Gå til sidens indhold

Forretningsorden

Landsklubbestyrelsen, Forretningsudvalget og Kommunikationsudvalget.

Udvalgsstruktur

§ 1
Landsklubbestyrelsen (LBFF) nedsætter et forretningsudvalg (FU) som beskrevet i Landsklubvedtægten af 6. juni 2015, § 23, stk. 3.

Stk. 2 LBFF nedsætter endvidere et kommunikationsudvalg, der forestår redaktionen af det digitale blad DM NATUR & KULTUR og Landsklubbens hjemmeside. Kommunikationsudvalget (KU) kan varetage andre kommunikative opgaver, der af LBFF henlægges til Udvalget. Bestyrelsens formand er født medlem; til Udvalget vælger Bestyrelsen af sin midte tre (3) medlemmer.

Stk. 3 LBFF kan i øvrigt nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Møder og deltagelsen heri

§ 2
Ordinære møder i LBFF fastlægges årligt i november eller december på grundlag af et forslag udarbejdet af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 2 Ekstraordinære møder i LBFF afholdes, såfremt formanden eller i dennes fravær næstformanden finder anledning hertil, eller såfremt mindst tre (3) medlemmer af Bestyrelsen anmoder herom med forslag til dagsorden. Senest 10 dage efter, at anmodningen er fremsat, afholdes mødet.

§ 3
Møder i FU afholdes, såfremt formanden eller i dennes fravær næstformanden skønner, at der foreligger sager af særligt hastende karakter, eller at det er påkrævet at forberede sager til LBFFs møder, og når LBFF har bemyndiget FU til at træffe afgørelser.

§ 4
Forfald meddeles Landsklubformanden og Sekretariatet senest tre (3) arbejdsdage forud for afholdelsen af såvel møder i LBFF og i FU som bestyrelsesseminarer.

Stk. 2 Det påhviler de(t) medlem(mer), som har forfald, at orientere vedkommende suppleant(er) herom.

§ 5
Møderne i FU er åbne for andre medlemmer af LBFF. Sådanne medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

§ 6
Den sekretariatsmedarbejder, som bistår LBFF med behandlingen af dagsordenspunkterne, har ret til at udtale sig, men ikke stemmeret.

§ 7
LBFF eller formanden kan invitere gæster til at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen. Gæster har ikke stemmeret, men ret til at udtale sig.

§ 8
Hvervet som ordstyrer under LBFFs møder og som suppleant for ordstyreren går efter efternavne på omgang blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2 Det påhviler formanden eller i dennes fravær næstformanden at konkludere ved afslutningen af det enkelte dagsordenspunkt.

Stk. 3 Formanden eller i dennes fravær næstformanden påser, at Bestyrelsens beslutninger efterleves.

Stk. 4 Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder møderne i FU og KU. I KU ledes møderne ved formandens fravær af ét af de øvrige tre medlemmer.

Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag

§ 9
Indkaldelse til ordinært møde i LBFF, til FU og til bestyrelsesseminarer skal med dagsorden og tilhørende bilag normalt være afsendt elektronisk til medlemmerne og deres suppleanter senest fem (5) dage før afholdelsen af mødet. Yderligere bilag kan omdeles under mødet.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært møde i LBFF skal med dagsorden og tilhørende bilag normalt være afsendt elektronisk til medlemmerne og deres suppleanter senest tre (3) dage før afholdelsen af mødet. Yderligere bilag kan omdeles under mødet.

Stk. 3 Bestyrelsesformanden indkalder til møder i KU efter nærmere aftale med Udvalgets medlemmer.

Stk. 4 Det skal af dagsordenen til de møder og seminarer, der er omtalt i § 9, stk. 1 og stk. 3, fremgå, hvor og hvornår mødet finder sted.

§ 10
Dagsordenen fastsættes af formanden, under dennes forfald af næstformanden.

Stk. 2 Et medlem af LBFF kan ved henvendelse til formanden eller i dennes fravær næstformanden senest ottendedagen forud for et ordinært bestyrelsesmøde begære et punkt optaget på dagsordenen.

Stk. 3 Under møder i LBFF eller i FU kan sager optages på dagsordenen, såfremt der blandt et flertal af de tilstedeværende er tilslutning hertil.

Referater

§ 11
Der optages forhandlings- og beslutningsreferat af LBFFs møder. Referater udsendes til medlemmerne af LBFF og deres suppleanter, til tillidsrepræsentanter og til kontaktpersoner senest 12 dage efter afholdelsen af mødet.

Stk. 2 Et medlem af LBFF eller vedkommende suppleant har ret til at få et særstandpunkt, som medlemmet/suppleanten har givet udtryk for under mødet, optaget i referatet. Særstandpunktet formuleres skriftligt og afleveres til referenten forud for mødets afslutning.

Stk. 3 Referatet godkendes under næstfølgende ordinære møde i Sektorbestyrelsen.

§ 12
Ændring af nærværende forretningsorden kan på grundlag af skriftlige ændringsforslag ske efter behandling i LBFF, såfremt mindst to tredjedele af medlemmerne stemmer for, eller såfremt der under to på hinanden efterfølgende møder konstateres simpelt flertal for forslaget.

Landsklubbestyrelsen - 14. januar 2016

Hent forretningsordenen som pdf