Gå til sidens indhold

Forretningsorden

Sektorbestyrelsen for DM Privat og selvstændige

Konstituering

§ 1
Senest på andet møde efter ordinært valg eller suppleringsvalg fastlægges forretningsordenen. Udvalgsposter fordeles blandt bestyrelsens medlemmer. Desuden vedtages en mødekalender for bestyrelsens møder, og der afholdes konstituerende møde i sektorbestyrelsen.

Stk. 2. Den afgående formand indkalder til og leder mødet, ligesom formanden fra valgperiodens udløb indtil konstituering har fundet sted fungerer som sådan.

§ 2
Valg af formand og næstformand/næstformænd (der kan vælges indtil to næstformænd) foretages efter følgende regler:

Stk. 2. Opstilling af kandidater og valghandlingen sker på det konstituerende møde. Afstemning sker skriftligt, såfremt blot et medlem kræver dette.

Stk. 3. Den formands- eller næstformandskandidat, der opnår mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer, herunder blanke, er valgt. Opnår ingen af kandidaterne dette, foretages ny afstemning mellem de 2 kandidater, der opnåede flest stemmer. Er der herefter stemmelighed blandt de kandidater, der opnåede flest stemmer, indgår samtlige kandidater i en ny afstemnin­g. Den kandidat, der ved nyafstemningen har opnået flest stemmer, er valgt. Er der flere med højeste og samme antal stemmer, foretages lodtrækning blandt disse.

§ 3
Bestyrelsen skal på sit konstituerende møde besætte følgende udvalg, jf. sektorvedtægtens § 6 stk. 5: Forretningsudvalg - består af formanden, næstformanden, sektorens HB-medlemmer og mødelederen til det kommende bestyrelsesmøde.

 • Overenskomst- og Klubudvalg
 • Arbejdsmarkedsudvalg

§ 4
Bestyrelsen skal på sit konstituerende møde tage stilling til opretholdelse og evt. besættelse af følgende faste udvalg:

 • Lønudvalget - udvalg vedrørende lønpolitik og lønstatistik.
 • Kommunikations- og medieudvalget – udvalget planlægger og redigerer DM Privat-bladet, koordinerer øvrig ekstern kommunikation fra sektorbestyrelsen og samarbejder med kommunikationsafdelingen i varetagelsen af sektorbestyrelsens interesser.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udvalg arbejder efter de af bestyrelsen fastsatte kommissorier samt bemyndigelser, som bestyrelsen på ethvert tidspunkt kan tage op til revurdering.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte og besætte andre udvalg  og arbejdsgrupper i løbet af valgperioden. I så fald er disse omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Besættelse af udvalg sker efter reglerne i § 2 stk. 3, dog således, at antallet af udvalgs­medlemmer fastsættes forud.

Stk. 5. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen eller af et af sektorbestyrelsen eller andet organ nedsat udvalg inden ordinært nyvalg, sker genbesættelse af posten efter reglerne i § 4 stk. 2 - 5, medmindre der er valgt en suppleant.  

§ 5.
Bestyrelsen kan efter skriftlig afstemning blandt alle bestyrelsens medlemmer med 2/3flertal vedtage at udtrykke sin mistillid til formanden og eller næstformanden for sektoren, som derefter umiddelbart skal fratræde. På førstkommende møde i sektorbestyrelsen foretages nyvalg efter reglerne i § 2.

Bestyrelsesmøder

§ 6
Bestyrelsen fastsætter en mødekalender for et kalenderår ad gangen for ordinære møder som beskrevet i § 1.

Stk. 2. Formanden fremlægger et udkast til møder og seminarer ud fra følgende overordnede hensyn:

 • Jævnt ud over ugens dage
 • Afholdes geografisk fordelt ml. Københavnsområdet, Fyn, Jylland og øvrige landsdele under hensyntagen til økonomi og bestyrelsesmedlemmernes samlede tidsforbrug.

Stk. 3. Mødekalenderen kan til enhver tid ændres ved beslutning i bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder et antal årlige ordinære møder samt indtil 2 årlige seminarer under hensyn til evt. bestemmelser herom i vejledning vedr. sektorer. Der kan desuden afhol­des et kort møde i bestyrelsen i forbindelse med kongressen. Bestyrelsesmøder kan efter aftale afholdes som online- eller telefonmøder.

Stk. 5. De i §§ 3-4 nævnte udvalg og arbejdsgrupper skal i sam­arbejde med sekretariatet udføre de handlingsplaner, der er udarbejdet på bestyrelsesmøderne.

§ 7
Eventuelt forfald til bestyrelsens møder skal meddeles sekretariatet inden mødet.

Stk. 2. Orlov kan bevilges for en periode på 3 måneder eller mere, såfremt der foreligger arbejdsmæssige eller personlige begrundelser herfor (fx udstationering eller barsel). Suppleanten indtræder som ordinært medlem i orlovsperioden.

§ 8
Enhver mødeindkaldelse til bestyrelsen skal ledsages af en dagsorden og de nødvendige oplysninger vedrørende de sager, der forelægges.

Stk. 2. Indkaldelsen med mødedagsorden til bestyrelsesmøder forberedes af forretningsudvalget med bistand fra sekretariatet og skal være udsendt til samtlige bestyrel­sesmedlemmer og suppleanter mindst 7 dage forud for mødet.

Stk. 3. En dagsorden skal mindst 1 gang pr. halvår indeholde følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsordenen for mødet.
 • Godkendelse af referat af seneste møde.
 • HB-sager.
 • Visioner, strategier og politikker.
 • Opfølgning og orientering fra bestyrelsens medlemmer.
 • Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter.
 • Orientering fra arbejdsgrupperne
 • Planlægning af kommende aktiviteter.
 • Punkter til næste møde.
 • Evaluering af mødet.
 • Kommunikation
 • Eventuelt.

Ved hvert punkt angives en tidsramme, samt om punktet er til orientering, debat eller beslutning,

Stk. 4. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden senest 4 dage før ordi­nært møde forlange at få et punkt optaget på dagsordenen. Bestyrelsen orienteres skriftligt.

Stk. 5. Så vidt muligt skal der være udsendt skriftlig information om ”orienteringspunkter” inden bestyrelsesmødet. Informationen kan eventuelt følges op af korte mundtlige kommentarer.

Stk. 6. Såfremt der skrives referat fra møder i underudvalgene skal disse tilgå sekretariatet og sendes ud løbende eller som bilag til førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 9
Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begrundet anmoder om indkaldelse.

Stk. 2. Ekstraordinært møde skal afholdes senest 10 dage efter, at anmodningen er fremsat og med mindst 3 dages varsel.

§ 10
Den sekretariatsmedarbejder, der bistår bestyrelsen med behandling af sagerne, deltager uden stemmeret i møder i sektorbestyrelsen. Medarbejderen skal, hvor det er påkrævet, gøre opmærk­som på formalia og fungerer som kontakt til sekretariatet og som re­fe­rent ved møder. Den pågældende medarbejder kan rådgive samt udtale sig om sager, vedkommende ken­der til.

Stk. 2. Bestyrelsen eller formanden kan invitere gæster til at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen - dog uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan vedtage at invitere faste gæster.

§ 11
Formanden og bestyrelsesmedlemmerne leder møderne på skift og påser, at de trufne beslutninger udføres.

§ 12
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i behandlingen af en sag, i hvilken vedkommende har speciel personlig eller speciel økonomisk interesse. Det er det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar at informere den øvrige bestyrelse, når der er forhold, der kan give anledning til tvivl om den enkeltes habilitet.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer, suppleanter og faste gæster og har tavshedspligt om forhold, som er af personfølsom karakter, eller hvor sagens indhold i øvrigt tilsiger dette. Tavshedspligten indebærer, at et bestyrelsesmedlem ikke må omtale eller videregive informationer til personer uden for bestyrelsen og sekretariatet.

§ 13
Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal som minimum indeholde de beslutnin­ger, som er truffet på møderne.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få et særstandpunkt, som vedkommende har givet udtryk for på mødet, ført til referat.

Stk. 3. Referatet udsendes senest 5 arbejdsdage efter mødet til formanden og senest 10 arbejdsdage efter mødet til alle bestyrelsens medlemmer og evt. gæster, som var inviteret til hele mødet. Bestyrelsen godkender det kommenterede referat på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Referatet udsendes først til andre end bestyrelsen, når det foreligger endeligt godkendt. Dog kan referatet gøres tilgængeligt for sekretariatet, inden det er godkendt.

§ 14
Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, kan undtagelsesvis forelægge en sag, der kræver en afgørelse af bestyrelsen ved rundsendelse til hele bestyrelsen.

Stk. 2. Afgørelsen kan træffes ved et online- eller telefonmøde eller ved indsendelse af stemme til sekre­ta­ria­tet inden en af formanden fastsat kort frist.

Stk. 3. Sådanne sager kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at en af­gørel­se er gyldig.

§ 16
I særlige tilfælde kan bestyrelsen bemyndige et eller flere bestyrelsesmedlemmer til på bestyrelsens vegne at træffe beslutninger i enkeltstående sager.

Stk. 2. En sådan bemyndigelse bortfalder automatisk, når sagen er afsluttet i henhold til det givne kommissorium.

§ 17
Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden/næstformændene, samt andre der udtaler sig på bestyrelsens vegne, kan udtale sig til pressen og engagere sig i samfundsdebatten på vegne af Sektoren for Privatansatte inden for rammerne af den politik, der er besluttet af bestyrelsen, og/eller har dækning for hos bestyrelsens flertal.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i konkrete sager træffe beslutning om, at andre fra bestyrelsen udtaler sig på vegne af Sektoren for Privatansatte.

§ 18
Bestyrelsen inviterer mindst en gang årligt repræsentanter fra arbejdsplads-klubberne og de tværgående klubber til møde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger efter drøftelse med de tværgående klubber herunder landsklubber disses råderum og økonomi. Straks efter fastlæggelsen meddeles dette skriftligt til ledelsen af de tværgående klubber.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i DM Privat og selvstændige 1. februar 2016