Til indhold

Her kan du læse vedtægterne for Landsklubben for Privatansatte og Selvstændige.

§ 1. Navn

Sektorens navn er Sektoren for privatansatte og selvstændige

§ 2. Formål

Sektorens formål er - indenfor rammerne af DM’s vedtægt - at varetage medlemmernes interesser inden for løn, arbejdsvilkår, ophavsrettigheder, faglige- og sociale forhold i relation til arbejdslivet, herunder at virke for både det enkelte medlem af sektoren som for grupper af medlemmer.

§ 3. Medlemskab

Medlemmer af sektoren er medlemmer af DM, der er beskæftiget i private virksomheder samt medlemmer, der er selvstændige eller arbejder freelance. Ved private virksomheder forstås virksomheder, organisationer, selvejende institutioner, fonde m.v. som reguleres på et privatretligt grundlag, og som ikke direkte er omfattet af DM’s overenskomst med staten (Finansministeriet), Regionerne eller kommunerne
(KL).

Stk. 2. Arbejdsløse medlemmer, der søger beskæftigelse indenfor områder nævnt i stk. 1, er ligeledes medlem af
sektoren.

Stk. 3. Øvrige medlemmer af DM kan vælge at være medlem af sektoren, jf. DM's vedtægt § 5 stk. 4.

Stk. 4. Medlemmer af DM ansat i lederstillinger med kompetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller som har formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, er medlem i ledersektoren.

§ 4. Medlemmernes rettigheder og muligheder for indflydelse i sektoren

Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til:

  • Klubbestyrelser
  • Landsklubbestyrelsen for Selvstændige og Freelancere
  • Sektorbestyrelsen
  • Hovedbestyrelsen
  • Kongressen, jf. dog § 10

Stk. 2. Medlemmer beskæftiget i samme virksomhed kan oprette arbejdspladsklubber jf. DM's vedtægt § 7. Dette kan ske i samarbejde med andre fagforeninger.  

Stk. 3. Der afholdes mindst et årligt møde mellem sektorbestyrelsen og repræsentanter fra arbejdspladsklubberne, herunder tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kontaktpersoner, klubmedlemmer mm.

Stk. 4. Der vælges på det i stk. 3 nævnte møde to personer fra arbejdspladserne til sektorens Overenskomst- og klubudvalg jf. § 6, stk. 5. De to valgte skal være tillidsrepræsentanter eller medlem af klubbestyrelser.

§ 5. Sektorens organisering

Indenfor sektoren etableres en landsklub for selvstændige og freelancere.

Stk. 2. Landsklubben beskrives nærmere i en vedtægt, som godkendes af sektorbestyrelsen.

Stk. 3 Landsklubbens bestyrelse vælges ved direkte valg af og blandt landklubbens medlemmer.

Stk.4. Landsklubbens interesser og økonomiske råderum drøftes på mindst et årligt møde mellem landsklubbens bestyrelse og sektorbestyrelsen.

§ 6. Sektorbestyrelsen

Sektorbestyrelsen kan anvende sektorens økonomiske midler til formål, der angår sektorens medlemmer inden for sektorens område under respekt for, at DM er én forening.

Stk. 2 Sektorbestyrelsen består af 15 medlemmer. Heraf

De direkte valgte medlemmer af DM’s hovedbestyrelse og 1. suppleanten for disse jf. § 9.
Et medlem fra bestyrelsen for Landsklubben for Selvstændige og Freelancere, som er direkte valgt af landsklubbens medlemmer jf. § 5.

De resterende medlemmer og op til 8 suppleanter for disse vælges direkte blandt sektorens medlemmer jf. § 8.

Stk. 3. Sektoren udpeger af sin midte en formand samt en eller to næstformænd.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og godkender de vedtægtsbestemte udvalgs kommissorium og forretningsorden.

Stk. 5. Sektoren nedsætter mindst følgende faste udvalg:

  • Forretningsudvalg.
  • Overenskomst- og Klubudvalg.
  • Arbejdsmarkeds udvalg.

§ 7. Sektorens hverv

Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 2 I tilfælde af tvivl om, hvorvidt et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller sektorbestyrelsen, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 3 Sektorbestyrelsen kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

§ 8. Valg til sektorbestyrelse

Sektorbestyrelsen vælges ved direkte valg af og blandt sektorens medlemmer hvert 3. år samtidig med valg til DM’s formand og hovedbestyrelse. Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år. Ethvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange jf. DM’s vedtægt §§ 10, 14, 15.

Stk.2. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater til valget til sektorbestyrelsen afspejler sektormedlemmernes ansættelsessteder og ansættelsesformer.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 4. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for gennemførelsen af valg til sektorbestyrelsen og for valg af sektorens medlemmer til hovedbestyrelsen.

§ 9. Valg til hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen vælges hvert tredje år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til sektorbestyrelsen og valget til DM’s formand, jf. DM’s vedtægt § 14.

Stk. 2 De enkelte sektorer får tildelt et antal pladser i hovedbestyrelsen svarende til den forholdsmæssige del af sektorens medlemmer, jf. dog DM’s vedtægt § 14, stk. 4, 6 og 7. Pladserne opgøres i den enkelte sektor seks måneder før afholdelse af valg.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen sidder tre år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange. Valget finder sted således, at den nye hovedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

Stk. 4 Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen afspejler sektormedlemmernes ansættelsessteder og ansættelsesformer.

Stk. 5 Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer.

Stk. 6 Sektorbestyrelsen fastsætter øvrige regler for afholdelse af valget til hovedbestyrelsen, herunder vedrørende opstillingen af kandidater.

Stk. 7 De til hovedbestyrelsen direkte valgte repræsentanter for sektoren og 1. suppleanten for disse er fødte medlemmer af sektorbestyrelsen.

§ 10. Valg til kongres

Sektorbestyrelsen foranstalter selv valg af delegerede til kongressen hvert 3. år efter valget af DM’s formand og valgene til hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne, jf. DM’s vedtægt § 15. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 13, stk. 1.

Stk. 2 Sektorbestyrelsen vælger et antal kongresdelegerede og suppleanter svarende til den forholdsmæssige del af sektorens medlemmer pr. seks måneder før afholdelse af valg af delegerede, jf. dog DM’s vedtægt § 15 stk. 1-5. Valget kan være indirekte og kan foregå gennem udpegning, som sektorbestyrelsen forestår.

Stk. 3 Sektorbestyrelsen tilstræber, at sektorens delegerede til kongressen afspejler sektormedlemmernes ansættelsessteder og ansættelsesformer.

Stk. 4 Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens kongresdelegerede i kongressen.

Stk. 5 Sektorbestyrelsen og medlemmer af de vedtægtsbestemte udvalg jf. § 6 stk. 5 er fødte medlemmer af kongressen.

§ 11. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM

I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i  overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2 De ny-optagne medlemmer af sektoren vælger et antal medlemmer, der indgår i sektorbestyrelsen.

Stk. 3 Sektorbestyrelsen kan, i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer for en nærmere fastsat periode.

§ 12. Ændring af vedtægten

Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på 100 medlemmer af sektoren. 

Vedtægtsændringer godkendes i hovedbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

§ 13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Godkendt af hovedbestyrelsen den 22. juni 2015, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.