Gå til sidens indhold

Vedtægt

for Dansk Musikterapeutforening (DMTF)

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Klubbens navn er "Dansk Musikterapeutforening" - DMTF. DMTF er en faglig klub under Dansk Magisterforening Offentlig (DMO).

§ 2. Formål
Klubbens formål er:

 1. At virke for at musikterapeutisk behandling udføres i henhold til klubbens formulerede etiske principper.
 2. At støtte flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
 3. At støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
 4. At virke for et øget kendskab til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
 5. At virke for at musikterapifaget både nationalt og internationalt opnår sundhedsfaglig anerkendelse.
 6. At støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.
 7. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.

§ 3. Medlemmer
Medlemmer af klubben er enhver uddannet musikterapeut eller musikterapistuderende, som er medlem (aktivt eller passivt) af Dansk Magisterforening. Medlemmer, som af bestyrelsen vurderes til ikke at overholde Dansk Musikterapeutforenings etiske principper kan ekskluderes af DMTF, idet bestyrelsen kan komme med en begrundet indstilling om eksklusion til DM's hovedbestyrelse, der fører en eksklusionssag efter DM's vedtægter.

Associerede medlemmer
Associeret medlemskab af DMTF kan ansøges af enhver musikterapeut - BA, cand.phil. eller cand.mag - uddannet enten i Danmark eller i udlandet, og som er passivt medlem af DM. Associerede medlemmer er underlagt DMTF's etiske retningslinjer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke stille op til bestyrelsen.

Musikterapi- og PROMUSAstuderende kan ikke være associerede medlemmer.

§ 4. Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Bestyrelsesposterne består af en næstformand, kasserer, sekretær, et menigt medlem samt en suppleant.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvorefter den ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer sig selv. Kun fuldgyldige medlemmer af Dansk Musikterapeutforening kan være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 1. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er ubesat, indtræder næstformanden som konstitueret formand. Hvis formanden ikke sidder hele sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil næste ordinære generalforsamling.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke sidder hele sin valgperiode, indtræder suppleanten som menigt medlem indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges hvert år tre bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 2 år. Således at maks. tre bestyrelsesmedlemmer skiftes ud om året.

Stk. 4. I fald der er flere kandidater på valg, end der er brug for, følges nedenstående valgprocedure til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling:

- Præsentation af kandidater på valg: genopstillere fra bestyrelsen, nye kandidater.
- To stemmetællere udenfor bestyrelsen vælges.
- Anonym afstemning: medlemmerne skriver på en stemmeseddel navn på tre opstillede kandidater.
- Stemmerne optælles i et andet lokale.
- De tre opstillede kandidater, som vælges ind i bestyrelsen annonceres inden afrunding af generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Beslutninger ved generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Generalforsamlingen, hvor der vælges bestyrelse, aflægges beretning og regnskab, afholdes én gang årligt i forbindelse med klubbens landsmøde.

Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og landsmøde i første kvartal efter overgangen til et nyt klubregnskabsår som ligger fra 1. august til 31. juli. Indkaldelse til generalforsamling skal forelægges medlemmerne skriftligt pr e-mail, med angivelse af dagsorden og med senest to ugers varsel. Det er medlemmernes ansvar at oplyse bestyrelsens sekretær om ændringer af kontaktoplysninger.

Stk. 2.
Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandsberetning.
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år til orientering.
 4. Orientering.
 5. Rettidigt indkomne forslag (se § 5, stk. 3).
 6. Valg til bestyrelsen (se § 4, stk. 3 + 4), revisorer (se § 8, stk. 2), og efter EMTC's gældende regler EMTC repræsentant og EMTC suppleant.
 7. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 28 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis en eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges medlemmerne senest 2 uger før en indkaldt generalforsamling.

Ændringer kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal, når der for forslagets vedtagelse afgives stemmer af i alt mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

§ 7. Kontingent
Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling den 1. februar. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykker med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke betragtes medlemmet som udmeldt og modtager en bekræftelse herpå.

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentændringer skal varsles på generalforsamlingen før førstkommende forfaldsdato.

§ 8. Regnskabet
Regnskabsåret går fra 1.8. til 31.7. Kassereren fremlægger resultatopgørelse og status til godkendelse samt budget for den kommende regnskabsperiode til orientering på den ordinære generalforsamling.

Stk. 1. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer for en valgperiode på 1 år.

§ 9. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

§ 10. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelsen kræves at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ophævelsen anmeldes overfor Dansk Magisterforening.

Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft og er gældende fra 27. september 2014