Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Hjælpepakker til kulturområdet

Kulturområdet er flere stedet dækket af de generelle hjælpepakker for arbejdsmarkedet. Men der er også kulturområder med særlige hensyn, som gør det nødvendigt med særlige ordninger. Få overblik over de kulturhjælpepakker, som er mest relevante for medlemmer i DM.

Kulturministeriet

Kulturministeriet har oprettet en corona-hotline, som kan svare på spørgsmål om hjælpepakker og corona. Læs mere

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der varetager de fleste hjælpeordninger for kulturen og medier. Styrelsen har etableret en indgang til ordningerne.

Find beskrivelser af alle hjælpepakkerne på kulturområdet hos Kulturministeriet

DM arbejder for, at de aktuelle hjælpepakker skaber trygge økonomiske rammer for både kulturinstitutioner og kulturmedarbejdere. DM vil løbende vurdere effekten af de enkelte pakker med henblik på at afklare yderligere tiltag på kulturområdet. Sidder du på et område eller en institution, der ikke er tilstrækkelig dækket af pakkerne, er du velkommen til at kontakte os.

Tidligere udbetaling af statslige midler til nødlidende kulturinstitutioner

Regeringen har besluttet, at danske kulturinstitutioner får mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Det skal styrke likviditeten hos de kulturinstitutioner, der er økonomisk udfordrede pga. corona-krisen.

Adgang til lønkompensation for selvejende kulturinstitutioner

Alle selvejende kulturinstitutioner har fået adgang til at søge ordning om lønkompensation – uanset finansiering, hvis institutionen opfylder øvrige kriterier.

Et flertal i folketinget besluttede 7. april at alle kulturinstitutioner kan søge ordningen. Tidligere var det kun institutioner, hvor det årlige ordinære offentlige driftstilskud fra kommuner, regioner og stat udgør under 50% af de samlede driftsudgifter.

Institutionen skal være hårdt ramt af Corona og som konsekvens af Corona heraf stå overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.

Institutionen skal angive og begrunde, hvilken periode de forventer nedgang i arbejdet, dog maksimalt 3 måneder (9. marts til 9. juni 2020).

Ordningen er åben for ansøgninger.

Fastholdelse af statstilskud til højskoler

Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19:

Regeringen og Folketingets partier har besluttet at hjælpe højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet med de økonomiske udfordringer, som skolerne har på grund af manglende kursister. Nedlukningen af Danmark har naturligvis betydet langt færre tilmeldinger til nye kurser.

Folketinget har derfor besluttet, at der oprettes en midlertidig hjælpeordning målrettet højskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet.

Ordningen skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktivitet i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19-smitte. Ordningen omfatter alle former for aktiviteter. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter.

Ordningen er gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Der er afsat 141 millioner kroner til at kompensere skolerne.

Den konkrete ordning er endnu ikke afklaret, men det fremgår af aftaleteksten, at ordningen skal være administrativt enkel for skoler og foreninger. Kulturministeriet har ansvaret for at udarbejde ordningen.

Samtidig med aftalen vil kulturministeren ændre en række bekendtgørelser for at sikre, at kommunerne kan opretholde deres bevillinger til højskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet. Der gives endvidere hjemmel til, at staten kan fortsætte det ordinære statslige tilskud til højskolerne under coronakrisen.

Løsning for de zoologiske anlæg

Regeringen har lavet en løsning til de zoologiske haver og akvarier, der mangler kompensation til pasning af deres dyr. De zoologiske anlæg (inkl. akvarier) kan få kompensation for de uomgængelige udgifter i form af lønomkostninger til personale med kritiske funktioner i forhold til pasning af dyrene, foder, sikring af tekniske anlæg mv. fra kompensationsordningen for faste udgifter.

De zoologiske anlæg har mulighed for at få dækket op til 80 pct. af deres omkostninger til den del af deres medarbejdere, der varetager nødberedskab i forbindelse med opretholdelse af anlæggenes drift, herunder især dyrenes fodring og pasning.

Hjælp til danske medier

Aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19:

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Alternativet og de fire grønne løsgængere har aftalt en kompensationsordning rettet mod tabte annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade.

Ordningen kompenserer for ovenævnte medietypers tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 efter følgende satser:

  • 60 procent af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 procent
  • 80 procent af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 procent

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med den enkelte udgivelses/titels/radiostations gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019.

Medier, der kompenseres gennem denne ordning, kan ikke samtidig komme i betragtning til de øvrige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19.

Man kan kun modtage støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19.

Regeringen har endvidere lanceret to andre tiltag, der skal hjælpe danske medier under krisen. Regeringen sænker kravene til egenproduceret indhold for ikkekommercielle lokal radio- og tv-stationer, og så bliver danske skrevne mediers likviditet styrket med udbetalinger af den samlede produktionsstøtte for 2020 på i alt 368,1 millioner kroner allerede i april måned.

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer

Kompensationsordningen er til arrangører af større arrangementer med over 350 deltagere i perioden fra og med 6. marts til og med 31. august 2020.

På Kulturministeriets område er ordningen nu udvidet til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsbegivenheder med flere end 350 deltagere.

Arrangementer er defineret som:

Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.

Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

For offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer administreres kompensationsordningen af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Læs mere

Den øvrige del administreres af Erhvervsstyrelsen

Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje)

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at oprette en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende for at undgå, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden.

Nødpuljen indebærer derudover, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, hvis de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger for hhv. løn og faste udgifter. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra 9. marts til 31. august 2020.

Nødpuljen udmøntes konkret til følgende formål:

1. Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.

2. Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, som falder uden for den generelle arrangementspulje.

3. Kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn.

4. Kommunale kulturinstitutioner mv. For at kunne komme i betragtning til støtten skal ansøger have udtømt mulighederne for støtte i de generelle COVID-19 støtteordninger og dokumentere den støtte, der er modtaget her. Samtidig skal ansøger opgøre omkostninger, der knytter sig til kompensationsperioden (revisorpåtegnet). Ansøger skal endvidere oplyse indtægtstab for kompensationsperioden svarende til indtægtstab for tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår.

Det fremgår endvidere af aftalen, at der er oprettet et værn mod overkompensation. Værnet indebærer, at støtten fra nødpuljen maksimalt kan udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden. Den forventede indtægt for kompensationsperioden holdes op mod den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår.

Aftalen er ikke udmøntet endnu, og derfor er der stadig en del uklarheder om den præcise udformning af kompensationsordningen. DM følger udmøntningen af aftalen med henblik på at gøre opmærksom på eventuelle uklarheder og uhensigtsmæssige procedurer.

Nødpuljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. De nærmere regler for brug af ordningen vil også fremgå på styrelsens hjemmeside, når reglerne er endeligt afklaret.

Midlertidig kunststøtteordning

Hvem er omfattet af den midlertidige kunststøtteordning?

Du kan søge ordningen, hvis du har et tab inden for et professionelt kunstnerisk virke fx i form af manglende salg af værker, bøger, aflyste koncerter, optrædener og forestillinger, aflyste workshops, foredrag mv.

Herudover skal du, som konsekvens af corona-virus, forvente et tab i A- og B-indkomst og skattepligtig overskud fra selvstændig virksomhed fra dit kunstneriske virke på tilsammen mindst 30 procent i forhold til den forventede indkomst. For at kunne modtage kunststøtte skal du herudover i mindst ét af de seneste tre år (2017-2019) have haft en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kroner årligt. Det svarer til mindst 8.330 kroner og maksimalt 66.667 kroner månedligt i gennemsnit.

Hvor meget kan jeg få i kompensation – og hvad dækker den?

Du kan få dækket op til 75 procent af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Med kunststøtteordningen kan du fx få kompensation for dit kunstneriske virke såsom manglende salg af værker/bøger og aflyste koncerter, forestillinger mv. 

Hvor længe kan jeg få kompensation?

Støtteperioden gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020 – i alt tre måneder.

Hvad skal jeg dokumentere for at modtage kompensation?

Du skal på tro og love erklære, at du ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn og folkepension.

Hvad sker der, hvis min omsætning ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden?

Hvis din omsætning ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal du betale kompensationen samt renter tilbage. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis din personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 millioner kroner.

Læs mere om kunststøtteordningen

Hvad med freelancere inden for andre faggrupper?

DM arbejder for, at der også bliver indgået en lignende aftale for freelancere inden for andre faggrupper, så de også får kompensation for den del af deres indkomst, der udbetales som A-indkomst.

I de nuværende hjælpepakker får de kun kompensation for deres B-indkomst. Forhåbningen er derfor, at der bliver indkaldt til flere forhandlinger.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til en afskedigelse i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM