Til indhold

Vedtægt for DM-Seniorer Nordjylland

Dansk Magisterforenings afdeling for pensionister og efterlønsmodtagere i Nordjylland.

§ 1. Navn

Afdelingens navn er DM-Seniorer Nordjylland.

Stk. 2. Afdelingens hjemsted er Aalborg.

§ 2. Formål

Afdelingen har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for AC.

Stk. 2. Afdelingen virker inden for DMs Pensionistsektions rammer.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af DMs Pensionistsektion.

§ 4. Bestyrelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, idet den ene del, henholdsvis den anden del af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur i lige, henholdsvis ulige år.

Stk. 3. Der vælges af generalforsamlingen 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i andet halvår.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Ønsker fra medlemmerne om andre emner til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag som tillæg til dagsordenen.

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Eventuelt.

Stk. 4. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget beslutninger i henhold til § 7. Hvis ønske herom fremsættes, skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af afdelingens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær generalforsamling, hvis forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for.

Stk. 3. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamling, kan de foreslåede ændringer besluttes ved simpelt flertal på en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft, når den er vedtaget på generalforsamling i DM-Seniorer Nordjylland og godkendt af Pensionistsektionens bestyrelse.

Vedtægten er godkendt af Pensionistsektionens bestyrelse 25. august 2015.