Til indhold

Løn: Særligt for privatansatte

Se videoen og hør, hvad du skal være opmærksom på, hvis din arbejdsgiver foreslår at lade dig gå ned i løn under coronakrisen.

Læs, hvad der gælder for dig, som er privatansat.

Jeg er funktionæransat i en privat virksomhed. Kan min arbejdsgiver sende mig hjem uden løn?

Som funktionær kan du ikke blive sendt hjem uden at få løn. Væsentlige vilkårsændringer som nedgang i løn eller nedgang i tid skal varsles med individuelt opsigelsesvarsel, som for den enkelte funktionær kan variere fra 1-6 måneder. Det er dog muligt ved individuel aftale eller samtykke/accept at indføre ordningerne med dags varsel. På arbejdspladserne kan man opleve et pres om at blive sendt hjem uden løn som en afbødeforanstaltning, da virksomheden er økonomisk presset og derfor står over for et likviditetsproblem, der i værste fald kan føre til konkurs.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver hjemsendt uden løn?

Hvis du blive præsenteret for en aftale om hjemsendelse uden løn, er det vigtigt, at det fremgår af aftalen, hvor lang en periode du vil blive hjemsendt uden løn. Det er også vigtigt, at arbejdsgivers begrundelse for hjemsendelsen er sagligt begrundet i den aktuelle krise vedrørende coronaepidemien. Arbejdsgivers begrundelse skal du have skriftligt, da du kan søge om dagpenge fra din a-kasse i den periode, som hjemsendelsen varer. Det er dog a-kassen, som endeligt tager stilling til, hvorvidt du er berettiget til dagpenge under hjemsendelsen uden løn.

Jeg er funktionæransat i en privat virksomhed, og min arbejdsgiver vil gerne have, at jeg går ned i løn. Er det en god idé?

Når du er ansat som funktionær, vil en nedgang i løn blive betragtet som en væsentlig stillingsændring. Derfor den skal varsles med individuelt opsigelsesvarsel, som kan variere fra 1-6 måneder. Vær samtidig opmærksom på, at såfremt virksomheden går konkurs, vil det være din aktuelle løn på tidspunktet for konkursen, som DM kan gøre gældende som privilegeret krav over for Lønmodtagernes Garantifond (LG). 

Min arbejdsgiver vil gerne have, at jeg går ned i løn i forbindelse med indgåelse af aftale om lønkompensation. Kan han det?

Oprindeligt var det forudsat i trepartsaftalen, at man ikke kunne kombinere lønnedgang og lønkompensation. Dette er desværre blevet ændret i sidste øjeblik, da DA og FH uden Akademikernes medvirken har lavet en aftale om, at det kan man godt, hvis der lokalt indgås en aftale om lønnedgang inden, at aftalen om lønkompensation træder i kraft. Aftalen skal indgås med en lønmodtagerrepræsentant eller et flertal af de berørte medarbejdere på virksomheden. En lønmodtager, der er omfattet af en aftale om lønnedgang, skal dog ikke også afvikle de 5 feriedage, afspadsering eller anden form for betalt frihed for egen regning i forbindelse med aftale om lønkompensation 

Er du samtidig ansat som funktionær, så se også næste spørgsmål.

Gælder lønnedgang i forbindelse med aftalen om lønkompensation også, når jeg er funktionær?

Er du funktionæransat, vil du ikke uden et personligt samtykke skulle acceptere en lønnedgang. Lønnedgang kan dog altid varsles over for funktionæren med individuelt opsigelsesvarsel. Hvis en lønmodtagerrepræsentant for en anden faggruppe, eller hvis et flertal af de ansatte indgår en aftale om lønnedgang på virksomheden, kan det ikke gennemføres over for funktionæren ansat på individuel kontrakt, såfremt funktionæren ikke har samtykket. Hvis du oplever et pres om lønnedgang pga. virksomhedens likviditetsproblemer, må en accept fra din side afhænge af, hvad du personligt er i stand til at tåle i forhold til dine øvrige forpligtelser. Alternativet til lønnedgang kan være en afskedigelse, hvor du så får dit opsigelsesvarsel med din normale løn, men måske også står med udsigten til at blive arbejdsløs.

Jeg er ansat som funktionær på overenskomst. Kan min arbejdsgiver bede mig om at gå ned i løn?

Arbejdsgiver vil som udgangspunkt ikke kunne bede dig om at gå ned i løn, hvis der ikke er fastsat hjemmel til det i overenskomsten. Hvis der er fastsat hjemmel i overenskomsten, vil de lokale tillidsrepræsentanterne og/eller de faglige organisationer skulle inddrages i forbindelse med en aftale om de konkrete forhold i forbindelse med lønnedgangen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg indgår en aftale om lønnedgang?

Bliver man mødt med et krav om at indgå en aftale om lønnedgang, er følgende punkter vigtige at være opmærksom på:

  • Aftalen skal altid være skriftlig
  • Aftalen etableres kun, hvis alle medarbejdere er indforstået
  • Aftalen skal omfatte alle medarbejdergrupper, herunder også ledelsen og direktionen
  • Alle medarbejdere går procentuelt det samme ned i løn
  • Aftalen skal være tidsbegrænset, og det skal præcist fremgå, hvornår den træder i kraft, og hvornår den udløber.
  • Hvis aftalen udløber, og der skal indgås en ny aftale, skal ovenfor nævnte punkter også gælde i den nye aftale.
  • Der må ikke ske udbetaling af udbytter, tantiemer eller aktieoptioner, så længe lønnedsættelsen varer.
  • Hvis virksomheden har overskud ved regnskabsårets afslutning, skal den reducerede løn så vidt muligt tilbagebetales til medarbejderne.
  • Det skal fremgå af aftalen, at lønreduktionen bortfalder og bliver udbetalt til de berørte medarbejdere, hvis virksomhedens går konkurs, kommer i betalingsstandsning eller sælges helt eller delvist.
  • Såfremt virksomheden afskediger medarbejdere i aftaleperioden og i et år efter udløbet af aftalen, bortfalder lønreduktionen og udbetales til de berørte medarbejdere.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Hvis du har bekymringer i forhold til din løn i forbindelse med coronavirussen, kan du kontakte DM.

Kontakt DM
Se videoen og hør, hvad du skal være opmærksom på, hvis din arbejdsgiver foreslår at lade dig gå ned i løn under coronakrisen.