Til indhold

Har du som selvstændig eller freelancer lavet en aftale med en kunde om levering af en ydelse, er du i udgangspunktet forpligtet til at levere ydelsen, ligesom kunden skal modtage ydelsen.

Hvis kunden ikke kan modtage ydelsen, eller du ikke kan levere, er der som udgangspunkt tale om misligholdelse af aftalen. Du eller kunden kan efter omstændighederne kræve erstatning for tabet efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Det betyder, at du kan kræve erstatning hos den person, der har forvoldt dig tabet.  Dette gælder uanset aftaleformen. En mundtlig aftale eller aftale på mail er som udgangspunkt lige så bindende som en skriftlig kontrakt, jf. aftaleloven.

Sker misligholdelsen på grund af corona-virus, er det op til en konkret vurdering, hvem der er nærmest til at bære tabet. Du kan opleve, at kunder vil påberåbe sig, at der er tale om force majeure, eller du selv vil påberåbe dig, at du ikke kan levere på grund af force majeure.

Hvad er force majeure?

Force-majeure kan defineres som en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed, der forhindrer, at man kan opfylde en forpligtelse, og som derfor fritager pågældende for ansvar (fx naturkatastrofer og krig). Force majeure fratager kun ansvar, hvis aftaleparten ikke kunne have forudset begivenheden. Påberåber du dig force majeure med corona-virus som begrundelse for ikke at levere en aftalt ydelse, skal du kunne dokumentere, at corona-virus har haft betydning for levering af ydelsen.

Er covid-19 omfattet force majeure? På nuværende tidspunkt er situationen omfattet af force majeure i en række situationer. Aflyser en kontraktpart et arrangement med henvisning til regeringens retningslinjer for nedlukning af arrangementer af en vis størrelse, vil der formentlig være tale om force majeure. I en situation, hvor du som selvstændig eller freelancer får aflyst din ydelse til et sådant arrangement, vil du ikke have krav på betaling af ydelsen. Vil en arrangementsindehaver modtage økonomisk hjælp fra staten grundet aflysningen, så bør det afsøges, om du også skal have del i denne økonomiske hjælp.

Er der i kontrakten/aftalen indsat bestemmelse om, at du har ret til et aflysningshonorar ved force majeure, så vil du skulle modtage et sådant honorar.

Står du i en situation, hvor du skal indgå en aftale om levering af en ydelse, så anbefaler DM, at du i aftalen tager stilling til, hvordan I håndterer en mulig aflysning grundet coronavirus og grundet force majeure. DM anbefaler, at du kontakter DM, før du indgår en sådan aftale.

Er du i tvivl om, om en situation kan betragtes som force majeure, kan du altid kontakte DM.

Læs mere om force majeure

Ønsker I at ændre jeres aftale?

Har du indgået en aftale med en kunde uden force majeure bestemmelse, og du eller kunden vil have det med i aftalen, skal I lave en ny aftale med de nye vilkår. I skal være enige om at lave en ny aftale.

Hvis aftalen er indgået, mens virus har været i spredning i Danmark, vil det efter alt at dømme ikke være muligt at påberåbe sig force majeure med henvisning til corona-udbrud uden en konkret aftale herom.

Aftaler om aflysningshonorar

Hvis du har aftale om en ydelse, fx oplæg eller moderatorjob, der kræver din tilstedeværelse, vil der i aftalen ofte være aftalt særlige vilkår for aflysning. Her er udgangspunktet, at de vilkår fortsat gælder. Force majeure vil dog betyde, at kunden er ansvarsfri, og aflysningsvilkårene ikke kan gøres gældende, medmindre der er indgået aftale om, at aflysningshonoraret også er gældende ved force majeure.

Hjælpepakker

Regeringen har taget forskellige initiativer til at holde hånden under danske selvstændige og freelancere i forbindelse med COVID-19.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig som selvstændig eller freelancer i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere