Gå til sidens indhold

Overblik: Det betyder OK18 for dig

Lønstigninger, frokostpause, seniorkonsulenter. Se alle DM-relevante detaljer i den nye overenskomst her.

Af Thomas Bøttcher

Arbejdsmarkedsforskere har kaldt dette års forhandlinger om en overenskomst for nogle af de mest dramatiske i de 40 år, forhandlingssystemet har eksisteret på det offentlige område. Og i sidste ende i sidste ende tilsluttede medlemmerne sig forhandlingsresultatet.

På det akademiske område, hvor alle 25 faglige organisationer stemmer samlet, sagde 97,7 procent sagde ja og 2,3 procent sagde nej.

De 135.000 offentligt ansatte akademikere har dermed fået en ny treårig aftale, der giver en samlet lønramme på 8,1 procent I regionerne og kommuner går 6,8 procent til generelle lønstigninger, i staten 6,1, procent Hertil kommer såkaldte reststigninger, der er sammensat af lokalt forhandlede tillæg og anciennitetsstigninger. Her er stigningen i regioner og kommuner 0,6 procent og i staten 1,5 procent Forskellen skyldes hovedsageligt, at den lokale lønudvikling udmønter mere i staten end i kommuner og regioner.

Endelig udmønter puljer og andre formål 0,35 procent i regioner og kommuner, i staten 0,53 procent Puljerne er blandt andet med til at finansiere, at frokostpausen indskrives i overenskomsterne.   

Udover lønrammen på 8,1 procent, er det aftalt, at det såkaldte privatlønsværn bortfalder. Det betyder, at reguleringsordningen igen udmøntes ligeligt, hvis lønudviklingen i den private eller offentlige sektor ikke følges ad.         

På statens område er det blandt andet også aftalt:

 • At ph.d.-studerende får fuld pensionsdækning – dvs. 17,1 procent af deres løn.
 • Nyuddannede får ret til fem feriefridage i det første ansættelsesår.
 • Timelønnet undervisning overenskomstdækkes - dvs. at parterne har aftalt at påbegynde forhandlinger om en overenskomst i løbet af den kommende overenskomstperiode.
 • Der oprettes ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Chefkonsulenter uden personaleledelses benævnes femover seniorkonsulenter.
 • Oprettelse, lønindplacering og aftaler om tillæg i stillinger som special- og chefkonsulenter indgås fremover uden godkendelse af tillidsrepræsentant/fagforening.
 • Teknisk og administrativt personale på selvejende intuitioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet omfattes af overenskomsten.
 • Forhøjelse af løn til ansatte på basisløntrin 1 og basisløntrin 2
 • Forbedring af vilkår ved geografisk flytning af arbejdspladser. 
 • Forbedring af flyttegodtgørelse
 • Frivillig lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
 • Mulighed for 42-timers arbejdsuge (plustid) uden godkendelse fra fagforeninger for alle ansatte.
 • Midlertidigt ansatte forskere får samme mulighed for forlængelse af ansættelse ved barsel som post.docs.
 • Eksterne lektorer er ikke længere sikret 100 arbejdstimer pr. år.
 • Projekt om kompetenceudvikling via rotationsstillinger  

På det kommunale område betyder resultatet af organisationsforhandlingerne blandt andet, at:

 • Basisløntrin 1 og basisløntrin 2 stiger med henholdsvis 4.400 kroner og 8.600 kroner
 • Rådighedstillægget fastfryses frem de næste tre år.
 • Pensionstillægget forhøjes på 1. april 2019 med 0,33 procent til 18,63 procent
 • Muligheden for, at den enkelte medarbejder kan aftale en højere ugentlig arbejdstid end 37 timer, permanentgøres.
 • Forsøgsordning med mulighed for lokalt at aftale andre lønforhandlingsregler permanentgøres.
 • Projekt om kompetenceudvikling via rotationsstillinger.  

På det regionale område er følgende aftalt, at:

 • Basisløntrin 1 og basisløntrin 2 stiger med henholdsvis 4.400 kroner og 8.600 kroner
 • Fastfrysning af rådighedstillægget ophæves (var ellers aftalt i hovedaftalen mellem Forhandlingsfælleskabet og regionerne).
 • Mulighed for at vælge at hele eller dele af pensionsbidraget på 16,4 procent udbetales som løn.
 • Forsøgsordning om plustid gøres permanent.