Til indhold

Dansk Magisterforenings afdeling for pensionister og efterlønsmodtagere øst for Storebælt

§ 1. Navn

Afdelingens navn er DM-Seniorer Øst. 

Stk. 2. Afdelingens hjemsted er 2000 Frederiksberg. 

§ 2. Formål

Afdelingen har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for Akademikerne. 

Stk. 2. Afdelingen virker inden for DM’s Pensionistsektions rammer. 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af DM’s Pensionistsektion. 

§ 4. Bestyrelsen

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, idet bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur. To er på valg i lige år, de tre andre er på valg i ulige år.

Stk. 3. Der vælges af generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år. 

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand. 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i andet halvår. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail/brev med angivelse af dagsorden. Ønsker fra medlemmerne om andre emner til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender de indkomne forslag som tillæg til dagsordenen. 

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen 
  • Eventuelt.

Stk. 4. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget beslutninger i henhold til § 7. Hvis ønske herom fremsættes, skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 af afdelingens medlemmer med angivelse af dagsorden kræver det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær generalforsamling, hvis forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for dem. Hvis dette ikke opnås, bortfalder forslaget.

§ 8. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Pensionistsektionens bestyrelse.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 21. oktober 2015.