Gå til sidens indhold

Forretningsorden

for DM's sektor for forskning og videregående uddannelse

§ 1 Konstituering

Snarest muligt efter ordinære valg, normalt senest den 15. januar, afholdes bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig på følgende måde:

1. Ordstyrer og valgleder:
Den afgående formand er ordstyrer og leder valget.

2. Valg af formand:
Kandidater til formandsposten opstilles ved mundtlig anmeldelse. På begæring fra et bestyrelsesmedlem skal dette dog ske ved skriftlig anmeldelse.
Efter kandidatopstillingen har de opstillede kandidater lejlighed til at kommentere deres kandidatur, jf. § 5.

Er der kun opstillet én kandidat anses den pågældende som valgt uden afstemning.
Valg af formand sker ved skriftlig afstemning, hvis to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Hvis der opstilles flere end 2 kandidater, og ingen af dem opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.
Ved stemmelighed i omvalget foretages en mundtlig forhandling. Derefter gentages afstemningen. Ved fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

3. Valg af Næstformand:
Valget af næstformand foregår i øvrigt som valg af formand, jf. punkt 2.

4. Suppleringsvalg:
Hvis formanden eller næstformanden fratræder i løbet af valgperioden eller meddeler forfald i mere end 2 måneder, vælger bestyrelsen en ny formand for den resterende del af valgperioden efter reglerne i pkt. 2.

§ 2. Udvalg

1. Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc-udvalg.

2. Møder i bestyrelsens udvalg finder sted på baggrund af en dagsorden, der udsendes til udvalgets medlemmer og udsendes til den øvrige bestyrelse til orientering.
Ved hvert udvalgsmøde tages et kort referat, der udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens møder

Der afholdes normalt 4 bestyrelsesmøder om året i henhold til en aftalt mødekalender.

stk. 2. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelsen skal i så fald ske senest 3 dage efter anmodningen er fremsat, og med det i stk. 4 nævnte varsel.

stk. 3. Møder om uopsættelige sager kan dog indkaldes med kortest muligt varsel og disse kan afholdes via elektroniske medier. Der optages referat af sådanne møder - jf. stk. 10.

stk. 4. Formanden indkalder medlemmer til bestyrelsesmøde med normalt 7 dages varsel samtidig med, at der udsendes dagsorden, som ledsages af forberedende materiale i videst muligt omfang. De ordinære bestyrelsesmøders dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a. Godkendelse af dagsorden og referater
b. Nyt fra DMs hovedbestyrelse, herunder kommentarer til referater fra møder i DM's ledende organer.
c. Meddelelser fra formand samt nedsatte udvalg.
d. Eventuelt.

stk. 5. Et medlem kan ved henvendelse til formanden senest 10 dage før et aftalt ordinært møde forlange at få et punkt optaget på dagsordenen.

stk. 6. Medlemmer, som måtte være forhindret i at give møde, skal meddele dette til formanden og kan i givet fald skriftligt tilkendegive deres synspunkter til de foreliggende dagsordenspunkter. Medlemmet er selv ansvarligt for indkaldelse af sin suppleant.

stk. 7. Formanden kan invitere gæster til, uden stemmeret, at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.

stk. 8. Formanden eller næstformanden leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder. Mødelederen afgør, når en sag er behørigt drøftet, med mindre bestyrelsen ved stemmeflerhed træffer en anden afgørelse. Mødelederen formulerer de punkter, hvorom der eventuelt skal stemmes i en sag.

stk. 9. Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når et flertal af bestyrelsens medlemmer (inkl. evt. suppleanter - jf. stk. 6) er tilstede. Beslutning i et punkt, som ikke er optaget på den på forhånd udsendte dagsorden, kan kun træffes, hvis ingen protesterer mod behandling af punktet og 2/3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

stk. 10. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I alle sager, hvor afstemninger har fundet sted, indføres stemmetallene for og imod samt antallet af eventuelle "ikke-stemmer" i protokollen (referatet). Et mindretal, herunder et enkelt medlem, er berettiget til gennem en kort tilføjelse til protokollen (referatet) at få givet udtryk for sin afvigende mening samt sin stemmeafgivning angående en bestemt sag.

stk.11. Bestyrelsens beslutninger protokolleres i et mødereferat. Til yderligere belysning af de førte forhandlinger kan tillige hovedsynspunkter i forhandlingen refereres. Referatet gennemses af mødelederen og udsendes til bestyrelsens medlemmer og landsklubberne normalt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser mod referatet skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage efter modtagelsen. Når risten er udløbet korrigeres referatet efter mødelederens anvisninger på basis af de indkomne indsigelser. Herefter anses referatet for godkendt. Endelig godkendelse af referatet sker på næstfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne opbevares i sekretariatet.

§ 4. Formanden

Formanden repræsenterer sektoren udadtil, men kan bemyndige et andet medlem af bestyrelsen, i reglen næstformanden, til at føre forhandlinger i hans sted.

stk. 2. Formanden kan undtagelsesvist lade en sag afgøre ved rundsendelse til bestyrelsens medlemmer. I sådanne tilfælde kræves til gyldig vedtagelse, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmernes hverv

Bestyrelsesmedlemmer kan i reglen ikke pålægges hverv, som de ikke ønsker at påtage sig.

§ 6. Ændring af forretningsorden

Ændring af nærværende forretningsorden kan finde sted efter de almindelige regler for beslutning i bestyrelsen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 30. november 2004