Gå til sidens indhold

Bestyrelsen for landsklubben

Du finder her en fortegnelse over landsklubbestyrelsens medlemmer med adresser og telefonnumre. Fortegnelsen er ordnet således, at de to medlemmer, der er valgt som bestyrelsens formand og næstformand, anføres først; dernæst følger bestyrelsens medlemmer i alfabetisk rækkefølge.

Landsklubbestyrelsen kan bestå af til og med 14 medlemmer, fordelt forholdsmæssigt mellem de tre landsdækkende klubbestyrelser efter disse klubbers medlemstal.

Formand

Erik%20S.%20Christensen
Erik S. Christensen
Nordjyllands Kystmuseum
T: 22 89 92 38
M: ech@kystmuseet.dk

Ordinære medlemmer

Foto%20mangler
Anders Christian Dalsager
Rigsarkivet
T: 31 15 19 79
M: andersdalsager@gmail.com


Anders Holten Johnsen
Region Hovedstaden
Rigshospitalet
T: 50 42 90 56
M: anders.johnsen@hotmail.com

Foto%20mangler
Bettina M. Jensen
Klinik for allergi
Herlev-Gentofte Hospital
T: 38 67 23 44
M: bjen0194@regionh.dk

Foto%20mangler
Hanne M. Veber
T: 26 71 05 50
M: veberh@yahoo.com

Foto%20mangler
Hugo Hvid Sørensen
Museum Vestsjælland
T: 51 91 07 96
M: hhs@vestmuseum.dk

Foto%20mangler
Kathrine Monsrud Ekelund
Nationalmuseet
T: 30 64 93 17
M: kekelund@outlook.dk

Kell%20Sønnichsen
Kell Sønnichsen
Styrelsen for IT og læring
T: 21 65 66 87
M: kell.sonnichsen@stil.dk

Foto%20mangler
Kent Laursen
Vejlemuseerne
T: 22 83 94 22
M: ukent@hotmail.com

Lars%20Trap-Jensen
Lars Trap-Jensen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
T: 28 93 79 05
M: larstrap@gmail.com

Foto%20mangler
Regine Grytnes
Regionshospitalet Herning
T: 22 16 83 18
M: reggry@rm.dk

Foto%20mangler
Tina Christensen
Danmarks Meteorologiske Institut
T: 21 25 9153
M:tic@dmi.dk

AC-sekretær for bestyrelsen

Mads Flyvholm

Politisk konsulent

Fotografer

Foto af Anders H. Johnsen: Lasse Højsgaard, journalist
Øvrige: Heidi Lundsgaard, fotojournalist


Opdateret  24/4/2018

 • Arbejdsopgaver

  Landsklubbestyrelsens arbejdsopgaver udledes af de formål for Dansk Magisterforening, som er beskrevet i Foreningens Vedtægt af maj 2015, § 3. Nøgleordet er ”interessevaretagelse” i forhold til medlemmerne; interessevaretagelsen angår klassiske, fagforeningsmæssige områder.

  Blandt de områder, som Landsklubbestyrelsen typisk beskæftiger sig med, kan nævnes:

  • Løn og ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsmarkedsforhold
  • Faglighed
  • Kompetenceudvikling

  Disse abstrakte formuleringer omsættes i Bestyrelsen navnlig i:

  • Initiativer i forhold til alle medlemmer i Landsklubben for Forskning & Formidling; initiativerne kan være formuleret i Bestyrelsen, man kan også skyldes beslutninger i en af de tre landsdækkende klubbestyrelser eller henvendelser fra tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller medlemmer. Initiativerne har form af beslutninger om at handle på den ene eller den anden måde
  • Mandatgivning til Bestyrelsens repræsentant(er) i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsesmøderne ligger umiddelbart forud for Hovedbestyrelsens møder, hvis dagsordenspunkter drøftes i det omfang, hvor de skønnes at være relevante for Bestyrelsen. Mandaterne er mundtlige og finder normalt plads i referaterne af hovedbestyrelsesmøderne; disse referater indgår i de efterfølgende bestyrelsesmøder
  • Erfaringsudveksling under møderne eller på anden vis. Under møderne kan denne erfaringsudvikling finde sted under faste dagsordenspunkter, men kan også være forbundet med andre dagsordenspunkter

  Interessevaretagelsen finder imidlertid også sted i kraft af initiativer, der er taget i Hovedbestyrelsens underudvalg, i første række Forretningsudvalget, Overenskomstudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Arbejdspladsudvalget:

  • Forespørgsler fra et hovedbestyrelsesudvalg om Bestyrelsens holdning til dette eller hint anliggende. Sådanne forespørgsler besvarer Bestyrelsen oftest skriftligt

  Som det fremgår ovenfor, er beslutningsstrukturen i DM hierarkisk, men initiativer og beslutninger kan sagtens formuleres på det laveste niveau, i det formelle system i en af bestyrelserne for de tre landsdækkende klubber og herefter vandre videre til det overliggende niveau, Landsklubbestyrelsen, og eventuelt herfra til Hovedbestyrelsen.

  Landsklubbestyrelsen afholder fem-seks møder årligt. Møderne ligger i tilknytning til Hovedbestyrelsens møder, således at relevante sager på Hovedbestyrelsens dagsorden kan drøftes i Landsklubbestyrelsen.

 • Mandatfordelingen i Landsklubbestyrelsen

  Bilag 1 af 4. november 2015 til Landsklubvedtægten af 6. juni 2015, § 21.

  I henhold til § 10 i Landsklubvedtægten disponerer de tre landsdækkende klubbestyrelser hver over mindst én (1) plads i Landsklubbestyrelsen. Landsklubbestyrelsen omfatter til og med 14 pladser.

  Der resterer herefter 11 pladser til fordeling. De 11 pladser fordeles i 2015 forholdsmæssigt efter de landsdækkende klubbers medlemstal pr. 1. oktober i valgåret. Divisor er forholdet mellem antallet af de pladser i Landsklubbestyrelsen, der resterer efter ovennævnte fordeling, og Landsklubbens samlede medlemstal pr. 1. oktober i valgåret. De i overensstemmelse hermed beregnede fordelingstal anføres med mindst fire decimaler, og de 11 pladser fordeles efter fordelingstallene.

  Den enkelte landsdækkende klubbestyrelses samlede antal pladser i Landsklubbestyrelsen findes ved at lægge antallet af klubbestyrelsens forlods fordelte repræsentanter sammen med antallet af pladser beregnet efter fordelingstal.

  I valgperioden 1. januar 2016 – 31. december 2018 ser fordelingen således ud:

  DM KULTUR & SAMFUND – 8 mandater
  DM SUND – 4 mandater
  DM TEK-NAT 2 mandater

  Tiltrådt af Sektorbestyrelsen
  10. december 2015