TEK-NAT-Klubben)
  • Den landsdækkende Klub for de sundhedsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (SUND-Klubben)

Stk. 3 Landsklubbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal beslutte at oprette yderligere landsdækkende klubber med hver deres bestyrelse.

§ 8
De enkelte arbejdspladsklubbers, brancheklubbers, regionale klubbers og landsdækkende klubbers vedtægter og økonomiske råderum godkendes af Sektorbestyrelsen, idet dog arbejdspladsklubbernes økonomiske råderum fastlægges af Hovedbestyrelsen.

Valg til Landsklubbestyrelsen

§ 9
Valg til Landsklubbestyrelsen igangsættes af Landsklubbestyrelsen i forhold til de landsdækkende klubbestyrelser samtidig med valgene til Sektorbestyrelser og Hovedbestyrelse.

Stk. 2 Valgperioden er tre (3) år med tiltrædelse den 1. januar efter afholdelsen af valget.

§ 10
De landsdækkende klubbestyrelser udgør hver især valgkredse og er efter deres respektive medlemstal som opgjort seks måneder før afholdelsen af valget forholdsmæssigt repræsenteret i Landsklubbestyrelsen, således at hver af klubbestyrelserne er repræsenteret med mindst et (1) medlem.

§ 11
Antallet af medlemmer og suppleanter i hver enkelt landsdækkende klub er fastlagt i den enkelte klubvedtægt.

Repræsentation i Sektorbestyrelsen

§ 12
Landsklubbestyrelsen udpeger to (2) medlemmer og to (2) suppleanter som medlemmer af Sektorbestyrelsen.

Stk. 2 Medlemmerne og suppleanterne udpeges hvert 3. år samtidig med valget til Formand og Hovedbestyrelse og tiltræder den 1. januar i året efter valget.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted i til og med tre (3) gange.

Valg til Hovedbestyrelsen

§ 13
Landsklubbestyrelsen opstiller i samråd med de landsdækkende klubbestyrelser Landsklubbens kandidater og suppleanter ved det direkte valg til Hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Opstillingen af kandidater ved valget til Hovedbestyrelsen koordineres med de øvrige landsklubbestyrelser i Sektorbestyrelsen,

Stk. 3 Valgperioden er tre (3) år med tiltrædelse den 1. januar efter afholdelsen af valget.

§ 14
Genvalg kan finde sted i til og med tre (3) gange.

Valg til Kongressen

§ 15
Valg af delegerede til Kongressen foranstaltes af Sektorbestyrelsen efter valget af Formand og medlemmer af Hovedbestyrelsen og Sektorbestyrelsen.

Stk. 2 Valgperioden er tre (3) år.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

§ 16
Med de enkelte landsklubber som valgkredse opgøres medlemstallet i hver enkelt landsklub seks måneder forud for valget, idet antallet af pladser som delegeret fordeles forholdsmæssigt efter valgkredsenes medlemstal.

Stk. 2 Der kan vælges et antal suppleanter svarende til antallet af delegerede

Stk. 3 Dersom en kongresdelegerets medlemskab af en sektor ophører, udtræder den pågældende straks af Kongressen, og suppleanten indtræder, idet der samtidig vælges en ny suppleant for den resterende valgperiode, såfremt der inden for denne periode afholdes ordinær og/eller ekstraordinær samling af kongressen.

§ 17
Bestemmelserne i de landsdækkende klubvedtægter §§ 14-17 vedrørende opstilling og valg af kandidater til Landsklubbestyrelsen finder anvendelse ved opstilling og valg til Kongressen.

Landsklubbestyrelsen, dens sammensætning, konstitution og udvalgsstruktur

§ 18
Landsklubben ledes af en bestyrelse med dé hverv, som er beskrevet i DM's Vedtægt af april 2015, § 8, stk. 7.

§ 19
Landsklubbestyrelsen (LBFF) består af til og med 14 medlemmer, fordelt forholdsmæssigt efter de landsdækkende klubbers medlemstal, dog med mindst et (1) medlem fra hver bestyrelse for de landsdækkende klubber, jf. § 10 ovenfor.

Stk. 2 Valgperioden er tre (3) år med tiltrædelse den 1. januar efter afholdelsen af valget.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

§ 20
Tre (3) af de til og med 14 medlemmer af Landsklubbestyrelsen kan være ledighedsberørte medlemmer af Landsklubben.

Stk. 2 Ét (1) medlem blandt de ledighedsberørte medlemmer udpeges som medlem af Sektorbestyrelsens Arbejdsmarkedsudvalg, jf. Vedtægt af 22. juni 2015 for Sektoren for Uddannelse, Forskning & Formidling, § 11, stk. 1 og § 12.

§ 21
Beregningsmåden ved fordelingen af pladserne i Landsklubbestyrelsen fremgår af Bilag 1 af 4. november 2015 til nærværende Vedtægt.

§ 22
Det eller de medlemmer, der opnår valg til Hovedbestyrelsen, og som er opstillet på en kandidatliste med tilhørsforhold i Landsklubben, tilforordnes Landsklubbestyrelsen, såfremt vedkommende ikke i forvejen er medlem af Landsklubbestyrelsen.

Stk. 2 Tilforordnede hovedbestyrelsesmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

§ 23
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand ved begyndelsen af valgperioden. Opstilles der to (2) eller flere kandidater til de to hverv, afgøres valget i henhold til § 24 nedenfor.

Stk. 2 Suppleanten fra dén landsdækkende klubbestyrelse, som Formanden repræsenterer, indtræder som medlem af Landsklubbestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg (FU), som består af Formand, Næstformand og ét (1) medlem valgt af og blandt Landsklubbestyrelsens medlemmer.

Stk. 4 Bestyrelsen nedsætter endvidere et Kommunikationsudvalg, der sammensættes af fire (4) medlemmer valgt af og blandt Landsklubbestyrelsens medlemmer. Det ene af de fire medlemmer er Landsklubbestyrelsens Formand.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte yderligere permanente og/eller situationsbestemte udvalg.

Beslutninger og afstemninger

§ 24
Landsklubbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af Bestyrelsens medlemmer eller deres suppleanter er til stede.

Stk. 2 Et beslutningsforslag er vedtaget, når flere stemmer afgives for end imod forslaget. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Landsklubbestyrelsens forretningsorden

§ 25
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Vedtagelse og ændring af Vedtægten

§ 26
Vedtægten godkendes af Sektorbestyrelsen.

§ 27
Vedtægten kan foreslås ændret, såfremt to tredjedele af Landsklubbestyrelsens medlemmer er enige om ændringen eller ændringerne.

Stk. 2 Såfremt der ikke opnås to tredjedeles flertal for et eller flere ændringsforslag, bortfalder forslaget eller forslagene.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 28
Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2 Nærværende Vedtægt godkendes af Hovedbestyrelsen, således at Landsklubbestyrelsen kan udpege sine medlemmer af Sektorbestyrelsen for Uddannelse, Forskning & Formidling og af Arbejdsmarkedsudvalget inden for de frister, som er fastsat i valgbekendtgørelsen.

Vedtaget af Bestyrelsen for Sektoren for Forskning & Formidling den 6. juni 2015

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 31. august 2015